My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.

Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.

 

2004 12 15
To all supporters of the Czechoslovakian philately - Merry Christmas and Best Wishes for a Happy New Year!


Všem  fanouškům ČSR filatelie 
přeji Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!  


2004 11 18


Mailboxes


Poštovní schránky

Philately, post and mailboxes have a close relation. On this site I will publish scan's of interesting postboxes witch are still in daily use. Do you have an interesting mailbox in your surroundings?
Please take a picture and send the photo or a scan to me. "Your box" will be published on this site. Thanks.
Filatelie, pošta a poštovní schránky spolu těsně souvisí. Zde bych si přál zařadit fotografie zajímavých poštovních schránek které jestě dodnes jsou v denním provozu. Máte někde u Vás zajímavou poštovní schránku? Vyfotografujte ji a pošlite mi fotku či skan a já to zde zařadím. Předem Vám děkuji.Scotland, Plocton
2004

Sweden, Gothenburg 
2004

Sweden, Domestic and international post. Not in use since ca 1995.

Sweden, Local post.
Not in use since ca 1995.

Sweden, mailboxes of today.
Yellow box: Domestic and international post.
Blue box: Local post.

Scotland, Isle of Skye

Estonia, Tallinn

German post box

German post box

Mail box from Altdeutschland 
1849 - 1921

Canada, used at Val-Morin post office between 
1914 and 1983

England, mailbox from 1855.

Spain?

France

France

Denmark

Old French mail box

Mailbox from Portugal

Mailbox from 
Dublin - Ireland.


2004 10 02


70 years ago...


Před 70 lety...

Sunday December 21st 1834 at the premiere of Tyl's folklore "Fidlovačka", in Stavovský theatre we could for the very first time hear the song KDE DOMOV MŮJ? The song whose lyrics was written by Josef Kajetán Tyl and whose melody was composed by  František J. Škroup. Producers of this song suddenly couldn't anticipate that this song one day should be a national anthem of a free Czechoslovakia! And beyond that, by a lucky opportunity, in 1918 a cheering nation saluted its first president T.G.Masaryk when he returned home, with the music of this national anthem just at the anniversary of its inception - December 21st. V neděli 21. prosince 1834, ve Stavovském divadle při premiéře Tylovy lidové hry "Fidlovačka" poprvé zazněla píseň KDE DOMOV MŮJ? Píseň jejíž slova zbásnil Josef Kajetán Tyl a jejíž nápěv složil František J. Škroup. Tvůrci této písně jistě netušili že tato píseň se stane národní hymnou osvobozeného Československa! A navíc, zvláštní šťastnou shodou okolností, v roce 1918 vítal jásající národ svého prvního presidenta T.G.Masaryka při jeho návratu do vlasti za zvuku hymny právě o výročním dnu jejího vzniku - 21. prosince.

In memory of the 100 year anniversary of KDE DOMOV MŮJ? inception, the Post-direction emitted December 17th 1934 a stamp and the first Czechoslovakian sheet emission by the same name. The sheets, primarily called graphics sheets, were very popular among the collectors. The motif on these stamps were made after Josef Mánes painting "Domov" (The home).

Na paměť stého výročí vzniku písně KDE DOMOV MŮJ? vydala Poštovní správa 17. prosince 1934 stejnojmennou emisi poštovních známek a zejména pak, mezi sběrateli oblíbené první československé aršíky, původně nazývanými grafické listy. Obraz známek byl zhotoven podle kresby Josefa Mánesa - "Domov".

Description of the sheet.
Type of printing: Recess printing from flat plates, printing plate 3 x 5 sheet (plate) position with ornamental margins.
Perforation: Harrow perforation 13Ľ : 13; soft massive stiff paper, without gum.
Size of the sheet: 173,5 x 286 mm or 174,5 x 284 mm.
The KDM cover: The sheets were sold at post offices, inserted in stiff paper cover, in beige colour with blue printing, at the price of 200 Kč.
Validity: Until March 15th 1937.
Edition:
Pofis A 283 (value 1Kč) 12 900 sheets; A 284 (value 2 Kč) 9 600 sheets.

Aršíková úprava.
Způsob tisku: ocelotisk z plochy (OTp) tisková deska 3 x 5 známkových polí s ozdobně potištěnými okraji.
Zoubkování: rámcové 13Ľ : 13; papír měkký silný (kartónový) bez lepu.
Rozměry aršíku: 173,5 x 286 mm nebo 174,5 x 284 mm.
Desky na aršíky: aršíky byly poštou prodávány vložené v kartónových deskách béžové barvy a modrým potiskem (cena desek 200 Kč).
Platnost: do 15. 3. 1937
Náklad: A 283 (hodnota 1Kč) 12 900 aršíků; A 284 (hodnota 2 Kč) 9 600 aršíků.

70 years after the inception of these sheets we still find some unexplored parts. I have in mind the size of these sheets. We know that they may be found in two different sizes. We know, that this depends on, how the damp paper was put into the printing press, either along the fibers, or opposite of their direction. We also know that the catalogues and the "Monograph part 1" state their sizes to: Narrow size: 173,5 mm x 286 mm  Wide size: 174,5 mm x 284 mm. Because there are some obscurities concerning the sheets size, I strive by my study to shed light on this problem.

Na aršíkovém vydání emise KDM i po 70 letech nacházíme "nezorané pole".
Jedním z nich je jejich rozměr. Víme, že aršíky jsou ve dvou velikostech a že je to důsledkem použitého postupu tisku. Tedy tím, že navlhčený papír byl vkládán do stroje ve směru jeho vláken, nebo naopak kolmo na tento směr. Rovněž je všeobecně známo, že katalogy a Monografie aršíky rozlišují podle jejich rozměru na: úzké: 173,5 mm x 286 mm a široké: 174,5 mm x 284 mm. Protože právě u těchto rozměrů jsou některé nejasnosti, snažím se svojí studií tuto problematiku osvětlit.

I appeal to all readers of this article to help me with my study to find so many measures of KDM? 1934 sheets as possible. You can find further information about this in my article - Centenary of the National Anthem - "Kde domov muj? 1934".

Vyzývám všechny čtenáře těchto řádků o pomoc v mé snaze vypátrat co největší možný počet rozměrů aršíku "KDM? 1934". Bližší informace k této tématice najdete v mém článku: "Kde domov můj? 1934". 

Click here to find the article Centenary of the National Anthem - "Kde domov muj? 1934".

Kliknutím zde, přispějte i Vy k dalšímu zpřesnění a statistickému vyhodnocení rozměrů aršíků KDM? 1934. 


2004 09 03, 2004 09 20


The New expert committee of the SČF.


Nová Komise znalců SČF

As we could read in the previous article about Mr. L. Pytlíček, the first concrete step after this affair, taken by the SČF, was to temporarily close the activity of the expert committee and to stop the activity of the SČF’s experts.

On July 12th 2004, the first three members of the New expert committee were nominated. 
František Beneš was nominated as chairman, Jiří Škaloud as vice-chairman and Jaroslav Maleček was nominated as secretary.
Jak jsme se v predcházejícím článku o L. Pytlíčkovi dočetli, reálná konsekvence této aféry byla, že výkonný výbor SČF rozhodl dočasně pozastavit činnost komise expertů SČF a zrušit Filatelistickou zkušebnu SČF.

2004 06 12 byli jmenováni první tři členi Nové Komise znalců.
Předsedou byl jmenován Dr. František Beneš, místopředsedou ing. Jiří Škaloud a tajemníkem mgr. Jaroslav Maleček.


Dr. František Beneš

Expert in Czechoslovakia, Czech Republic and Bohemia & Moravia stamps. 
PHOTO?
Ing. Jiří Škaloud 


Expert in Hradčany stamps.


Mgr. Jaroslav Maleček

Expert in Czechoslovakian letterpress printed stamps with speciality in Hradčany stamps.

On September 18th 2004, 11 new members of the New expert committee were nominated. 

Dne 18. září 2004 bylo jmenováno 11 nových členů Komise znalců SČF. 

Pavel Aksamit, nominated as expert  
Pavel Pažout,
nominated as expert (PHOTO?)
Jiří Stupka, nominated as expert
Marcel Arbeit, nominated as expert (PHOTO?)

Pavel Aksamit ve funkci - znalec  
Pavel Pažout
ve funkci - znalec (FOTO?)
Jiří Stupka ve funkci - znalec
Marcel Arbeit ve funkci - znalec (FOTO?)

František Beneš st. nominated as candidate expert
Vladimír Dražan,
nominated as candidate expert
Bed
řich Helm, nominated as candidate expert

František Beneš st. ve funkci - kandidát na funkci znalce
Vladimír Dražan ve funkci - kandidát na funkci znalce
Bed
řich Helm ve funkci - kandidát na funkci znalce 

František Crha, nominated as adviser
Mgr Miroslav Langhammer,
nominated as candidate adviser
Martin Trojan,
nominated as candidate adviser (PHOTO?)

František Crha ve funkci - poradce
Miroslav Langhammer ve funkci - kandidát na poradce
Martin Trojan ve funkci - kandidát na poradce (FOTO?)

Ladislav Dvořáček, nominated as honorary member of SČF and as senior adviser

Ladislav Dvořáček Čestný člen KZ SČF ve funkci - zasloužilý poradce

The most important imposition of the SČF’s New expert committee is to nominate new members and to struggle against forgeries. 

Nejdůležitějším úkolem Nové Komise znalců SČF je boj proti padělkům.


2004 07 142004 06 30


Ludvík Pytlíček


Ludvík Pytlíček

* : 15. 1. 1943

Mr. Ludvík Pytlíček is a well known stamp collector from Semily, Czech Republic. He is a stamp dealer and a financial expert, with specialization in prices and estimates in philately. Beyond that, he is a member of the most prestigious and rare philately club, "Club 100 de Monte Carlo de l Elité de la Philatelie". Mr. Pytlíček inherited his collection from his father and his grandfather. His predecessors began this collection in the 1920s, and it's today insured to 100 millions Czech koruny, ca 3.600 000 US$. He also owns some stamps that not even the Postal Museum in Prague have in their possession. The value of these stamps are millions of koruny each. By his own information, he found these stamps at different world wide auctions, in New York, London, Paris. So, he succeeded to set together a unique collection of Czechoslovakian stamps, by experts, the best in the world and rewarded with 16 large gold medals. 

Ludvík Pytlíček, známý semilský sběratel, obchodník a znalec v oboru ekonomika se specializací ceny a odhady ve filatelii, navíc člen nejprestižnějšího filatelistického raritního klubu světa, "Club 100 de Monte Carlo de l Elité de la Philatelie". Pan Ludvík Pytlíček svou sbírku zdědil po dědovi a otci. Jeho předchůdci s ní začínali někdy kolem roku 1920, dnes je tato sbírka pojištěna na sto miliónů českých korun. Dokonce vlastní několik známek, které nemá ani Poštovní muzeum, a jejichž cena se pohybuje v miliónech korun. Dle vlastního sdělení je sháněl po celém světě a nakupoval na aukcích v New Yorku, v Londýně či v Paříži. A tak se mu podařilo sestavit celek unikátních československých známek, dle odborníků nejlepší na světě, za který získal 16 velkých zlatých medailí.

During the last ten to fifteen years we got used to superlative headlines about this well known collector: 
"Mr. Ludvík Pytlíček returned with two new gold medals from the stamp exhibition in Moscow"...
"Mr. Ludvík Pytlíček participated in the most prestigious stamp exhibition in Monte Carlo, under the patronage of prince Rainer the III"...
"The world known philatelist Ludvík Pytlíček shook hands with the English commissioner and together they observed the stamp exhibit owned by the queen Elisabeth II "... 

V posledních deseti či patnácti letech jsme si zvykli na superlativní rubriky v novinách o známém semilském sběrateli :
"Ze světové výstavy známek v Moskvě, Ludvík Pytlíček přivezl další dvě zlaté medaile"...
"V Monte Carlu, pod záštitou monackého knížete Rainiera III. se zúčastní výstavy největších filatelistických rarit a unikátů celého světa"...
"Světoznámý semilský filatelista Ludvík Pytlíček se zdraví s kurátorem filatelistické sbírky britské královny Alžběty II"...

In Henry Hahn's report from the stamp exhibition Brno 2000, we could for the very first time read that everything wasn't all right about Mr. Ludvík Pytlíček. It said that he sells forgered air mail entires! Could that be possible? Unfortunately, this American information didn't reach the Czech public and wasn't translated to the Czech language, due to this happened during the overturn time when still most of the information was withheld.
In 2001, forgered Rudolf Gilbert certificates was found at Czech and foreign auctions. It was stated that they came from Ludvík Pytlíček!
The next "catastrophe" concerning Ludvík Pytlíček happened in 2003. Jiří Stupka, a stamp expert and member of the SČF expert committee blamed him in an article in Filatelie for selling forgered air mail entires at the David Feldmann auction. Besides that, some top Czech experts was involved in this affair! More about this another time. 
It also appeared that L. Pytlíček at least for 13 years pretended to be an expert in stamp authenticity, which he isn't, he is only an expert in setting philatelic estimates.

Že vše kolem pana Ludvíka Pytlíčka není v pořádku vychází z raportu Henry Hahna (pouze anglicky) o výstavě Brno 2000. Zde jsme si poprvé přečetli, že L. Pytlíček prodával falešné letecké celistvosti! Bylo to opravdu možné? Tato americká informace se v té době na veřejnost nedostala, vše se ještě odehrálo v převratové době, kdy většina informací byla veřejnosti zatajená.
V roce 2001 se v českých i zahraničních aukcích objevily padělané atesty Rudolfa Gilberta. Zjistilo se, že je do aukcí dodal pan L. Pytlíček!
O další katastrofě kolem Ludvíka Pytlíčka jsme se dočetli 2003 v časopisu Filatelie. Člen komise expertů SČF, zkušební znalec Jiří Stupka zde obviňuje L. Pytlíčka z prodeje falešných leteckých celistvostí na aukci firmy David Feldmann. Navíc, v této aféře byli též zapleteni známí čeští znalci! O tom snad ale až příště.
Též vyšlo najevo, že L. Pytlíček nejméně 13 let vystupoval jako znalec pro pravost poštovních známek, aniž by jim byl!

The following news we could find on the official SČF site. It is written by the Executive Commission of SČF:
The presidium of SČF gave Mr. Brendl and Mr. Maleček the task that in writing inform Ludvík Pytlíček of the members resolution, that thanks to his actions he has lost their confidence. They also appealed for his resignation as a member of SČF federation. The presidium of SČF decided to send a letter to the president of KF Semily. They asked him to summon a member meeting, where they should carefully consider Ludvík Pytlíček's membership in the Czech philatelist union, SČF. 

Další novinku najdeme na oficiálních stránkách SČF. Zde se dočteme:
Předsednictvo uložilo 22. 5. 2004 předsedovi SČF ing. Brendlovi a tajemníku SČF Mgr. Malečkovi sdělit písemně panu Ludvíku Pytlíčkovi usnesení členů předsednictva, že svým jednáním ztratil jejich důvěru a vyzývá ho k rezignaci na funkci člena tohoto orgánu. Předsednictvo též uložilo napsat dopis předsedovi KF Semily, aby svolal valnou hromadu členů klubu na které by zvážili další členství pana Ludvíka Pytlíčka ve Svazu českých filatelistů.

At last, the Ludvík Pytlíček affair reached the Czech television and was head line of two newscasts! It's unusual that television mention the philately at all and now this. 
On June 22nd they said: One of the best known Czech philatelists is suspected of selling fakes at auctions.
The next day, June 23rd the theme was: Expert certificates or just information? Ludvík Pytlíček has issued expert certificates beyond his rights without permission.
Ludvík Pytlíček defended himself that these stamps have expert marks, that it's not his responsibility and that all this is just an attack from some other experts! 

A na konec se aféra L. Pytlíčka stala předmětem hlavních zpráv v televizi! Nepamatuji, že by ve zprávách byla někdy jakákoliv zmínka o filatelii a teď tohle. 
Konkrétně tam 22/6-04 bylo: Filatelista je v podezření. Jeden z nejlepších českých filatelistů L. Pytlíček je v podezření, že na aukcích prodával padělky. 
Další bylo 23/6-04 na téma: Znalecké posudky nebo informace? Objevily se znalecké posudky Ludvíka Pytlíčka o pravosti známek, na jejichž posuzování nemá oprávnění. 
L. Pytlíček se hájí, že má na ty známky atesty, odmítá jakoukoliv zodpovědnost a tvrdí, že to je osobní útok na něho od jiných znalců!

Why did this happen, is he guilty of this? A collector and stamp dealer who's buying stamps at world auctions for millions shouldn't need to sell fakes for peanuts. These stamps and air mail entires are rather rare and fairly expensive at auctions, their prices use to be approximately 1000 to 1500 US$. It's a lot of money for a small collector, but to make 50.000 US$ you have to sell at least 35 objects at 1500 US$ each... How many objects have been sold, how many collectors have got forgered items at home? Many of them don't even know about it, and probably some of them know but don't want to talk about it. 

Proč se toto vlastně stalo, opravdu to udělal? Sběratel a obchodník jak jsme se již úvodem dočetli, který kupuje známky na světových aukcích za milióny, snad nepotřebuje prodávat položky za buráky? Vždyť tyto známky a dopisy, přestože patří mezi vzácné, na aukcích se prodávají tak za 25000 až 30000 Kč. Dost peněz pro malého sběratele, ale snad ne pro L. Pytlíčka? Přece než dáte dohromady 1 milión, musíte prodat 40 kusů položek v průměrné ceně ŕ 25000 Kč... Kolik toho bylo prodáno, kolik lidí má doma falešné známky či dopisy? O kterých snad ani nevědí, či vědí a nechtějí se tím ani "pochlubit".

Affairs like this are disadvantageous to the Czech philately both in the Czech Republic and abroad. 
Philately of today already has difficulty to compete with other interests of young people, so this is not necessary. How many years will it take until this is forgotten and we can trust the stamp dealers again? When will we know which stamp experts we can trust?

Aféry tohoto typu poškodí nejen v republice ale i ve světě českou filatelii. Filatelie která má dnes potíže s konkurencí jiných zájmů mládeže si toto nezaslouží. Kolik let to potrvá, než se na to zapomene a opět budeme moci důvěřovat obchodníkům se známkami? Kdy se dozvíme na které znalce můžeme spoléhat?

How to solve this and what will the solution be?
The first concrete step after this affair, taken by SČF, was to temporarily close the activity of the expert committee. Unfortunately many innocent experts are affected by this. I suppose that this will be solved in court. Not until after this we can proudly carry on with the Czech philately.

Teď jen zůstává otázka, jak to celé vyřešit a jak to asi skončí.
První reálná konsekvence této aféry byla, že výkonný výbor SČF rozhodl dočasně pozastavit činnost komise expertů SČF. Ovšem tim byli nevinně potrestáni i svědomití znalci. Domnívám se, že situace nebude dříve vyřešena nežli to pravděpodobně skončí u soudu. Až potom se bude moci s hrdostí pokračovat s českou filatelií.

Copyright © Peter Hoffmann 2004

Copyright © Peter Hoffmann 20042004 05 29


Pošta Československá 1919 - 10K Parliament


Pošta Československá 1919 - 10K Parlament


Recently I got into my hands this rare 10K Parliament stamp, Pof 118 - issue, 164 copies. It's a Hungarian stamp where the symbols of the old monarchy still are printed, but which the overprint "POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919" (Czechoslovak Post 1919) made into stamp valid in the new state. Here is a digital photography of this stamp. It's difficult to get a better photo with a small camera, but I believe the resolution is rather good.

Před nedávnem se mi do rukou dostala tato vzácná 10K Parlament známka, Pof 118 - náklad 164 kusů. Zde přikládám digitální fotografii této známky. Těžko udělat lepší fotografii malým fotoaparátem, přesto je snad dobře k rozeznání.

The stamps with the Pošta Československá 1919 overprint belongs to the most falsified stamps of ČSR I.
Therefore, before I bought this stamp, I brought it for examination to an expert in in the "House of Philately" in Prague. He confirmed that the Pošta Československá 1919 overprint is genuine, also the expert marks on the reverse side. Compare "my stamp" to a correct stamp.
But, and that surprised me, it turned out that all perforation on this stamp has been redone! It would be interesting to know, when and why such a rare stamp has been reperforated, and by whom? If the perforation was done for the reason to increase the value of the stamp, it would be understandable. But this is not logical, because this stamp only occur with a comb perforation, HZ 14. Even the size of the stamp became smaller after the reperforation. 

Známky s přetiskem PČ 1919 jsou naneštěstí snad ty nejčastěji padělané známky ČSR I. Proto jsem dal z opatrnosti, před eventuelním koupením, známku nejdříve vyzkoušet znalci v Domě Filatelie v Praze. Ukázalo se, že přetisk PČ 1919 je pravý a též znalecké značky na rubové straně známky. 
Ov
šem, a tím jsem zůstal překvapený, se též ukázalo, že známka je přezoubkovaná! Zajímavé kdo, kdy a proč přezoubkoval tak vzácnou známku! Kdyby se jednalo o přezoubkování známky kde nové a jiné zoubkování zvýší její cenu, to by bylo pochopitelné, ovšem zde je to nelogické. Tato známka existuje pouze s hřebenovým zoubkováním HZ 14. Přezoubkováním se též zmenšil formát známky.

The perforation on this particular stamp is redone on all four sides and the perforation has been changed from the comb perforation to the line perforation. If this had been done only at one side, it would probably be of the reason to repair some damage. But why on all four sides?
Theoretically, the perforation on all four sides could have been damaged, or maybe it's a question of a bad tearing off, depending on an inequality perforation at one side. And when they decided to reperforate it, they took all four sides to make it look the same. 
The next theory is, that on these Hungarian stamps the perforation is often so bad - unclean, that the openings are full of paper. So, the possibility is, that because of that this stamp has been repaired.

Známka je přezoubkovaná ze všech čtyř stran a zároveň je zoubkování změněné z hřebenového na řádkové. Kdyby pouze z jedné strany, tak by asi šlo o opravu po poškození, ale proč ze všech čtyř stran? 
Teoreticky by mohlo jít o po
škození perforace možná u všech čtyř stran, nebo o špatné utržení následkem nečisté perforace u jedné strany a když už se přezoubkovávalo tak se přejeli všechny čtyři strany aby ta perforace vypadala stejně. Rozdíl velikosti pravé a "moji známky".
Dal
ší možnost je, že u mnohých těchto maďarských známek je výsek tak nekvalitní, že perforační otvory jsou zaplněné papírem. Možné je tedy, že to snad mohl být důvod majitele, aby reparátor provedl takovou úpravu jakou má tento kus který mi byl nabízen k prodeji.

What to learn from this example? 
First, never buy an expensive stamp without an examination by an expert.
Secondly. On the  Pošta Československá 1919 stamps even the perforation must be examined, not only the overprint. 

What to learn from this example? 
First, never buy an expensive stamp without an examination by an expert.
Secondly. On the  Pošta Československá 1919 stamps even the perforation must be examined, not only the overprint. 

So, it's a sad story how someone by "a repairing, succeeded" to make a rare and expensive stamp worthless! And beyond that, to produce a fake. A fake? Yes, a fake! All what isn't original, is a fake.

Tak zde je smutný příklad, jak se "opravou" perforace podařilo z vzácné a drahé známky vyrobit známku skoro bezcennou! A navíc vyrobit padělek! Padělek? Ano padělek. Vše co není originál, je padělek!


2004 04 23 / 2004 06 12

The Inception and Founders of Czechoslovak Philately.


Zakladatelé a vznik české filatelie.This article is moved to a new side.

2005 02 22 přesunuto na novou stránku.

More information 

Další informace


2004 04 15


Many new experts on my site!


Noví znalci na mojí web stránce!

Many new names, from past days and from today! Mnoho nových znalců z doby minulé a současné!

Basika Karel

Lavrov Petr

Wagner Jan

Wagner Matěj

Paprstein Vladimír 
 
Beneš František sr

Tekeľ Andrej 


2004 04 10


Gösta Hedbom - 100 years!


Gösta Hedbom - 100 let!

* 26. 1. 1904 Gävle - † 18. 3. 2004 Vällingby Stockholm

A famous Swedish collector and exhibitor of Czechoslovakian stamps, Gösta Hedbom, celebrated in January 26th, his 100th birthday! He is the editor of the philatelistic book: "Study of the Pošta Ceskoslovenská 1919 overprint on Czechoslovakian stamps". 

Dne 26. ledna 2004, oslavil Gösta Hedbom, známý švédský sběratel a vystavovatel československých známek své 100. narozeniny! Gösta Hedbom je autorem knihy: "Popis přetisků Pošta Československá 1919 na známkách Československa". 
("Beskrivning av övertrycken Pošta Československá 1919 pĺ Tjeckoslovakiens frimärken") 

Among all prominent congratulators and gifts we could see a telegram from his majesty the king Carl XVI Gustaf and queen Silvia. Gösta is the only one who is still alive of the founders of "Odd Fellow - Logen Nr 108 Gästrikland".

Přítomno bylo mnoho prominentních hostů a k zhlédnutí bylo množství blahopřání a dokonce i telegram od krále Carla XVI. Gustafa a královny Silvie! Gösta je dnes jediným žijícím zakladatelem "Odd Fellow - Logen Nr 108 Gästrikland".

Many congratulations and we wish him a good health in the coming years! 
Click here to see pictures from Gösta's birthday.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!
Kliknutím zde, najdete záběry z oslav.


2004 03 31


EUROPEAN POSTAGE STAMP EXHIBITION BRNO 2005


Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005

The European Postage Stamp Exhibition BRNO 2005 will be both a social and a cultural event. 
The postage stamp exhibition on Brno will go beyond the state borders of the Czech Republic. 
It will remind Europe of the 200th anniversary of the “Battle of three Emperors” that took place near Austerlitz,  

Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005 je evropskou výstavou  poštovních známek pod patronátem Federace evropských filatelistických svazů FEPA a s  uznáním Mezinárodní filatelistické federace FIP.  

The organizers of BRNO 2005 will prepare an interesting exhibition, as well as they did when preparing 
the international exhibitions of postage stamps PRAGA 1998 and BRNO 2000, being helped by the Czech Post. 
I believe that the exhibition will attract postage stamps collectors, adults, youth and children with interest in postage stamps.
Let’s believe the exhibition and accompanying events will make visitors interested in systematic collecting of postage stamps.


Její uspořádání reaguje na významná evropská výročí, na napoleonskou bitvu „Tří císařů“, která proběhla v blízkosti Slavkova u Brna. Připomene i 60.výročí ukončení II. světové války a vznik Organizace spojených národů. 
Výstava umožní vystavit kvalitní exponáty vystavovatelů z celé Evropy a představí je veřejnosti. Výstava bude dbát i na prezentaci špičkových exponátů Československa  a České republiky. Na výstavě  budou vystaveny i exponáty ve dvou moderních soutěžních třídách: 
jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy.

The Exhibition is held on the exhibition grounds of Brno Fairs plc. It' held in pavilions “D”, “BRNO”, “MORAVA”, 
in halls Brno and Morava of pavilion “A3” and in the Congress Centre Brno plc, Výstaviště 1, Brno. 
The exhibition is open to public from Tuesday, May 10 - Sunday, May 15, 2005
The official opening for invitees takes place on Monday, May 9, 2005. The exhibition is open daily from 9,00 – 18,00.  

Výstava se koná ve výstavním areálu Veletrhů Brno, a.s. v pavilónech „D“, „BRNO“, „MORAVA“, v sálech Brno a Morava pavilónu „A3“ a v Kongresovém centru Brno, a.s. Výstaviště 1, Brno.  
Výstava je pro veřejnost otevřena od úterý 10. května 2005 do neděle 15. května 2005.  
Otevírací doba je denně od 9.00 hod do 18.00 hod.  


2004 03 24

Včera byl v TV zajímavý příspěvek z filatelistického dění v ČR. Bohužel další negativní kriminální záležitost. Byl chycen a usvědčen jeden muž, který se vydával za badatele a spisovatele, který hledá v archívech informace a podklady pro svoji "chystanou knihu". Využíval toho ale k tomu, aby kradl zapůjčené materiály, zejména pak dopisy a dopisnice mimo jiné z období 2. svět. války. 

Jednalo se o korespondence z nebo do koncentračních táborů apod. Jeho zájem byl velmi široký a určitě se o tom v nejbližších dnech bude psát i v novinách trochu podrobněji. 
Ten darebák byl chycen v archívu v Opavě ale bylo mu dodatečně prokázáno, že kradl i v Litoměřicích - Terezíně a v jiných archívech. 

Údajně byl již jednou dříve trestán za krádež v archívu - peněžní pokutou. Dnes mu prokazují škodu okolo 80 tisíc Kč.


2004 04 11


Koupím staré filatelistické časopisy

Koupím staré československé filatelistické časopisy, vydané 1945, 1943 a starší! 

Koupím filatelistickou khížku: "Václav Nebeský, Filatelistvo podzimní rozjímání, Nadas Praha 1975"

Mám zájem o časopisy: 
ČESKÝ FILATELISTA, TRIBUNA FILATELISTŮ, FILATELISTICKÁ REVUE, ČESKOSLOVENSKÁ FILATELIE...atd. 
Nabídněte s cenou, všem odpovím. Placení v hotovosti v Euro / US$, vše po dohodě. 


Peter Hoffmann


2004 03 11


Pošta Československá 1919 - 4K, granite paper 


Pošta Československá 1919 - 4K žilkovaný papír 


Pošta Československá 1919 - 4K, light green, granite paper. 8 - 10 pieces known in total.
Catalogue number: Pofis 50 II wide size 26 x 29 mm. Michel 57 II, Scott B20.

4 K světle zelená, žilkovaný papír. Celkem známo 8 - 10 kusů.

This is a good example of, how the expert and stamp dealer marks was used on the reverse site of the stamp.

Zde dobrý příklad použití znaleckých a obchodních značek.

Expert signature: Gilbert, Karásek, Hirsch, Lešetický
Stamp dealers marks: Tribuna, Lešetický ůstředna
Beyond that, marking: Granite paper (Žilkovaný papír)

Znalecké značky: Gilbert, Karásek, Hirsch, Lešetický
Obchodní značky: Tribuna, Lešetický ůstředna
Navíce označení: Žilkovaný papír

One of the rarest Czechoslovakian stamps.

Jedna z nejvzácnějších Československých známek!


2004 02 08

Jaroslav Franěk
* 1900 - † 11. 2. 1960

Jaroslav Franěk was the nearest co-worker to Ervín Hirsch.
Jaroslav Franěk, was author and publisher of philatelist magazine, Tribuna Filatelistů, 1939 - 41.
He was an expert in stamps of ČSR 1918 - 1939.

Jaroslav Franěk, spolupracovník, autor a vydavatel časopisu československých sběratelů, Tribuna Filatelistů, 1939 - 41.
Autor filatelistických článků a filatelistické literatury.
Znalec Československých známek z let 1918 - 1939.

Together with Ervín Hirsch, he wrote the scientific publication: "Monograph of Czechoslovakian stamps 1918 - 1939".

Společně s Ervínem Hirschem sepsali odborné dílo "Monografie Československých známek 1918 - 1939".

He was author of many articles and specializing philatelist books.
Together with E. Hirsch he was author of many catalogues, please see some examples:
Franěk & Hirsch: Československé Známky (1935)
Franěk & Hirsch: Katalog der Tschechoslowakischen Briefmarken (1937)
Franěk & Hirsch: Handbuch der Tschechoslowakischen Briefmarken (1938)
Tribuna Filatelistů, Franěk-Hirsch Sběratelský Katalog Československých Známek (1939)
Tribuna Filatelistů, Franěk: Sběratelský Katalog Známek ČSR a Protektorátu (1940)

Jaroslav Franěk byl též spoluautorem mnoha katalogů. Zde máte pár příkladů:
Franěk & Hirsch: Československé Známky (1935)
Franěk & Hirsch: Katalog der Tschechoslowakischen Briefmarken (1937)
Franěk & Hirsch: Handbuch der Tschechoslowakischen Briefmarken (1938)
Tribuna Filatelistů, Franěk-Hirsch Sběratelský Katalog Československých Známek (1939)
Tribuna Filatelistů, Franěk: Sběratelský Katalog Známek ČSR a Protektorátu (1940)

In 1939, in the beginning of the occupation, Hirsch was forced by racial reasons to abandon his beloved paper Tribuna. 
In 1942 Franěk followed the same destiny. Only Mrnák, who never hided his friendship to Hirsch and Franěk, stayed. 
After the war, which they both survived well, they never returned to expertizing. 

So, Jan Mrnák, until his death, kept the good tradition of Czechoslovakian philately.Czechoslovakian philately owe Jaroslav Franěk a great deal for his scientific publications.

Již na počátku okupace v roce 1939 musel Hirch z rasových důvodů opustit svůj milovaný časopis Tribuna. 
V roce 1942 jej následoval i Franěk, vytrval pouze Mrnák, který se nikdy netajil svým vřelím přátelstvím k oběma predešlým.
Po válce, kterou Hirch i Franěk ve zdraví přečkali, se již ke zkoušení nevrátili, takže Jan Mrnák až do své smrti udržoval 
dobrou tradici zkušebnictví čs. známek.

Svou vědeckou činností v oboru filatelie se zasloužil Jaroslav Franěk o historii československé známky.

As you can see, Jaroslav Franěk is one of the greatest in ČSR philately. He died as late as in 1960.
Despite this, I have never seen, and I can't find his photography! If someone of you have it, please send me a scan. 
Thanks!

Jde o jednoho s největších znalců ČSR filatelie. Jak jsme se dočetli, zemřel až v roce 1960.
Přesto, fotku Jaroslava Fraňka jsem zatím nikde nevidel a nenašel! – možná by mohla být ve staré Tribuně filatelistů? Kdyby z Vás čtenářů někdo na ni narazil, prosim zašlite mi ji, či její scen. Předem Vám děkuji!
2004 01 27


Turbulence in Czech - Czechoslovakian philately.


Turbulence v České - Československé filatelii.

The beginning of 2004 will probably be long remembered in Czech and Czechoslovakian philatelic history. It all started in April 2003, when Jiří Stupka, a jurisprudential expert, a member of Czech Expert Commission SČF, and a member of  the SČF jury, published an article in Filatelie about certain expert marks that he found on forged entires. The expert marks and certificates of authenticity had been issued by Mr. Jan Karásek and Mr. Pavel Pittermann, members of Czech Expert Commission of SČF. The entires were and are the property of Mr. Ludvík Pytlíček, a financial expert who specializes in setting philatelic estimates. Začátek roku 2004 se určitě zapíše do dějin České a Československé filatelistické historie.
Vše začalo v dubnu 2003, když člen komise expertů SČF a zkušební znalec Jiří Stupka v časopisu Filatelie uveřejnil článek o výskytu značek svazových znalců na padělaných celistvostech. Jde o znalecké značky nebo atesty zhotovené Ing. Janem Karáskem a Ing. Pavlem Pittermannem, na celistvostech uvedených těmi svazovými znalci jako autentické. Celistvosti byly a jsou majetkem pana Ludvíka Pytlíčka, sběratele a znalce v oboru ekonomika, se specializací ceny a odhady ve filatelii.

For a long time after the article was published, nothing happened. Collectors and the readers of Filatelie believed that it would all quietly pass away. But, toward the end of last year, the situation was reignited with even more intensity. In the November and December issues of  Filatelie, Mr. František Beneš, a member of Czech Expert Commission SČF, published articles critical of these two experts. In addition, the editors of Filatelie received many letters denouncing this situation. 

Po uveřejnění článku, se aspoň nám všedním sběratelům a čtenářům Filatelie zdalo, že se to celé nějak utišilo.
Ale najednou, koncem minulého roka, se to celé rozběhlo znova a to ještě intenzivněji! 
V časopisu Filatelie, z listopadu a prosince 2003 následovaly obsáhlé články Ing. Františka Beneše, s kritickým přístupem ke svazovým znalcům a kritické ohlasy v Listárně Filatelie.

By far the most important article appeared in Filatelie, No. 1/2004, and was written by the Executive Commission of SČF! 
I was quite surprised by this unexpected development. 
Among other things, the Commission said in Filatelie:

Ovšem korunou všeho, je článek ve Filatelii č. 1/2004, kde je k přečtení posouzení Výkonného výboru SČF! 
Tento vývoj byl aspoň pro mně nečekaný a úplně mně zarazil. 
Zde se mimo jiného do
čteme, že:

"The purpose and duty of the Czech Expert Commission of SČF is to protect collectors against forgereries of stamps and other philatelic items, and to cooperate with the respective authorities in detecting forgeries (§ 5 assessment SČF). Considering the current serious situation, the Executive Commission of SČF has decided to temporarily suspend the activities of the Czech Expert Commission of SČF immediately. 

V návaznosti na povinnost ochraňovat sběratele před padělateli poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu a spolupracovat s příslušnými orgány při odhalování padělatelů (viz § 5 Stanov SČF) – a s ohledem na vážnost situace, 
rozhodl výkonný výbor SČF dočasně pozastavit činnost komise expertů SČF jako poradního orgánu předsedy SČF, a to s okamžitou platností.

At the same time, the Executive Commission of SČF has also decided to suspend Mr. Pavel Pittermann's role as chairman. 
Both actions are immediately in force. 

V souvislosti s pozastavením činnosti komise expertů SČF rozhodl VV SČF pozastavit dočasně i výkon funkce jejího předsedy Ing. Pavla Pittermanna, a to rovněž s okamžitou platností.

The Executive commission of SČF has also decided to temporarily suspend all of SČF's expertizing functions and will not renew Mr. Pavel Pittermann's contract as Chairman.

VV SČF rovněž rozhodl dočasně pozastavit činnost Zkušebny SČF a neobnovit mandátní smlouvu s jejím ředitelem Ing. Pavlem Pittermannem.

During the period that the activities of the Czech Expert Commission of SČF and the SČF's expertizing function are suspended, those functions will be supervised by the Secretary of SČF. SČF experts will be allowed to conduct expertization, within the range of their determined authority, but at their own responsibility. 
Prague, December 30th. 2003.

Po dobu dočasného pozastavení činnosti Komise expertů SČF a Zkušebny SČF bude služby v této oblasti organizačně zabezpečovat tajemník SČF. Znalci SČF mohou vykonávat případnou znaleckou činnost v rozsahu stanoveném jejich jmenovacím dekretem a na vlastní odpovědnost.  

V Praze dne 30.12.2003
   

I am glad that this situation has not been passed over silently. Unfortunately, the consequences of this affair have already spread abroad; the ethical consequences and reproaches will be many.

Na jedné straně jsem rád, že se tato aféra nezametla do autu, ale na straně druhé už tato aféra překročila České hranice a morální důsledky a zpochybnění asi budou velké.

** Stanovisko výkonného výboru SČF je dovoleno zveřejnit, Mgr. Jaroslav Maleček tajemník SČF.


2004 01 21


Postage due overprints?


Doplatní provizoria?


Overprint: 28 X 1924                                            Overprint: 10

Dear readers,

Vážení čtenáři,

Not so long ago I received a mail from Norway including these two scans.
Mr. S.S. asked me, if I recognize these two overprints and what kind of overprints they are?

Před nedávnem jsem z Norska obdržel scany těchto dvouch známek.
Pan S.S. se mne v mailu ptá, jestli poznávám tyto přetisky a co by to za přetisky mohlo být?

It's easy to establish that the overprints are made by a rubber stamp. Unfortunately it's well known, that during the 1920´s and even later, many "rarities" were made. 
But by studies of Merkur Revue catalogue, I realized that many post offices, besides ordinary postage due stamps, used hand written stamps and that many local overprints were used.   

What is your opinion? Can it be a local postage due overprint? Are you familiar with these overprints?

Že se zde jedná o gumová razítka, to je k poznání. A že v té době, i později, se vyrábělo plno "rarit" je známé. Při studiích katalogu Merkur Revue, jsem našel, že pošty na provizorních doplatních známkách nejenom používali oficiální doplatní přetisky, ale že též existovaly ručně psané doplatní známky a lokální přetisky. 
Co je Váš názor? Mohl by to být nějaký lokální doplatní přetisk? Už jste někdy videli takové přetisky?

The yellow 10H pigeon stamp has a lilac overprint 28X in the upper row, and in second row 1924.
The red 20H pigeon stamp has a lilac overprint 10 and besides that, the 20H values are overprinted by two lilac squares. 
On this stamp, the post cancellation is partly readable, OBER L... 

Žlutá 10H holubice má fialový přetisk, na prvním řádku 28X a na druhém řádku 1924.

Červená 20 holubice má fialový přetisk 10 a navíce hodnoty 20 jsou znehodnocené fialovými čtverečky. 
Zde se též dá rozeznat část razítka pošty OBER L....

If somebody knows anything about these stamps, please send a mail to: 

Jestli z Vás čtenářů někdo něco o těchto přetiskách ví, prosim pošlite mi mail na adresu:
__________________________

V lednu 2004 jsem obdržel první odpov
ěd:

Zdravím,
můžou to být provizoria, vypadá to aspoň ta první na někjakou malou poštu Ober... Ale opravdu těžko posoudit zda jde o filatelistický výrobek nebo poštovní použití, to poštovní se nejlépe dokládá tim, že existuji celistvosti a takovéto jsem zatim neviděl, takže opravdu težko říct...
S pozdravem RD.
__________________________

V dubnu 2004 jsem obdržel další odpověd:

Ohledn
ě těch přetisků na Bendove Holubici si myslím, že se jedná o filatelistické hříčky, "28.X." připomíná datum vzniku ČSR.
Z Bavorska Vás zdraví V. H.

__________________________

Tak co čtenári, co je Váš názor? Jedná se zde o filatelistickou hríčku, či o lokální provizorní doplatní přetisky?


2004 01 19


New date for fair Collector in 2004!


Nové datum veletrhu Sběratel v roce 2004 !

The 7th International Fair for stamps, coins, telephone cards, minerals and collecting COLLECTOR will take place at the Fairgrounds in Prague, 10th – 12th September 2004.  http://www.ppa.cz/gb/sberatel/index.php 7. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, telefonních karet, minerálů a sběratelství Sběratel se uskuteční v levém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze – Holešovicích, 10. – 12. září 2004.  http://www.ppa.cz/cz/sberatel/index.php


2004 02 11

"Historie českého filatelistického internetu"
CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČESKÉHO / SLOVENSKÉHO FILATELISTICKÉHO INTERNETU2004 01 17


VÝZVA KE SPOLUPRÁCI: "KATALOGIZACE" ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO INTERNETU

Současný filatelistický internet čítá již desítky filatelistických prezentací a pomalu zapomínáme, jak to vlastně bylo. 
Abychom později nelitovali, že jsme "nemapovali" internetovou historii pozdě, tak Bretislav Janík - Japhila, vyzývá za 5 minut dvanáct webmastery a veřejnost ke spolupráci na jakémsi virtuálním katalogu internetové filatelie o českých a slovenských poštovních známkách, poštovnictví a filatelii (libovolně z jakékoliv země).

Postupně bude na Japhila e-zinu zpřesňovat a zveřejňovat ohlasy autorů a provozovatelů filatelistických stránek v námi zadaném členění údajů. Jednak proto, aby vznikl cenný zdroj všeho, co vlastně v této oblasti bylo vytvořeno a co existuje, dále proto, aby z toho byl rozcestník na jiné filatelistické prezentace, v neposlední řadě, aby celá "katalogizace" byla pod veřejnou kontrolou společné paměti.

První výsledky katalogizace začátků přineseme již po tomto víkendu. Těším se na spolupráci s Vámi. 
Další informace najdete na: http://www.japhila.cz/aktualne_151.htm

BŘETISLAV JANÍK


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann