My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.


2002 10 19


Fake or mistake?


Podvod nebo omyl?


Some years ago I bought this stamp via my friend in Prague. Unfortunately he looked more on the reverse side of the stamp than on the front side, and so did even I in the beginning. 

Then when I examined this stamp better I realized that it's not a Type II stamp! 


In Monograph Part 2, side 79 you can read that the Austrian "PORTO overprint" anticipates with two different O.

V Monografii Díl 2, stránka 79, se dočteme, že tato známka s Rakouským "PORTO přetiskem" se vyskytuje s dvěmy typy prvního O.

Type I = first O is 4,0 mm wide. 
Type II = first O is 3,5 mm wide. 

Typ I = první O normální, je 4,0 mm široké. 
Typ II = první O úzké, je 3,5 mm široké. 

Consequently, my stamp is of Type I.

Z toho vyplívá, že moje známka je Typu I.

If you look on the reverse side of the stamp you find Mrnáks expert signature and Type signature, typ II. 

Unfortunately? the Mrnáks signature is rather vague. But when I compare it with other Mrnáks signatures, it seems to me that it's genuine. 

Jestli ze se podíváme na rubovou stranu známky, tam najdeme expertní značku Mrnák a typovou značku, typ II.
Škoda že, expertní značka Mrnák je špatně čitelná. Ale při srovnání s jinými značkami Mrnák, zdá se mi, že se zde jedná o značku pravou.


So, now to the Type cancellation. As we know, Mrnák "never" did any mistake, and a mistake of this type is too easy. 
What I believe is, that someone took advantage of the genuine Mrnák signature and cancelled this stamp later with Type II. Even more probable is, that he just changed the cancellation from typ I to typ II.
By this way, the price was three-doubled compared to a common stamp! The second I in typ II is dissimilar from the first one. Please see the arrow.

Nyní se podívejme na přetisk typ II. Jak víme, Mrnák "nikdy" neudělal chybu a že by udělal tak jednoduchou, to se mi nezdá. 
Osobně si myslím, že někdo využil pravé expertí značky Mrnák a později označil tuto známku označením typ II. Ještě pravděpodobnější je, že jenom přidal druhé I v přetisku typ II. 
A tímto třikrát zvýšil cenu jedné obyčejné známky! Jestli se podíváme na I nad šipkou, dá se konstatovat, že je odlišné délky a tvaru.

So what to learn from this? Be suspicious and observant, it will be cheaper.

Jak se z toho poučit? Buďte opatrnější a pozornější, tak to bude levnější.


2002 09 22

Collecors of Czechoslovakian stamps in Sweden!

Sběratelé ČSR známek ve Švédsku!


Hledám sběratele Československých známek ve Švédsku.
Prosim, pošlite mi mail!

I would like to get in touch with Collectors of Czechoslovakian stamps in Sweden.
Please send me a mail! 

Hej, jag skulle vilja komma i kontakt med samlare av Tjeckoslovakiska frimärken som bor i Sverige.
V.g. kontakta mig per mail!

E-mail 


INTERNET PHILATELISTIC SHOP - new design!

INTERNETOVÁ OBCHODNÍ FILATELIE - nová verze!

http://www.philashop.cz/
An outstanding job, done by Mr. Radomír Danenberger.
http://www.philashop.cz/
Pán Radomír Danenberger dal na web novou verzi svých stránek. Doporučuji Vám aby jste je navštívili!

Auction pages with many stamps, covers, postal history, old postcards, phone cards, old paper money ...

Obsahují: Aukční stránky, kde naleznete velké množství položek, známky, celistvosti, poštovní historii, staré pohlednice, telefonní karty, staré bankovky... 

Shop pages with many stamps from Czechoslovakia 1918 - today. 

Virtuální obchod, v němž naleznete velké množství známek z území Československa od roku 1918-až po dnešek...

Hradcany pages and Hradcany stamps, plate flaws, covers gallery ... 

Hradčanské stránky, věnované první známkové emisi svobodného Československa z roku 1918. 

Do visit the Stamp gallery including scans of all stamps from Czechoslovakia 1918 - today!!! ...

Najdete zde popis a vyobrazení základních deskových vad jednotlivých známek této emise podle tiskových desek, velkou galerii celistvostí ... 

Nebo mužete navštívit Známkovou galerii, obsahující obrázky a přibližné cenové ocenění všech známek které vyšly na území Československa od roku 1918 až po současnost !!!...


2002 10 11


New Monograph of Czechoslovakian and Czech stamps, part 20.


Monografie československých a českých známek, 20. díl


Publishing house Pofis, in co-operation with Czech post, Postal museum and Union of Czech Philatelists, have in September 2002 distributed a new Monograph of Czechoslovakian and Czech stamps, by name: "Historical development of post office names on Czech territories".
Author of this monograph is Jiří Kratochvíl. Here signing his book, on the fifth International Trade Fair for stamps, Collector.

Nakladatelství Pofis ve spolupráci s Českou poštou, Poštovním muzeem a Svazem českých filatelistů vydalo v září 2002 novou Monografii Československých a Českých známek, 20. díl, s názvem "Historický vývoj názvů pošt v českých zemích".
Autorem monografie je Jiří Kratochvíl, zde na výstavě Sběratel podepisujíci svou knihu.


2002 05 16


ČESKOSLOVENSKO 1918-1939


ČESKOSLOVENSKO 1918-1939


A new "Specialized catalogue of post stamps, covers and entires from years 1918-1939", has been distributed in these days. This is so far the most specialized and detailed Czech post stamps catalogue.
The authors of the catalogue are Vladimír Schödelbauer a Jan Klim.
The catalogue has more than 600 pages, is in A5 format and is printed in black/white.
The catalogue price is 595 Kč = 19,0 Euro

V těchto dnech vyšel dosud nejrozsáhlejší a nejpodrobnější "Specializovaný katalog známek a celistvostí z let 1918-1939". Autoři katalogu jsou Vladimír Schödelbauer a Jan Klim.

Katalog má přes 600 stran formátu A5 a je zatím černobílý.

Cena katalogu činí 595 Kč.


2002 04 21


Pofis - Postal and philatelic service


Pofis - Poštovní filatelistická služba


logotype
1955


logotype 
1960 

logotype 1962

logotype
Bratislava
1970

logotype 1996

Pofis was founded in 1950. The substance of its main activities has always been the retail and wholesale business concerning postal stationaries from all over the world. Pofis provides the sale of postal stationaries in its specialised shop in Bratislava (Odborárske námestie 2). Another way of sale is the novelty service for steady customers. The export service sends Slovak postal stationaries to the whole world. 
The post-marking service provides clients with the impressions of commemorative postmarks.

Svoju činnost Pofis začal v roku 1950. 
Hlavnou náplnou vždy bola maloobchodná a velkoobchodná činnost s poštovými ceninami celého sveta. Predaj poštových cenín zabezpečuje POFIS v predajni v Bratislave (Odborárske nám. 2). Dalšou formou predaja je tzv. novinková služba pre stálych zákazníkov. Exportná služba zasiela slovenské poštové ceniny do celého sveta. Služba pečiatkovania poskytuje záujemcom odtlačky príležitostných pečiatok.

"The house of philately" accommodate several philatelic firms. They are in close cooperation and on 
the same address - Klimenská street 6, Prague 1. 
Here you can find everything, almost everything that has to do with philately:
a shop with a large spectrum of philatelic material, auction firm, the export service, the philatelic experts testing the genuineness of the stamps, the editorship of the magazine Filatelie, publishers of catalogue Pofis and Filatelie club, with almost six thousand native and foreign collectors.

Dům filatelie je společenstvím několika filatelistických firem, které spolu úzce spolupracují a sídlí na stejné adrese - v Klimentské ulici č. 6, v Praze 1. 
Najdete zde vše či téměř vše, co s filatelií souvisí: od prodejny se širokou nabídkou filatelistického materiálu, přes aukční firmu, zásilkovou službu a filatelistickou zkušebnu, až po redakci časopisu Filatelie, vydavatelství katalogu POFIS a Klub Filatelie, v němž je sdruženo bezmála šest tisíc našich i zahraničních sběratelů.

"We are living in the time of a new era, in the time of a new attitude towards culture and education. Philately belongs to the culture. To the culture of constructing principles and knowledge. Czechoslovak stamp production with all rights belong to the leading in the world. 
Because its worth, to devote to Czechoslovak stamps."

"Žijeme v době, která ukazuje lidstvu nové cesty, nový postoj ke kultuře a vzdělání. Filatelie patří kultuře.
Ke kultuře tvořivých zásad a poznání. Československá známková tvorba patří právem mezi světovou špičku. Proto stojí za to, věnovat se československým známkám."

 


- in Prague 1972- v Praze 1972


Review of my web site in the Swedish "Internet world" magazine.

Frimärkets rätta värde

hem.passagen.se/phstamps


 

Ett av de utmärkande dragen hos en hängiven samlare är att han inte nöjer sig med att samla pĺ nĺgot allmängiltigt (frimärken) utan väljer att nischa sig, t.ex. tjeckiska frimärken frĺn 1918–1939. 
Peter Hoffmann har gjort just detta och sedan delat med sig av sina kunskaper pĺ ett föredömligt sätt. Kuriosa för allmänintresserade, men en guldgruva för specialister.  

Recenserad av Rickard Henley i Internetworld nummer 8, 2002


2002 08 30


First, the most valuable, the scarcest...


První, nejdrahší, nejvzácnější...

The first stamp issued in the world 1 Penny Black, United Kingdom 1 May 1840
The most valuable stamps of the world 1 Ct. black on red 
British Guiana
1856
The most famous stamp of Europe The three skilling yellow, Sweden. Value $US86 BILLION a kilo! 1855
The scarcest stamp of ČSR 4 K, granite paper 1919
The most famous stamps of the world 1 Penny orange 
2 Pence blue, the famous blue Mauritius
1847
The first air mail stamp "Inverted Jenny" USA 13 May 1918
The most beautiful stamp of all times Please send me your proposal ? ?

2002 06 26

COLLECTOR PRAGUE 2002: 13. - 15. 9. 2002

 

http://www.ppa.cz/gb/collectorprague/

The fifth International Trade Fair for stamps, coins, telephone cards, minerals and collecting, COLLECTOR, will be held once again in Prague at the Fair Ground, on the dates 13th - 15th September 2002. 
The trade fair focuses not only on postage stamps, but on everything associated with philately, including old postcards, and not just on coins, but also bank notes and medals. In the year 2001 a record number of 149 exhibitors from 25 countries took part in the exhibition and a record number of visitors - 10,788 - also came to it.2001 12 14

I presume that I, like many others philatelists, every month wait for a new issue of Filatelie magazine.
I immediately start to study all articles, first concerning CSR I and articles about fakes.

Jako člen Klubu Filatelie a asi jako ostatní sběratelé známek každý měsíc očekávám časopis Filatelii. 
Vždy ho okamžite začnu studovat a mím hlavním zájmem jsou články o známkách z doby
"První Republiky", specializace známek ČSR I a padělky známek.

Since the magazine arrives abroad a few days later than in Czech Republic, I use to read some articles
beforehand on Internet address: http://www.stamps.cz/  

Tim že do ciziny dochází časopis o pár dní později, zvyknu na Internet na adrese: 
http://www.stamps.cz/
si už vpřed číst články.

Czechoslovak Philatelic Expert Commission in "Dum filatelie" works with proof of genuinely, estimate of quality and estimate of prices of philatelic material. In philatelic commission works four experts (all of them jurisprudential experts and above that, two of them members of Czech Expert Commission, SČF).

Filatelistická zkušebna Domu filatelie se zabývá zkoušením pravosti, posuzováním jakosti a odhady cen filatelistického materiálu. Ve filatelistické zkušebně působí v současnosti čtyři znalci (všichni jsou zároven i soudními znalci a dva z nich navíc také znalci komise expertů SČF).

I got very surprised when I read the latest issue and stated that in the magazine part called "Listárna"
they are writing about my web site!
Because nobody has ever written about my site, I got very pleased with the positive pronouncement
from the editor of Filatelie. 
Here is a reference to an extract of an article in Filatelie, December/2001.

Velice mě překvapilo když jsem dočetl Listárnu. V ní píšou o moji web stránce!
Tim že dřívě nikdo o mé stránce nepsal, velice mě potešilo pozitivní vyjádření redakce Filatelie.
Dovoluji si referovat výtažek z Filatelie, číslo 12/2001.


"LISTÁRNA"


"LISTÁRNA"

The collectors season is now in full action, exchange markets, auctions and sale of stamps.
Simultaneously with these actions and with Christmas coming up, traditionally increase the forgery activity and the activity of forgery distributors.
We have received many letters on this theme and we have decided to devote this article to that.
Sběratelská sezóna je nyní v plném proudu, ožily burzy, aukce i prodejny známek. 
Vedle tohoto počestného hemžení však s blížícími se Vánocemi tradične stoupá i aktivita padělatelu a distributoru padělků ve všech filatelistických oborech. A protože jsme od vás na toto téma dostali několik dopisu, rozhodli jsme se dnešní listárnu 
věnovat práve jim.

Mr. Jirí Pithard from Hradec Králové does pay attention to the growing amount of forgered cancellations from Austrian field post from the time of WW1.

Jiří Pithart z Hradce Králové nás upozornil na množící se výskyt padělků razítek rakouské polní pošty z doby první světové války.

The next letter comes from Mr. Bretislav Goláb from Havírov. Even he pays our attention on forgeries of 
air mail provisory from 1949 in vertical pairs with nether margins.

Upozornení na další padělek jsme dostali od Břetislava Golába z Havírova. Tomu zase jeden tamní sběratel nabídl sérii čs. leteckých provizorií z roku 1949 ve vodorovných dvoupáskách, s dolním oříznutým okrajem.

Different printing errors on stamps from Czech Republic are very popular right now. Even they have 
been forgered. Specialized collector Mr. Rudolf Kurc from Ústí nad Orlicí has showed us three examples.

Velmi dobrým artiklem jsou nyní nejrůznější odchylky na známkách České republiky, nevyhnul se zájem padělatelu ani jim. Specializovaný sběratel Rudolf Kurca z Ústí nad Orlicí nám předložil hned tři takové případy.

At last, we will inform you about the new philatelist web site on the Internet,  http://www.phstamps.com
The web master is Peter Hoffmann from Sweden.

A nakonec jsme si nechali informaci o nových filatelistických stránkách na internetu, 
které na adrese http://www.phstamps.com  provozuje Peter Hoffmann ze Švédska. 

We found this site incidentally by link on Prague philatelist web site Japhila. 
Peters site coincides well with the theme of today.
Mr. Hoffmann is trying on his web site to collect expert signatures, stamp dealers marks and owner marks 
on Czechoslovakian stamps.

Narazili jsme na ně vlastně náhodou, prostřednictvím odkazu na internetové stránce pražské Japhily, a s dnešním tématem úzce souvisejí. Pan Hoffmann se na nich totiž mimo jiné pokouší shromáždit vyobrazení znaleckých a obchodních značek na československých (a českých) známkách, a dále i významných značek majetnických a obchodních. 

Its a very good idea, especially when the editor is open for advice and help from the other collectors.
Thanks to this, there is a hope to build up a representative collection of scans, useful and easy available to a wide philatelist circle in the whole world.
We are glad, almost moved, when somebody abroad with such interest is working on such specializing objects, which is very useful for all our and foreign collectors of Czechoslovakian stamps.

We take the hat of for Mr. Hoffmann's web site and if you have a possibility, we give you our warmest recommendations to visit it.
Your editorial staff.

To je jiste dobrý nápad, zvlášt když se autor stránek neuzavírá před radami a pomocí dalších sběratelů (naopak je k ní prímo vybízí), a tak je naděje, že se mu brzy podaří shromáždit reprezentativní kolekci obrázků, užitečnou a hlavně snadnou dostupnou pro širokou sběratelskou veřejnost na celém světě. Člověka poteší a skoro až dojme, když se někdo (v podstate ve vzdálené cizine) s takovým nasazením věnuje tak odborné otázce, která je navíc velmi užitečná pro všechny naše i zahranicní zájemce o československé poštovní známky. 
Zkrátka, před stránkami pana Hoffmanna klobouk dolů a pokud máte tu možnost, vřele doporučujeme jejich návštěvu!
Vaše redakce

Many thanks to Filatelie editor's.
I wish all visitors and all philatelists a Merry Christmas and a happy new year!

Děkuji redakci Filatelie za pochvalu. 
Všem čtenářum a filatelistům přeji Veselé Vánoce a Štastný Nový Rok!


2001


Unknown marks 1...


Neznámé značky 1...

 Novotný?   J. Štědrý? 

Does any visitor of my web site recognize these marks?

Zná někdo ze čtenéřů moji web stránky něco o těchto značkách?

I am grateful for all information. Are they owner or expert marks, to whom did they belong? 

Přál bych si jakou koliv informaci. Jedná se o značky znalců nebo o vlastnické? Předem děkuji.  

2001 10 06


The fourth annual of the International Fair COLLECTOR was held in Prague, 
on September 21-23rd. 
It was visited by a record amount of 10,788 visitors!
For the entire duration of the trade fair was going on expert and advisory service in 
the fields of philately, numismatics, telephone cards, mineralogy and other fields of collecting. 
Philatelic exhibitions, competition for visitors, autograph signing session... 
A representative catalogue was issued for the trade fair in Czech, German and English.
The most interesting exhibition was Mr Ludvík Pytlíceks collection of Czechoslovakian rare stamps.
Mr Ludvik Pytlicek, a Czech stamp collector from Semily and official appraiser in the field of philately.
Mr Pytlicek is one of the collectors, who use to compete at the exhibitions with 128 sheets with their 2,500 Czechoslovak postage stamps from 1918 to 1938 in the Cour d'honneur, reserved for the world's most valuable collections.
His collection, worth 60 million crowns, is one of the largest in the Czech Republic, and indeed in the world. Mr Pytlicek use to exhibite along with such celebrities as Her Majesty Queen Elizabeth II, 
Prince Rainier III of Monaco, Juan Antonio Samaranche and David Feldman of Switzerland.
Mr Pytlícek has received 16 world awards, large gold medals, for his CSR I collection!
Italia 1985
Stockholmia 1986
Philanipon 1991
Granada 1992
Brasiliana 1993
Capex 1996
Istanbul 1996
Pacific USA 1997
Moscow 1997
Indepex 1997
Court of honour - Praga 1998
Court of honour - China 1999
Court of honour - Wipa 2000
The stamp show, London 2000
The exhibition of the philatelic world rarities - Monaco 20002001 07 22


The problematic with type IV. on stamps "Agriculture and Science 1923"


Problematika IV. typu známek Hospodárství a veda 1923.Type III and former Type IV

March 23rd 2001, the delegates of expert commission SCF, the delegates of Collectors society of Czechoslovakian stamps and the delegates of Typography society SCF, assembled to a meeting.

Dne 23. brezna 2001 se uskutecnilo spolecné jednání zástupcu komise expertu SCF, Spolecnosti sberatelu ceskoslovenských známek SCF a Spolecnosti knihtiskových známek SCF.

The presented experts and representatives of SCF societies has agreed not to divide and use the term "Type IV" on stamps "Agriculture and Science 1923". Differences of the nerves at the right upper lime-tree leaf under POŠTA are mostly depending on printing intensity and on used printing plates.

Prítomní experti i zástupci odborných spolecností se shodli na tom, že zavedení a používání oznacení IV. typu u známek emise HaV 1923 není nadále úcelné. Ruzná intenzita tisku nervu ve tvaru bodáku u tretího lístku pod POŠTA byla vetšinove prisouzena opotrebovanosti tiskové desky.

Recommendations to members of SCF, philatelist dealers, specialists and to all philatelist:

Doporucení pro znalce SČF, filatelistické obchodníky, specialisty a veškerou filatelistickou verejnost:

1. The result of studies of the stamp "Agriculture and Science" shows, that it doesn't exist verifiable signs, that makes it possible to divide the stamps "Agriculture and Science 1923" in to type III. and IV.

1. Výsledky studia známek popisované emise ukázaly, že není prukazných znaku, které by jednoznacne umožnovaly zarazovat známky HaV 1923 do III. a IV. typu.

2. It has been pointed out, that on stamps of Type III exists differences on the right upper lime-tree leaf. That means, it occur both types of the leaf nerves, completely lengthened in shape of the bayonet, even so fully shortened. The completely lengthened nerve, occurs as traces on a great part of the stamps, in shape of small dots or short lines. The specialists can divide stamps of type III. in different printing variants of the leaf nerves.

2. Bylo konstatováno, že mezi známkami III. typu existují u pravého horního lipového lístku rozdíly, tj. jak plne protažený nerv ve tvaru bodáku, tak i nerv zcela zkrácený. Znacná cást známek se vyskytuje se stopou po nervu ve tvaru bodáku, a to ve tvaru tecek nebo krátkých cárek. Zde mohou specialisté zaradit mezi známky III. typu ruzné varianty tisku uvedeného nervu.

3. The experts of SCF will not in the future verify the stamps of type IV. This is valid for all values of "Agriculture and Science 1923".

3. Znalci SČF nebudou nadále znalecky overovat IV. typ u všech hodnot známek emise HaV 1923.

Source: The journal Filatelie F7/2001, a part of article written by J. Látal, K.Padera, P. Pittermann and P. Svejnar.

Pouzitý pramen: Časopis Filatelie F7/2001, cást záznamu zpracováno J. Látal, K. Padera, P. Pittermann a P. Svejnar.


2001 01 15


The most beautiful stamp of the millennium

Nejzdarelitejsí známku století

    


The Czech philatelist magazine Filatelie had a contest: "The most beautiful stamp of the millennium".
Časopis Filatelie mel soutěz o nejzdarelitejsí známku století.

The winner of the contest in category CSR I, was the stamp Tatry from 1926. 
V kategorii CSR I, se jako první umístila známka Tatry z roku 1926.

Source: The magazine Filatelie F1/2001.
  Pouzitý pramen: Časopis Filatelie F1/2001.


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann