My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.

Merry Christmas - Veselé Vánoce


To all supporters of the Czechoslovakian philately 
Merry Christmas and Best Wishes for a Happy New Year!

Všem fanouškům ČSR filatelie přeji Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!
A navrch plnou hrst filatelistického štěstí.2006 11 27


A Náchod "stamp"


Náchodská "známka"Click to enlarge

Some days ago, on my "Discussion forum" I got this request:

I have a stamp that I have been curious about for some time now. It is a stamp depicting NÁCHOD castle. The outline of the castle is red and the rest is white. It has no date, and the only information whatsoever is the word NÁCHOD in the bottom right corner. I was wondering if you possibly know what approximate year this stamp was created, and what it's value might be. thanks. Dzejna Valentic.

As far as I know, this stamp is not added in any Czech post stamp catalogue. I'm almost sure it must be a local postage mark.
Any idea? Please send me the answer by mail or gets in touch via my "Discussion forum".

Před pár dny jsem na mém "Diskusním Fórum" obdržel následující otázku:

še pani Dzejna Valentic: 

Mám jednu známku a zajímalo by m
ě a  chtěla bych vědět co to je za známku. Jediná informace na známce je nápis NÁCHOD, v pravém dolním rohu. Tisk je červený, zbytek známky bílý. Zajímalo by mě který rok je tato známka vyrobená a jestli má nějakou cenu. Dzejna Valentic.

Pokud vím, tato známka není vedená v katalogách ČSR známek. Osobně se domnívám, že zde jde o lokální soukromou poštu.
Co Vy na to? Prosim pošlite mi odpověd mailem, či napište rovnou na mé "Diskusním Fórum".

Odpověď:

Jde o propagační nálepku, kterých dříve vycházely stovky. Před válkou i po válce. 
Sloužilo to jen k zalepení dopisu nebo nalepení na pozdrav. Vycházelo to v arších, kde jich bylo třeba až 50 různých. Různé druhy, regiony, barvy a pod.


2006 11 12New guarantee in Czech philately.

 Garanční novinka v české filatelii.


Click to enlarge

Probably nobody missed the scandal, which clouded the sky of the Czech philately during the last years. The first concrete step after this affair, taken by the SČF, was to temporarily close the activity of the expert committee and to stop the activity of the SČF’s experts.

Jiří Majer

Snad nikomu neušla aféra která zachmuřila poslední leta české filatelie a skončila 22. května 2004 rozpadem Komise expertů SČF a zrušením Filatelistické zkušebny SČF.

On July 12th 2004, the first members of the “New expert committee” were nominated. Since then, this committee has grown to the size of 11 experts, 7 advisers and 8 candidate experts. 

Konsekvenci této aféry vznikla v červnu 2004 "Nová Komise znalců SČF", která se do dnešního dne rozrostla do velikosti 11 znalců, 7 poradců a 8 uchazečů o členství v komisi znalců SČF.

In the statute of the New committee is written that, the committee isn't founded for stamp examination or for examination of other philatelistic material.

Ze statutu Komise vyplývá, že není zřízena k ověřování pravosti poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu.

On Japhila’s site http://www.japhila.cz/scf/scf11_04.htm we can read: the “New expert committee” is not  responsible for their experts eventual statements or mistakes. Therefore, these experts must pursue their proofing beyond the committees activity, in agreement with single collectors. 

What more, besides the “New expert committee”, several experts, advisers and consultants, not connected to this committee, some of them not even members of SČF, act on the philately market.

Ovšem, též se dovíme, že po rozpadu staré komise, vizte: http://www.japhila.cz/scf/scf11_04.htm 
svaz nenese odpovědnost za výroky a hlavně případné omyly znalců, a proto tyto činnosti vykonávají jednotliví znalci mimo rámec Komise, na základě dohody s jednotlivými sběrateli. 

Dále se zde dočteme, že, v současnosti též na trhu působí celá řada osob, například soudních znalců, různých poradců, konzultantů a dalších odborníků, kteří se zkoušením pravosti zabývají. Je samozřejmé, že ne všichni jsou členy Komise znalců SČF, někteří ani nejsou členy SČF.

For a common collector all this feels confusing and chaotic. 

Prostě, na obyčejného sběratele to celé působí dosti chaosně.

As always, there’s nothing new under the sun.
Already in the 1930's, depending on the conflict between the Czechoslovakian experts, their expert signatures weren’t trusted abroad. It was common that the stamp dealer mark was requested as a guarantee mark! 

A jako vždy, pod sluncem nic nového.
Již v třicátých letech minulého století, výsledkem sporů našich domácích znalců, bylo, že jejich značky nebyly v zahraničí plně uznávany. Nebylo tedy neobvyklé, že v cizině spíše žádali garanční značku dodávací firmy než znalecké signum.

Now, to the headline of today: New guarantee in Czech philately.

In the last Jiří Majer auction catalogue says, that his auction firm will provide the stamps sold on their auctions with their guarantee mark! It’s an offer to all customers who so request, and it’s a 5-year guarantee! Beyond that, it concerns all stamps sold on Jiří Majer’s auction since 2002!

No a teď k dnešní rubrice: Garanční novinka v české filatelii.

V posledním aukčním katalogu firmy Jiří Majer se dočteme, že jejich firma bude na požádání značit ze své aukce prodané položky svou vlastní garanční značkou! Navíce, timto označením dává firma Jiří Majer kupujícímu 5-letou záruku od nabití známky v aukci.
Nejem to, dokonce tuto službu nabízí i na položky koupené v jejich aukcích retroaktivě až do roku 2002! 

This is really unexpected and good news, beyond that important and necessary. Hopefully, these new guarantee conditions will increase the popularity and trust in Czech philately!

Opravdu nečekaná a báječná novinka, navíce důležitá a potřebná. Doufám, že tyto nové podmínky zvýší pocit důvery a snad i znova zvýší popularitu ČSR filatelie!

See the stamp dealer signature Majer

Obchodní značka Majer


2006 10 15


PČ1919 -  "the third mark"


PČ1919 - "třetí značka"

 


#1
#2
Click to enlarge

#3

Click to enlarge#4#5#6
Jan Mrňák Ervín Hirsch  TribunaSome days ago, on eBay auction, I found an interesting item. (Scan #1)

It's described as: 
Czechoslovakia 1919, 10K Posta Ovpt (#B21) 
Signed: A very fresh and attractive mint example of this high value, having rich color and lightly hinged original gum. Reverse bears J. Mrnák and Tribuna expert marks. Rare and VF.  


So far so well. What captured my interest was the third and not described expert mark. Please see the scans #2 and #3.

As described, this item bears Jan Mrňák and Tribuna marks. It's generally known that the philatelistic paper Tribuna Filatelistů (founded in 1921) and the examinatorial station - Tribuna, was founded by Ervín Hirsch, where he had two cooperators, Jaroslav Franěk and Jan Mrňák.      
 
On scans #4, #5 and #6 we can see Mrňák, Hirsch and Tribuna expertizing marks. Let's compare them with the expert marks on the eBay item.

The genuine Mrňák's mark, #4 is similar with the mark on the eBay item, #2.
Also the genuine Tribuna mark #6 is similar with the Tribuna mark on the eBay item #2.

It only remains "the third mark".
It's rather easy to establish that it should be Ervín Hirsch's expert mark. Please compare scan #5 with scan #2 or #3. 
By a test in my computer, via "layer on layer method, I could establish there isn't any doubt that it is Ervín Hirsch's expert mark. 

Also, on the same stamp we found
of Tribunas experts! 


P
řed pár dny jsem na aukci eBay objevil zajímavou položku. (Scen č.1)

Polo
žka je popsana:
Czechoslovakia 1919, 10K Posta Ovpt (#B21) 
Signed: A very fresh and attractive mint example of this high value, having rich color and lightly hinged original gum. Reverse bears J. Mrnák and Tribuna expert marks. Rare and VF.  
(Zkráceně:
PC1919, 10K (#B21) Pěkná a atraktivní položka s hezkou barvou, lep s nálepkou. Známka zkoušená J. Mrňák a Tribuna. Vzácné)

Dosud vše v pořádku. Co mě ovšem zaujalo byla ta třetí, nepopsaná znalecká značka. Vizte scen č.2 a č.3.

Jak prodavač píše, známka je razítkovaná značkou Mrňák a značkou Tribuna.
Všeobecně je známo, že časopis Tribuna Filatelistů (založen 1921) a s ním související zkušební stanici Tribuna, založil Ervín Hirsch a že zde též pracovali znalci Jaroslav Franěk a Jan Mrňák

Na scenech č.4, č.5 a č.6 jsou znalecké značky Mrňák, Hirsch a Tribuna. P
řirovnejme je se značkamy na položce z eBay.

Značka Mrňák na polo
žce č.2 souhlasí pravé značce Mrňák, č.4.
Toté
ž značka Tribuna na položce č.2 zodpovídá pravé značce č.6.

Poz
ůstává tedy ta "třetí znalecká značka".
Jednodu
še by se dalo říci že to "musí být" značka Ervína Hirsche. Přirovnejte scen č.5 se scenem č. 2. nebo s č.3.
P
ři skoušení v počítaci, technikou "vrsva na vrsrvě" konstatuji, že opravdu jde o znaleckou značku Ervína Hirsche.

Tak, na jedné a té samé známce nacházíme ⅔ znalc
ů zkušební stanice Tribuna! 


Similar articles:


Obdobné články:

A story of an owner signature - bsb

Historie jedné vlastnické značky - bsb
Unknown marks 1... Neznámé značky 1...
Unknown mark 2... J Lešetický? Neznámá značka 2... J Lešetický?
Unknown mark 3... Hirš Neznámá značka 3... Hirš
Herbert J. Bloch's signature - summary Znalecká značka Herberta J. Blocha - resumé


2006 10 08


Specializing in ČSR I.


Speciální obor ČSR I.


At last, my rather large Hradčany site is convert to a bilingual site. I hope you will enjoy it. 
Please have a look!

Jako poslední a velký díl moji site, je teď informační stránka Hradčany v dvoujazyčném provedení. Doufám, že se Vám bude líbit.
Prosim podívejte se!

 

 

2006. 09. 24


Výstava Sběratel Praha 2006 očima sběratele známkových zemí


Již tradiční výstava Sběratel, probíhala v Praze na výstavišti ve dnech 15. – 17. 9. 2006.
Rozhodl jsem se na pátek – první den výstavy, protože je známo, že první den se tam vždy nejvíce sežene. Dosud jsem na této výstavě nebyl a nevěděl mnoho o návštěvnosti, tak pro jistotu jsem auto zaparkoval na okraji Prahy a na místo jel metrem. Samozřejmě plný očekávání nových přírůstků do moji sbírky.
Když jsem šel přez parkoviště, zůstal jsem překvapen, že naprosto želo prázdnotou. Asi hodinu po otevření výstavy jsem očekával alespoň nějakou frontu před pokladnou, ale lístek jsem si kupoval osamoceně.
Po vstupu do budovy mi chvilku trvalo než jsem se poorientoval, setkal s několika známými a potom začal s vlastní prohlídkou a s nákupy.
Ovšem, jako filatelista rozhodně jsem nemohl bez povšimnutí minout naši nejdražší známku - obrácený přetisk Pošta československá 1919 na rakouské čtyřkorunovce na žilkovaném papíře. Jedná se o unikát a nyní je v majetku známého sběratele pana Ludvíka Pytlíčka, který zde tuto známku vystavoval. Tato známka je oceněna na 4 miliony Kč a pojištěna dokonce na 10 milionů Kč! 

Navíce, kolem této známky je dodnes mnoha dohadů a nejasností, tak se pokusím napsat alespoň to, co je mi o této známce známo.
Nejdřívě snad o vzniku této známky. Je všeobecně známo, že rakouské 4 korunovky a 10 korunovky na žilkovaném papíře byly natištěny až někdy v druhé polovině roku 1919 v Rakousku a nikdy neplatily na území ČSR. Jak se tedy oficiálně dostaly do pražské tiskárny k přetiskům?

Další otázkou je původ těchto známek. Jediný legální nákup těchto známek byl na Hlavní poště v Praze a to s padesátiprocentní přirážkou k nominálu. Věc dost podivná, protože který člověk- nefilatelista by dobrovolně platil padesátiprocentní poštovné navíc?

A nyní ke zdroji těchto raritních přetisků na žilkovaném papíře. Není skutečně známý jediný případ (alespoň autorovi), že by někdo tyto známky na Hlavní poště v Praze koupil.
A co se týká unikátu s obráceným přetiskem? Literatura až dosud uváděla, že známku jako první objevil pan Šula (byl předsedou Klubu českých filatelistů) a to prý nákupem od neznámého pána v prosinci 1919 ve dvoraně Hlavní pošty za 60 korun. Teprve později prý poznal, že jde o unikát.

Nyní jsem si vyslechl reportáž v televizi, o představení tohoto unikátu pana Pytlíčka, kde reportér uváděl, že část těchto známek ukradl syn nějakého meziválečného ministra a tím se dostaly do oběhu. Věc velmi podivná, protože při krádeži se přece majetek vrací původnímu majiteli a nemůže se dále dát do aukce!

V tisku jsem se ještě dočetl, že známku prý měl nejdříve v držení Jaroslav Lešetický (někdejší c.k. poštovní úředník) a od něj prý ji získal Jan Šula.
Navíce, v knize Filatelistický pitaval jsem de dočetl v, že tyto přetisky zhotovoval v tiskárně tiskař Vojtěch Šplíchal. Říkal prý jak za ním v roce 1920!!!!!!!! ( údajně od jara až do října) do tiskárny chodili tehdejší významní filatelističtí funkcionáři, aby jim za „pětku“ zhotovoval tyto přetisky.
 
Co je z toho skutečná pravda a jaký je skutečný původ i tohoto unikátu?
Pokud o tom někdo má nějaké důkazy nebo hodnověrné informace, určitě bych osvětlení tohoto případu uvítal nejen já, ale i ostatní filatelisté…

A nyní již k vlastní výstavě spojené s burzou. Kromě filatelie zde byly i ostatní obory jako bankovky, mince, telefonní karty, kuriozity, antikvariáty, ale tím se zabývat jako geografilatelista nebudu.
Ze známých zahraničních firem zde byl např. zástupce Harmers, ale hlavně celá řada obchodníků. Viděl jsem hodně krásných exemplářů známek Německa, celistvosti Zurichu a Ženevy z roku 1843 a mnoho prvotřídních aukčních materiálů. Ze známých a drahých materiálů zde byla nabídka slušná.

Já se hlavně zajímal o známkové země, které nejsou příliš drahé, ale z vlastní zkušeností vím, že bývají nesnadno dostupné. Protože jsem viděl 2 firmy, které prezentovaly Argentinu, tak jsem zajásal, že by mohli mít za nějaký levnější peníz např. Cordobu, Corrientes nebo Buenos Aires. U jedné z firem uváděli, že tyto známky sice znají, ale nemají, protože jsou vzácné a drahé a prodávají jen současné známky. U druhé firmy s uznáním pokývali hlavami a pochlubili se, že mají Buenos Aires (ovšem za vyšší cenu, než se v ČR dá běžně mezi sběrateli sehnat). Potom jsem se zajímal o staroindické státy, ale byly jen ty nejběžnější, vzácnější vůbec.
Velmi slušná však byla nabídka známek Osmanské říše a pozdějšího Turecka.
Co se týká vzácnějších ZZ Afriky, na ty jsem nenarazil vůbec (např. Ruanda, Urundi, Mafia, Witu). Z vzácných známkových zemí se tam údajně vyskytla obálka Mosquitského Pobřeží (území Nicaraguy).

Také jsem se těšil, že trochu rozšířím svoji sbírku Indických kolků. Nenarazil jsem ani na jeden. Zato moje celkem bídná sbírka těchto kolků vzbudila svojí atraktivitou mezi některými sběrateli údiv a hlavně čím jsem byl příjemně překvapen, když jeden filatelista v mojí sbírce narazil na Karauli s odkazem na příhodu na Palmáre v Karlových Varech, kde se jeden juryman v údivu tázal, zda někdo kdy slyšel tento název. Příjemné překvapení pro mne ještě bylo, že název Karauli je známý i filatelistům, kteří nejsou specialisty na známkové země.


Také jsem se zajímal o nově vydané známky na území bývalé Jugoslávie, které prodával chorvatský obchodník, ale byl nepříjemně překvapen cenami. Většinou se pohybovaly od 3 Euro nahoru. Např. soukromé vydání aršíku J.B. Tita (které není v žádném katalogu) se prodával za 10 Eur.
Co říci závěrem? Určitě to byl sběratelský zážitek, ovšem pro pokročilejšího sběratele známkových zemí zde byla nabídka slabá. Osobně jsem jen doplnil pár známkových zemí, které jsem měl zastoupené málo exempláři. A navíc všechny tyto materiály jsem sehnal od našich obchodníků, od zahraničních nic. Pro opravdu pokročilé sběratele ZZ zbývají zahraniční aukce, zahraniční firmy nebo eBay.

Také jsem čekal více návštěvníků při takové události, kterou pořadatelé označují za největší sběratelský veletrh ve střední a východní Evropě což dokládají i moje fotografie. Den nato, tj. v sobotu 16.9.2006 jsem totiž byl v malém moravském městečku Kunštátě na hrnčířském jarmarku a návštěvníků mi tam připadlo podstatně více. Ale možná účast na Sběrateli napravila sobota 16.9. a neděle 17.9.2006, protože věřím, že sběratelství ať už jakékoliv je zakořeněno v lidské povaze a kromě soutěživosti pomáhá i k poznávání historie a zeměpisu zároveň. Bez těchto vědomostí se neobejde žádný špičkový sběratelský obor.

Jaromír Petřík

17.9.2006
____________________________________________________________

Co k tomu jestě dodat? Snad další informace o panu L. Pytlíčkovi dle následujících odkazů:

 

http://zajimavosti.blesk.cz/Clanek64795.htm 
http://zajimavosti.blesk.cz/Clanek60242.htm

Související článek


2006 12 28


"Předcházející osudy známky 4 K s převráceným přetiskem Pošta československá 1919"

Tribuna Filatelistů 1928:

Přehnálkova aukce v Brně. (Číslo 6, strana 61)

Nejdrahší známka čsl. na aukci v Berlíně. (Číslo 21, strana 194)


Click to enlarge


2006 08 18

Registered entire with Pofis 20

R-celistvost Pofis 20


In August this year, on a Czech philatelistic auction I found this registered entire franked by Pofis 20, 100h. It was posted from Nové Zámky 1, to Professor Otto Nordenskjöld in Sweden. 
The addressee makes this envelope very interesting being posted to a world famous Swedish man, professor Otto Nordenskjöld! 

Letos v srpnu, se mi na jedné české filatelistické webaukci podařilo získat vyobrazenou položku. R-celistvost frankovaná pof. 20, Nové Zámky 1, posílaná 25.V.1920 do Švédska. Známka pof. 20 má světle šedý odstín.
Je to pěkná hradčanská celistvost, ovšem co ji dělá extra zajímavou je jeji adresát. Adresátem je světoznámý švédský profesor Otto Nordenskjöld! 

Who was his man?

Kdo byl tento muž?


Dr. Nils Otto Gustaf Nordenskjöld
* 6. 12. 1869 - † 2. 6. 1928


Nils Otto Gustaf Nordenskjöld was born in Sjögelö, Jönköping county, Sweden.

Dr. Otto Nordenskjöld was a Swedish geologist, geographer and polar explorer who successfully led expeditions to Tierra del Fuego and Patagonia. 

He studied in Uppsala and in 1894 he became philosophy doctor and docent in mineralogy and geology. 

His dream was to develop his studies in the Antarctic Peninsula. 
In 1901-03 he led one of the most fascinating and incredulous journeys ever attempted to the Antarctic regions.

He left Gothenburg by the steam ship Antarctic on October 16, 1901. The ship was commanded by Captain Carl Anton Larsen.

At first the expedition visited the Falkland Islands. 

On February 9th, 1902 Nordenskjöld's party dropped off at Snow Hill Island. A small island off the coast of the Antarctic Peninsula. He and five others were put ashore with equipment, supplies and sledge dogs.

Nordenskjöld over-wintered at Snow Hill Island, while the Antarctic returned to the Falklands. The following summer Captain Larsen brought the Antarctic south, intending to retrieve the Nordenskjöld party, but she became trapped in ice which eventually crushed her hull. That forced Larsen and his crew to pass the winter in a hastily-constructed shelter on Paulet Island. (The Antarctic sank 25 miles from Paulet Island).

Captain Carl Anton Larsen and Otto Nordenskjöld finally rendezvoused at their fall-back rescue hut at Hope Bay and in November 1903 they were picked up by the Argentine Navy corvette ARA Uruguay, which had been dispatched when Antarctic had failed to make her appointed return to South America the previous year. 

Despite its end and the great hardships endured, the expedition was considered a scientific success, with the parties having explored much of the eastern coast of Graham Land, including Cape Longing, James Ross Island, the Joinville Island group, and the Palmer Archipelago. 

The expedition, which also recovered valuable geological samples and samples of marine animals, earned Nordenskjöld lasting fame at home, but its huge cost left him greatly in debt. 

Otto Nordenskjöld later explored Greenland in 1909 and returned to South America to explore Chile and Peru in the early 1920s (many samples from this expedition are now displayed at the Natural History Museum in Lima).

Nordenskjöld also studied the effects of winter on alpine climate, and his formula is one of the means used to classify the polar climatic zone.

A number of geographical features have been named after Otto Nordenskjöld. 


Nils Otto Gustaf Nordenskjöld se narodil v Sjögelö, okres Jönköping, ve Švédsku.

Dr. Otto Nordenskjöld byl geolog, zeměpisec a polární průzkumník, který úspěšně vedl expedice do Tierra del Fuego - Ohňové země a do Patagonie.

1894 vystudoval v Uppsale, získal doktorát z filosofii, navíc se stal docentem mineralogie a geologie.

Ovšem, stále snil o výzkumné cestě do Antarktidy. 
V roce 1901-03 pak vedl jednu z nejfascinujících a nejneuvěřitelnějších expedic do Antarktidy. 

Expedice začala v Göteborgu 16 října 1901 na parníku Antarctic. Kapitánem lodi byl Carl Anton Larsen.

První zastávkou expedice byly Falklandy.

9 února 1902 se Nordenskjöld a pět členů expedice vylodili na Snow Hill ostrově spolu s vybavením, se zásobami a s polárnímy psy. 

Mezi tím co Nordenskjöld přezimoval na Snow Hill ostrově, parník Antarctic se vrátil na Falklandy. Na příští léto bylo plánováno, že kapitán Larsen se přeplaví s Antarcticem na jih a zde se sejde s Nordenskjöldem a s jeho společností. Ovšem to se nepodařilo, loď kapitána Larsena uvízla v ledu který rozdrtil jeji trup. Toto přinutilo Larsena a jeho posádku přezimovat v provizorním narychlo vybudovaném úkrytu na Paulet Island. (Parní loď Antarctic se potopila 25 miles od Paulet Island).

Kapitán Carl Anton Larsen a Otto Nordenskjöld se šťastně sešli v listpadu 1903 u provizorního záchranného úkrytu na Hope Bay, kde je potom zachránila argentinská vojenská loď ARA Uruguay. Tato záchranná expedice byla vyslána po té, co Antarctic se předcházející rok nevrátil zpět do Jižní Ameriky. 

Mimo tohoto konce, velikého utrpení a strádání, se dalo konstatovat, že expedice zkončila vědecky úspěšně. Velký díl jižního pobřeží Graham Land byl prozkoumán, včetně Cape Longing, James Ross Island, Joinville Island group, a Palmer Archipelago. 

Otto Nordenskjöld se doma stal velice slavným a to díky tomu, že expedici se podařilo nasbírat množství hodnotného geologického materiálu a vzorků mořské zvěře. Přesto, kvůli velkým ekonomickým nákladům za expedici, zůstal značně zadlužen.

V roce 1909 prozkoumal Otto Nordenskjöld Grónsko a začátkem 1920 se opět vrátil zpět do Jižní Ameriky, zde prozkoumal Chile a Peru. (Ukázky a vzorky z této expedice se dodnes nachází v Přírodovědném museu – v Limě). 

Nordenskjöld též studoval efekty zimy na alpské podnebí a jeho formule se podnes používá při klasifikaci polární klimatické zóny. 

Množství geologických pojmů je pojmenováno po Otto Nordenskjöldovy. 


More information:


Další informace:

http://www.south-pole.com/p0000091.htm
http://runeberg.org/authors/nordskno.html
http://www.70south.com/resources/antarctic-history/explorers/ottonordenskjold
http://otto_nordenskjoeld.know-library.net/
http://www.transpolair.com/explorateurs/nordenskjold/ushuaia.htm


This is a part of the envelopes reverse side. Also this part is interesting, unfortunately I have no information about the remitter. by name Jochs, from Nové Zámky.

Does somebody know anything about him? I'm grateful for all information.

Zde vidíme část zadní strany obálky. I tato strana je zajímavá, nanestěsí nemám žádnou informaci o odesílateli.
Dočteme se, že se jmenoval Jochs, bydlištěm Nové Zámky. Předem děkuji za jakoukoliv informaci.


2006 06 11

 

Hradčany Stamp Image Reference Page

Informační stránka pro sběratele Hradčan


The best "Reference Page" I've ever seen on a philatelistic site! To describe printing errors or to show some drawings is one thing, to show complete Hradčany sheets and all singles is an resource to all Hradčany collectors and specialists. There are almost 7,000 singles to load!

Nejlepší "Informační stránka pro sběratele Hradčan" co jsem kdy viděl! Popsat tiskové vady na známkových polích s ukázkou jejich kresby je jedno, ale ukázat sceny většiny tiskových desek a navíc také sceny většiny známkových polí to je mimořádný zdroj a pomoc pro všechny sběratele a specialisty Hradčanských známek. Najdete zde přes 7000 scenů!

Collectors from all over the world have been helping to put together reference scans of every Hradčany plate and printing. Some of the plates no longer exist, but KNIHTISK is trying to assemble as many as possible. Eventually, they hope to be able to offer scans of most panes and every individual Hradčany stamp including variations.

Sběratelé z celého světa pomáhali shromáždit referenční sceny tiskových desek Hradčan a jejich známkových polí. Některé desky již dnes neexistují, ovšem web site KNIHTISK se pokouší zkompletovat a zrekonstruovat vše co je možné. Možná, že časem se jim podaří dáti dohromady většinu tiskových desek, každé jejich známkové pole a navíc i dostupné odchylky.

It has been a lot of work and there is still much to be done, anyway the resources are there to be used!

Dr. Mark Wilson psal: Bylo s tím strašně moc práce, moc práce ještě zustává, ale v každém případě tyto informační stránky jsou zde a k tomu, aby je lidé používali!

My recommendation is to visit and enjoy "Hradčany Stamp Image Reference Page". It's a fantastic work and an outstanding complement to the KNIHTISK's series of publications of more than thirty plating guides and books with information about the first Czechoslovakian issue -- the Hradčany stamps!

Doporučuji Vám navštívit "Informační stránku pro sběratele Hradčan". Je to opravdu fantastická práce a výborná doplňková pomůcka k předcházejícím publikacím KNIHTIKU. Pomůcka k 30-dílové sérii publikací "Příručky tiskových desek" a ke knížkám s informacemi o první československé známce - Hradčany!


2006 05 20

 

Watch out for these "Stamp dealers marks"!

Pozor na tyto "Obchodní značky"!


Watch out for these "Stamp dealers marks" made already in the 1920s and 1930s.


Pozor na tyto "Obchodní značky" jejichž původ spadá do 1920. a 1930. let.The "CREDO" mark in reversed script often occur on Hungarian stamps with forgered "Baranya" overprint and on Debrecen issues. 

The "Ödön" mark occur on Hungarian stamps on Debrecen issues.

The "Benol" mark often occur on Hungarian temporary postage due stamps from 1918.

Be careful when you buy overprinted stamps with these marks. Examine carefully the overprint and its colour. Don't get cheated by that the stamp is "expertized"!

Click to enlargeZnačka "CREDO" v zrcadlovém čtení se často nachází na maďarských známkách na padělcích přetisku "Baranya" a na Debrecínském vydání.

Značka "Ödön" se nachází na maďarských známkách na Debrecínském vydání.

Značka "Benol" se nejčasteji nachází u uherských doplatních provizórií z roku 1918.

Při nákupu těchto známek dejte pozornost na charakter přetisku a jeho barvě. Nedejte se oklamat že známka "je ověřená"!

Source: The journal Filatelie F12/1991

Zdroj: Časopis Filatelie F12/1991


2006 05 20

 

New information about philatelistic experts 

Nové informace o znalcích

Milan Bokvaj and Ivo Hauptman


2006 03 29

 

"Kde domov můj?" sheets

"Kde domov můj?" aršíky


Please help me to built up a representative statistics, for future help to future collectors.

Vyzývám všechny čtenáře těchto řádků o pomoc v mé snaze vypátrat co největší možný počet rozměrů aršíku "KDM? 1934".

Why?

Proč?

The reason is that the size of the sheet is not important when you divide the sheets in narrow or wide size, because you can never be sure if it has been cut. 
But the "Size of the impression" always has the original size and has a straight connection with the size of the sheet!

Protože skutečně důležitý pro zařazení aršíku do skupiny „široký“ nebo „úzký“ není rozměr jejich papíru, u nějž nikdy není jisté zda není dodatečně zmenšený, ale rozměr jejich tisku, který navíc s /původním/ rozměrem papíru přímo souvisí, a přitom je případnými dodatečnými zásahy nezměněný!

More information's:

Další informace:

Centenary of the National Anthem "Kde domov můj?"

"Kde domov můj?"

70 years ago, The anniversary of the first Czechoslovakian sheet KDM 1934

Před 70 lety... (První československé aršíky - KDM 1934)

The Czech national anthem anniversary issue of 1934
By Henry Hahn


2006 03 23

 

Czeslaw Slania


* 22. 10. 1921 - † 17. 3. 2005

One year ago this famous man passed away. Who was Czeslaw Slania?  

Czeslaw Slania, was Polish-Swedish master engraver, designer of postal stamps and bank notes. Swedish, Danish and Monaco Court Engraver.

He was born close to Katowice in Poland and educated at the Academy of Fine Arts in Krakow. 
Already as a student he was offered employment with the Polish Stamp Printing House where he worked for 6 years. Slania engraved his first stamp for Poland in 1951.

In 1956, at the age of 35, Czeslaw Slania arrived in Sweden, and has ever since engraved stamps for the Swedish Post.
Besides for Sweden, he produced stamps for 28 other countries, often as joint issues.

On 19th March 2002 Czeslaw Slania received the Royal Mail Lifetime Achievement Award for his 50 years of design.
His last work was a 60 years commemorative of the UN General Assembly, issued in February 2005. (Three stamps and three souvenir sheets)

His work is of such recognized quality and detail that he is one of the very few "household names" among philatelists, and some specialize in collecting his work alone.

 

Je již tomu rok což umřel tento slavný muž. Kdo byl Czeslaw Slania?

Czeslaw Slania byl Polsko-Švédský rytec a výtvarník poštovních známek a bankovek. Byl dvorním rytcem Švédska, Dánka a Monaca.

Narodil se nedaleko Katowic v Polsku a vyšstudoval na akademii v Krakowě.
Již jako študent dostal zaměstnání v tiskárně polských známek, kde pracoval 6 let. Svou první polskou známku vyryl v roce 1951.

1956 se Czeslaw Slania přestěhoval do Švédska a od té doby pracoval jako rytec známek Švédské pošty.
Mimo Švédska ryl známky pro 28 dalších zemí, často jako společná vydání.

19 března 2002, za 50-let jedinečné práce, obdržel vyznamenání "the Royal Mail Lifetime Achievement Award".
Jeho poslední práce byla pamětní známka k 60-výročí Spojených Národů. (Vydané - tři ruzné hodnoty a tři suvenírové aršíky)

Známky Czeslawa Slanii mají tak vysoce technickou kvalitu a bohactví detajlů, jsou hledané a specializovnými filatelisty sbírané.
Slania's 1000th stamp


Slania's last work


2006 03 07

 

Visit Number 20,000!

Návštěvník číslo 20,000!

Today, March 7th 2006 2:13:52 am the 20000th visitor logged on to my web site! 
Location Continent : North America
State : California
City : Sunnyvale
Domain Name yahoo.com ? Commercial
Browser Netscape 5.0
Dnes, 7 března 2006 v nočních hodinách 2:13:52 navštívil 20,000-tý čtenář moji web site!
Zde pár údaju:
Location Continent : North America
State : California
City : Sunnyvale
Domain Name yahoo.com ? Commercial
Browser Netscape 5.0

Thanks!

Děkuji!


2006 03 05

 

Union of Czech Philatelists SČF

Svaz českých filatelistů

A new official website, online since Mars 1st 2006! SČF sděluje, že se od 1. března 2006 konečně podařilo zprovoznit oficiální internetové stránky Svazu českých filatelistů. Najdete je na adrese: 
www.informace-scf.cz www.informace-scf.cz


2006 03 05

 

Filatelia NOVOSAD

Filatelia NOVOSAD

Dear friends.

I would like to inform you that we have started 6. mail auction of philatelic material with closing day 19.4.2006.
You can find us on: www.filatelia-novosad.sk 

This 6. auction contains materials of the postal history, postal stationery and covers, stamps, Zeppelin mails, Napoleonic and Prussian war, field-post, postcards, train mail and ship mail, polar mail, censorship, judaica, propaganda, UN missions, Olympic games and sport, photography's, books etc.

To take part in the auction is possible either by mail or via email: novosad.ob.sop@stonline.sk

Filatelia NOVOSAD
Ing. Robert Novosad
Seredska 1541
925 52 Soporna
Slovakia
Práve prebieha VI. písomná akcia filatelistického materiálu s uzávierkou 19.4.2006. 
www.filatelia-novosad.sk

V tejto šiestej akcii sú ponúknuté materiály poštovej histórie, celiny, celistvosti, známky, cenzúra, pohľadnice, Zeppelínová pošta, listy z Napoleónskej a Pruskej vojny, vojenská pošta, polárna pošta, vlaková a lodná pošta, misie OSN, Olympijské hry a šport a v menšej miere aj materiály ostatných zberateľských odborov.

Pokiaľ by Vám nastal problém so zobrazovaním obrázkov, napíšte mail na adresu: novosad.ob.sop@stonline.sk 

Filatelia NOVOSAD
Ing. Robert Novosad
Seredska 1541
925 52 Soporna
Slovakia


2006 02 15

 

The 15 h value - Pofis 7

Známky 15 halířů - Pofis 7

A small show of my specialized collection of Hradčany stamps. Please notice the differences in perforations, colors, Spiral and Bar Types we find on stamps of the fifth design. (This collection is far from complete, nevertheless I hope you find it interesting)

To show all the different stamps and values of the the fifth design and include all their differences would be "too much". 
So please enjoy the 15 h value - Pofis 7.
Malá ukázka mé specializované sbírky známek Hradčany. 
Na této stránce si dovoluji Vám ukázat malou část mé specializované sbírky známek Hradčany. Ukazuji zde různé spirálové a příčkové typy, různé druhy zoubkování a odstíny barev. 
(Tato sbírka není zdaleka kompletní, nicméně doufám, že Vás zaujme)

Ukázat všechny známky páté kresby a zároveň jejich všechny varianty, toho by bylo "až moc".
Prosím, užijte si známky 15 haléřů - Pofis 7.
New, 2006 02 16
Enjoy the 10 h value - Pofis 5!
Enjoy the 5 h value - Pofis 3!

Nové 2006 02 16
Známky 10 haléřů - Pofis 5
Známky 5 haléřů - Pofis 3

The show of my stamps will be continued in my GALLERY.

Ukázky z mé sbírky budou na pokračování zařazené na stránce GALERIE.


2006 02 01

 

Hradčany stamps - Joined Spiral Types, Long Bar Types and Intermediate Bar Types.

Hradčany - Spojené spirálové typy a Typy příčkové

Printing plates with the Joined Spiral Types - their Plate position and occurring perforation. Výskyt spojených spirálových typů a použitého zoubkování.
The spiral types occurs with "open" and "closed" spiral, on stamps from the fifth drawing.

Some plate positions on the printing plate was not retouched, this way we got the Type I, with the open spiral. The rest of the stamps, at the metal printing plate were retouched before the printing, and this way the second type, with the closed spiral, Type II, arose.
Spirálové typy se nachází s "otevřenou" respektivně se "zavřenou" spirálou, na známkách páté kresby. 

Část tiskových desek nebyla opravená, a tak zůstal Typ s otevřenou spirálou, Typ I. Uzavřený Typ vzniknul retuší kovových tiskových desek, před zahájením tisku známek, Typ II.

Printing plates with the Long Bar Types IIp and Intermediate Bar Types IIap - their Plate position and occurring perforation.

Výskyt příčkových typů a podtypů a použitého zoubkování.
The bar type arose the same way as the spiral types.  

A part of the metal printing plates were retouched before the printing, on stamps from the fifth drawing. Among the bar types we find two types and one under-type. Type Ip - Short bar, Type IIp - Long bar, and Type IIap - Intermediate bar.
Příčkový typ vznikl stejně jako typ spirálový, tedy při opravách kovové desky před začátkem tisku, na známkách páté kresby. 
Zde nacházíme dva typy a jeden podtyp. Typ Ip - Krátká příčka, Typ IIp - Dlouhá příčka, a Typ IIap - Nedotažená příčka.


2006 01 13 / 2008 06 11

Vojtěch Řezníček


* 20. 12. 1956 - † 2008

Mr. Vojtěch Řezníček was one of the expert aspirants into the new SČF's expert committee. He was born in Znojmo, Czech Republic. By profession he wass an official at an insurance company.

Pan Vojtěch Řezníček Jednim byl jednim z uchazečů o členství do nové Komise znalců SČF je. Jeho znalecká specializace byli československá revoluční vydání 1918.

His expert field was Czechoslovakian stamps with the revolutionary overprints 1918.

Vojtěch Řezníček se narodil ve Znojmě. Povoláním byl vedoucím klientského centra Oborové zdravotní pojišťovny. 

Vojtěch Řezníček started to collect stamps in his childhood and step by step he became interested in philately. Later on he exchanged his topic collection against an incomplete collection of Czechoslovakia. By the time he enlarged this collection of Czechoslovakia he also enlarged his philatelistic knowledge.  

V mládí začal sbírat známky a postupně se věnoval filatelii jako takové. Svoji námětovou sbírku uměleckých děl z celého světa vyměnil za neúplnou sbírku Československa. Tuto postupem času doplňoval a současně rozšiřoval své filatelistické vědomosti. 

The obtained knowledge lead him to specialized collecting of ČSR I, from 1918 to Protectorate "Böhmen und Mähren" until the new Czech republic. 

Získané znalosti a zkušenosti ho přivedly až ke specializovanému sbírání Československých známek od roku 1918, Protektorátu Čechy a Morava a České republiky, kterému se nastále věnoval. 

In 2002 be became a member of the SSČSZ and also of its board, where he had the function as a chairman of ČSR I section. 

V roce 2002 se stal členem SSČSZ. Na podzimní valné hromadě Společnosti byl navržen a zvolen do výkonného výboru. Zde zastával funkci vedoucího sekce ČSR I.

This year - 2008, Mr. Vojtěch Řezníček passed away.

Letos - 2008, pan Vojtěch Řezníček podlehl sve těžké nemoci.

Source: http://www.infofila.cz/

Zdroj: http://www.infofila.cz/


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann