My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.


2008 11 09

 


ÚSPĚCH V ZÁMOŘÍ - Český Skvost za 19 milionů

Zaujal mě malý článek v BLESKU a neodolal jsem, abych ti jej naskenoval a poslal. Ja nevim jak ty, ale já bych tomu článku dal podtitulek: 

"JAK SE ZHODNOCUJE SBÍRKA ZNÁMEK" 

a k tomu návod: požádá se nějaký novinář o napsaní tohoto textu (viz přiloha) a vice jak sedminásobné zhodnocení sbírky je na světě! No uznej není to elegantní řeseni? Tak se dělá cilená reklama.

MH


A co Vy čtenáři na to?


2008 10 17


90 years since inception of Czechoslovakia / the first Hradčany stamps


90 let od vyhlášení Československého státu / první hradčanské známky

In 1914 Tomáš Garrigue Masaryk left Bohemia and went into exile. Together with Edvard Beneš and Milan Rastislav Štefánik, he began to write the first chapters of the Czechoslovak foreign resistance. He established and led the Czechoslovak National Council abroad, which organized its own forces from compatriots living abroad.
Od roku 1914 a po celou dobu první světové války, český exil v čele s Tomášem G. Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikom, prosazovali u mocností osamostatnění Československa. Tomu napomáhaly i československé legie, kteří odmítali bojovat za Rakousko-Uhersko a Německo.

In the war years, the Czech political representatives created a common political body - the National Committee.


V polovině roku 1918 dosáhl Masaryk příslibů uznání nezávislosti od mocností. V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu. Politické strany doma se dohodly na vytvoření Národního výboru a připravoli se na převzetí moci.

On October 28, 1918, after the publication of a note from Austro-Hungarian Foreign Minister J. Andrássy on Austria’s willingness to negotiate an armistice, the National Committee declared an independent Czechoslovak Republic. A state holiday on October 28 serves as a reminder of the establishment of the Czechoslovak state.


Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s Edvardem Benešem o utvoření samostatného československého státu.
Téhož dne vydal Národní výbor první zákon, „Zákon o zřízení samostatného státu československého“.

On 30th October 1918, Slovaks joined the Czechs in the Martin Declaration. 

30. října 1918 se Slovensko připojilo k českým zemím. 

In KČF's (Czech philately club) registration we can read that on November 8th 1918 the KČF's leading asked Alfons Mucha to prepare drafts of new Czechoslovakian stamps. 


Dle záznamů KČF, 8. listopadu 1918 se vedení KČF obrátilo na profesora Alfonse Muchu aby vypracoval návrhy na první ČSR známky. 

On November 1st 1918, Jaroslav Lešetický took a walk together with counsel Mr. Viliam Elias.

Dne 1. listopadu 1918, navrhnul ministerský rada Viliam Elias, Jaroslavu Lešetickému, Hradčany jako motiv prvních známek.

Mr. Viliam Elias suggested Hradčany as the motive of the first Czechoslovakian stamp. This proposition was approved by the postal presidency and the next day Alfons Mucha got a subcontract to draw a stamp with Hradčany motive. 


Tento návrh byl schválen u poštovního presidia a den nato bylo zadáno A. Muchovy aby též vykreslil Hradčany.

The printing house "Česká grafická unie", gets a contract to release the very first Czechoslovakian stamps. "Česká grafické unie" was founded in 1903 by a coalition of the graphic printing house Unie and Mr. Jan Vilím's reproduction manufactory.

Zhotovením prvních poštovních známek byla pověřena tiskárna České grafické unie v Praze. Tento podnik vznikl roku 1903 sloučením České grafické společnosti Unie s reprodukční dílnou Jana Vilíma.

The first Hradčany stamps, 5 h light green and 10 h red, were issued on December 18th 1918. This day became a memorial day of the Czechoslovakian philately. 

První hradčanské známky, hodnota 5 h světle zelená a 10 h červená, byly vydané 18. prosince 1918. Tento den se stal pamětním dnem čs. filatelie. 

The Hradčany stamps were issued pell-mell, not by turn of value. The last Hradčany stamp were issued on April 12th 1920. 
This emission consisted of five different drawings, 26 different values, 14 of them were also perforated. 

Hradčanské známky nevycházely v pořadí podle hodnot, ale napřeskáčku. Poslední 30 h světle fialová vyšla až 12. dubna 1920. 
Emise Hradčany spočívá z pěti různých kreseb, z 26 hodnot z nichž 14 hodnot bylo též vydáno v perforované úpravě.
Click thumbnails Klikněte na náhledy
VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA

EXPONET IS A PLACE YOU MAY USE TO PRESENT YOUR VIRTUAL POSTAL HISTORY AND PHILATELIC COLLECTION. 

EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů.

It is intended as a public display of GOOD, VERY GOOD AND high quality exhibits of all philatelic areas and time periods in english, french, german, spanISH or other languages...  

EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích.

The aim of the organizers of EXPONET is to provide a permanent presentation of high quality stamp and Philatelic exhibits so as to facilitate on-line study for visitors throughout the world. 

Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa.

We do not intend to compete with trAditional classical exhibits, but rather to enable on-line viewing to everybody, regardless of distance, and thus take part in the support and propagation of philately...

Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...


PRAGA 2008

World Stamp Exhibition Praga 2008 and the Collector Fair attract 45,000 visitors! Výstavu Praga 2008 a veletrh Sběratel navštívilo 45 tisíc lidí!

The preparation to Praga 2008 took three years. 
The collections ware insured for 1 billion CZK.  

Příprava výstavy trvala podle pořadatelů tři roky. Sbírky byli pojištěny na jednu miliardu korun. 

After twenty years, the Prague Exhibition Grounds were packed not only with philatelic gems, but also postal authorities from 21 countries.

Světová výstava se v Praze konala po 20 letech. Čeští filatelisté zde mohli vidět nejlepší exponáty z celého světa a mohli je srovnávat se svými sbírkami.

The Prague Exhibition Grounds - Holešovice
Pražské Výstaviště "Průmyslový palác - Holešovice"
Exhibition Praga 2008
Světová výstava Praga 2008
 A long queue to the Hall of fame
Dlouhá fronta do Dvorany slávy
Exponet exhibition. Mr. Ladislav Dvořáček (ex president of FIP) and Mr. Břetislav Janík. "Study of a new exhibition technique."
Exponet "Studie nové výstavní techniky."

Mr. Ladislav Beneš and Peter Hoffmann Hradčany exhibition Mr. Viliam Bulant + Peter Hoffmann Mr. Pavel Pittermann (ex chairman of the Expert Committee) Praga 2008


Praga 2008 prizes
Výstavní ceny


Entrace tickets
Vstupenky


Children's corner
Práce mladých umělců 


To the left, Mr. Ladislav Dvořáček
Vlevo pan Ladislav Dvořáček
International Trade fair Collector, dealers and visitors
Veletrh Sběratel, vystavovatelé a návštěvníci


Mr. Jaroslav Petrik's report from Praga 2008. Only in Czech
Reportáž z Praga 2008. Autor Jaroslav Petřík


2008 08 25WORLD STAMP EXHIBITION PRAGA 2008 12 – 14 September 2008, Prague Exhibition Grounds, Prague 7 – Holešovice, under the auspices of the International Philatelic Federation (FIP) (Fédération Internationale de Philatélie)


SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008 12. – 14. 9. 2008, Výstaviště Praha 7 – Holešovice, pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace FIP (Fédération Internationale de Philatélie)

PRAGA 2008 is inviting philatelists and exhibitors from around the world to participate in the following FIP competition classes:

¤ traditional philately 
¤ postal history
¤ philatelic literature 
¤ an experimental class for one-frame exhibits 

PRAGA 2008 zve filatelisty – vystavovatele z celého světa k účasti v těchto soutěžních třídách FIP:

¤ třída tradiční filatelie 
¤ třída poštovní historie 
¤ třída filatelistické literatury 
¤ experimentální třída jednorámových exponátů 

World Stamp Exhibition Praga 2008 is held simultaneously with the 11th International Fair Collector (Sběratel) 

Světová výstava poštovních známek Praga 2008 se koná současně s 11. mezinárodním veletrhem Sběratel

More information on: www.sberatel.info

Bližší informace: www.sberatel.info

Entry fee (valid also for World Stamp Exhibition PRAGA at the same exhibition grounds and also at Postal Museum): 

¤ single-day ticket 80 CZK 
¤ three-day ticket 200 CZK 
¤ women free admission 
¤ youth up to age 18 free admission 

Vstupné (platí rovněž na Světovou výstavu poštovních známek PRAGA rovněž na Výstavišti a také v Poštovním muzeu): 

¤ jednodenní 80 Kč 
¤ permanentní 200 Kč 
¤ ženy zdarma 
¤ mládež do 18 let zdarma 

Opening hours: Friday & Saturday: 10 - 18 hrs
Sunday: 10 - 16 hrs

Otevírací doba: pátek a sobota: 10 - 18 hodin
neděle: 10 - 16 hodin

How to get to the Exhibition Grounds?

By Metro (subway) line C, station Nadrazi Holesovice or tram Nos. 5, 12, 14, 15 & 17.

Jak se dostat na Výstaviště v Holešovicích? 

Metrem trasa C, stanice Nádraží Holešovice a tramvají číslo 5, 12, 14, 15 a 17.


2008 07 01


Rozhovor s Jaromírem Petříkem nejen o výstavě známek v Hluboši

Otázka:
Mnoha filatelistům jsi známý jako sběratel známkových zemí. Slyšela jsem, že jsi se v poslední době specializoval na známky Afghánistánu a dokonce vystavoval. Můžeš nám o tom něco říci?
Odpověď:
Ano, je to pravda. Po dokončení sbírky známkových zemí dle Filatelistického atlasu od Hlinky a Muchy z r. 1986, jsem přemýšlel jak dále. Zda jít do větší hloubky ve zpracování lokálních vydání, různých okupací, politický vývoj různých zemí, nebo například vydání kolkových států staré Indie, egyptský Interpostals, městské pošty různých států, dopravní společnosti atd. nebo si vybrat nějaký konkrétní stát. Protože jsem měl svoji oblíbenou oblast Indický subkontinent a střední Asii, zvítězil nakonec Afghánistán asi proto, že 19. století této země je ještě dost neprobádáno a věnuje se mu v současné době málo sběratelů. Nakonec jsem tomu úplně propadl, podařilo se mi nashromáždit určité množství materiálů a pustil se do exponátu. 

Otázka:
Než začneme blíže rozebírat Tvůj exponát, chci se zeptat, kde jsi vystavoval a jak jsi dopadl?
Odpověď:
Vystavoval jsem na výstavě PREMIÉRA v Hluboši, což je obec poblíž Příbrami. Výstava se konala ve dnech 26.6. – 29.6.2008, získal jsem tam zlatou medaili a pohár senátora Středočeského kraje – viz fotografie.


Otázka:
Jak jsi se umístil celkově a kolik jsi získal bodů?
Odpověď:
Vystavoval jsem ve třídě Tradiční filatelie, ve svojí kategorii jsem byl první se ziskem 90 bodů. Celkově jsem byl druhý za Jiřím Škaloudem, který vystavoval ve třídě Poštovní historie. Ve všech třídách bylo vystaveno celkem 43 exponátů, takže celkově druhé místo je určitě velký úspěch. 

Otázka:
Jaká byla na výstavě atmosféra a jaký byl ohlas na Tvůj exponát?
Odpověď:
K tomu mohu říci, že atmosféra byla fantastická. Už jen prostředí na zámku v Hluboši, kde měl svoje první letní sídlo náš prezident T. G. Masaryk, po němž byla pojmenována zámecká galerie, naprosto bezchybná organizace pořadatelů KF z Příbrami a na to, že byla výstava pořádána mimo město Příbram, velmi slušná návštěvnost. Co se týká ohlasu na můj exponát, tak jsem byl docela vyvedený z míry, protože takový ohlas jsem zdaleka nečekal.
Ať již upřímným zájmem ze strany jurymanů, kde jsem s nimi více než hodinu intenzivně besedoval a sotva stačil odpovídat na dotazy, tak i se zájmem pozvaných hostů a veřejnosti. Velmi srdečný byl rozhovor se starostou obce Hluboš panem Prokešem, s příbramskými filatelisty i ostatními návštěvníky. Můj exponát zřejmě působil ve složení vystavených exponátů velmi exoticky a podle toho vyvolal značný zájem.
Největšího překvapení jsem se však dočkal posledního dne, kdy se o mém exponátu doslechl Farid Naubahar – obchodník z Afghánistánu, který má svoji firmu a podniká v Praze. Byl exponátem o svojí zemi tak nadšený, že mi nabídl spolupráci s překlady textů na obálkách i dopisech. Pan Naubahar umí dobře česky a překlad některých dopisů může být velmi zajímavý, protože písemností z tohoto období se v Afghánistánu moc nezachovalo. Musíme si totiž uvědomit, že v 19. století v Afghánistánu uměli číst a psát jen někteří obchodníci a státní písaři.

Otázka: 
Jistě se návštěvníci výstavy ptali, kde jsi tak exotické materiály sehnal? Určitě se nedají koupit u nás v běžném filatelistickém obchodě.
Odpověď:
Je to přesně tak, na původ sbírky směřovalo nejvíce dotazů a já odpovídal po pravdě, že je mám doslova z celého světa. Už jako sběratel známkových zemí jsem nějaké kontakty měl ať s obchodníky nebo aukčními firmami v zahraničí. S rozvojem Internetu se však svět nějak zmenšil a člověk je v okamžitém kontaktu s kýmkoliv na druhé straně světa. Hodně materiálů pochází z Německa nebo Velké Británie, ale též z USA a Kanady a dokonce 
i z Pakistánu.

Otázka:
Jaké výstavy budou následovat a jak dále budeš pokračovat s filatelií?
Odpověď:
Měla by následovat regionální výstava a potom národní. To jsou jednotlivé stupně kvalifikace a potom při určitém zisku bodů může sběratel vystavovat v zahraničí, což je vlastně reprezentace České republiky. Tohle je ještě dost vzdálená budoucnost, protože regionální výstava bude v příštím roce a národní v roce 2010. 
Co se týká pokračování s filatelií, zaměřím se na získání dalších zajímavých položek pro svůj exponát Afghánistánu. Výstava pro mne byla povzbuzením a motivací do další práce. Člověk by nevěřil jak krásným koníčkem je filatelie.

S Jaromírem Petříkem vyprávěla Hedvika Bártová.


PS; Vizte tento exponát Afghánistánu na Exponetu.


2008 06 30


Filatelistická výstava PREMIÉRA HLUBOŠ 2008

Ve dnech 26.6. – 29.6.2008 proběhla premiérová výstava známek v galerii T. G. Masaryka na zámku v obci Hluboš poblíž Příbrami. Je to vlastně první stupeň pro vystavující, kteří se se svým exponátem chtějí kvalifikovat pro vyšší soutěž. Celkem bylo vystaveno 43 exponátů v několika soutěžních třídách.

Pohled na zámek v Hluboši Plakát, propagující výstavu známek

Soutěžilo se ve třídách Tradiční filatelie, Poštovní historie, Celiny, Aerofilatelie, Astrofilatelie, Tematická, Mládež, Jednorámové exponáty a Otevřená třída. Většina uvedených exponátů byla velmi kvalitní, což dosvědčuje vysoký počet udělených bodů a odpovídající počet medailí.

K samotnému úvodu. Slavnostní zahájení bylo ve čtvrtek 26.6.2008 za účasti pořadatelů, vystavujících i hostů.

Úvodní slovo měl tajemník SČF pan Jaroslav Maleček, který kromě zahájení a uvedení hostů připomněl přítomným slavnostní atmosféru umocněnou prostředím v zámeckých prostorách galerie zámku.
Následovalo vystoupení tanečního spolku „Škvrňata“ v krojích a potom již proběhlo vlastní slavnostní zahájení. Čestní hosté byli starosta obce Hluboš pan Jiří Prokeš, senátor ČR pan Vladimír Volný, první náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Josef Vacek a předseda organizačního výboru pan Otakar Veselý. Každý z nich měl krátký proslov a všichni též potvrdili mimořádnou atmosféru v místnostech zámku. Pak již začala vlastní výstava a rozhodně bylo na co koukat.

Ve třídě tradiční filatelie byly zajímavé a kvalitní exponáty pana Ivo Berouna z Brna, který vystavoval Československo 1945-1953, získal za něj 80 bodů a zlatou medaili, dále Zdeňka Koupala – Česká republika 1993-2008 – zisk 85 bodů a zlatá medaile. V této třídě ještě vystavoval Jaromír Petřík – Afghánistán 1871 – 1900. Jeho exponát získal 90 bodů, zlatou medaili a cenu senátora ČR. 
Za zmínku rozhodně patří exponát pana Petra Bláhy z Brna, který měl přihlášený Azerbajdžán 1919-1923. Škoda jen, že byl v trezoru a návštěvníci neměli možnost jej vidět. Tento exponát získal 72 bodů a pozlacenou medaili.

Ve třídě poštovní historie jednoznačně dominoval pan Jiří Škaloud, který za svůj exponát Velký kalendář Hradčan + mezní data 4. tarifního vydání období v době platnosti Hradčan získal 96 bodů, zlatou medaili, cenu hejtmana středočeského kraje a absolutní vítězství ve všech kategoriích. 

Na dalších místech shodně s 88 body a zlatými medailemi skončili pánové Milan Černík – Obnovování poštovního provozu a definitivní vydání nových celin a Jaroslav Maleček – Doporučené celistvosti Čech, Moravy a Slezska 1918 – 1953. 

Zlatou medaili v této kategorii ještě získali Pavel Aksamit – Československá měnová reforma 1953 – 75 bodů a Pavel Hauzner – Československá polní pošta v roce 1938 se ziskem 76 bodů.

Ve třídě celiny získali shodně po 65 bodech pánové Jaroslav Benkovský za exponát Azory a Madeira – celiny 1878 – 1930 a Jaroslav Petrásek Zálepky z území ČR a SR.

V Aerofilatelii vystavoval pouze Pavel Bouda – Československá letecká pošta 1920 – 1938, získal 88 bodů a zlatou medaili.

V Astrofilatelii vystavoval jen Miloslav Veselý – Mezinárodní kosmické stanice a s 65 body získal pozlacenou medaili.

V tématické třídě nebylo několik exponátů doručeno, nejvyšší ohodnocení 87 bodů a zlatou medaili získal Ivan Vápenka – Pohledy do historie skautského hnutí v Česko-Slovensku 1918-2003. Další zlatou medaili získal pan Václav Stašek – Petr Parléř a jeho doba – 76 bodů.

Ve třídě mládeže získala nejvíce bodů Pavlína Ondrejková – NPR-Čertoryje floristické poměry – 72 bodů a velkou pozlacenou medaili. Je potěšující, že ve třídě Mládeže vystavovalo celkem 8 mladých lidí svoje exponáty. Osobně mne velmi zaujal exponát Kateřiny Doubravové – Deskové vady, který vzhledem k jejímu věku rozhodně vyžaduje odborné znalosti vyšší úrovně.

V jednorámovkách získali nejvíce bodů a pozlacenou medaili pánové Zdeněk Hrnčíř za exponát Druhé provizorní vydání čsl. leteckých známek a jejich zvláštnosti a Vladimír Munzberger - Československo – měnová reforma, korespondence do ciziny. Shodný počet bodů 85 a pozlacenou medaili získal exponát Jaroslava Malečka- Německo – dopisy cenzurované americkou cenzurou v letech 1946-1948.

V otevřené třídě získal nejvíce 81 bodů exponát Ivo Sedláčka – Známkové dílo B. Heinze s otisky původních rytin a pozlacenou medaili. 

Za zmínku určitě stojí exponát Františka Nejedlého – Mistr Bedřich Housa se ziskem 78 bodů – stříbrná medaile.

Záběr na exponát Afghánistán 1871 – 1900

Co se týkalo dalšího programu, tak v pátek proběhla beseda jury s vystavovateli, kterou osobně pokládám za velmi důležitou. V tomto oboru jde o neustálé objevování a pátrání po něčem novém, takže obě strany si mají co říci a je dobré, když se
vzájemně informují. 
Jinak jury pracovala ve složení: předseda pan Walter Muller, tajemník pan Václav Špatný, členové: Josef Dočkal, Jiří Šilhan, Jindřich Zronek a pozorovatelé Jiří Černý a Petr Fencl.

Po besedě následovalo slavnostní vyhlášení výsledků v sále zámku. Přiznám se, že jsem opět všemi smysly vnímal příjemnou zámeckou atmosféru a byl překvapen množstvím i kvalitou udílených cen.
Výstavu též kromě jmenovaných navštívila celá řada návštěvníků i odborníků, z nichž mohu uvést například pana Marcela Arbeita, u něhož jsem obdivoval úžasné znalosti o Československých známkách 1945 – 1992 a Českých známkách od roku 1993.

Co říci závěrem? Tato výstava patřila bezesporu k jedné z nejvydařenějších v posledních letech, naprosto bezchybně klapala organizace, za což patří velkých dík místní organizaci KF 01-68 v Příbrami a hlavně pánům Jaromíru Čeřovskému a Liboru Krejčíkovi, kteří jak se říká měli všechno na starosti. Od instalace exponátů po ubytování hostů. Příjemně překvapený jsem byl i návštěvností, protože Hluboš je přece jen menší obec, ale díky propagaci organizátorů byla návštěvnost velmi slušná.
Setkal jsem se dokonce i s filatelisty z Brna, kteří neváhali přijet z dost značné vzdálenosti. Jako vystavovatel, divák i reportér v jedné osobě ještě jednou děkuji za příjemný filatelistický zážitek.

Jaromír Petřík redaktor Infofily
29.6.2008


2008 06 22


EXPONET+

 


EXPONET+

By visiting Exponet at http://www.exponet.info you will discover that the quantity of the postal and philatelistic exhibits has been noticeably enlarged – today it consists of 538 exhibits.

Thanks to Mr. Vladimír Münzberger’s idea we have decided to enlarge the EXPONET to become an international exhibition guide. Beyond our 387 exhibits from 37 countries, we will offer you a possibility to reach many other international on line exhibits. As far as we know, there are worldwide at least 151 philatelistic exhibits.

The only difference – but a big one will be, that you this way easely can reach hundreds of new exhibits
  Při Vašich příštích návštěvách Exponetu: http://www.exponet.info (snad s radostí) zjistíte, že přehled poštovně historických a filatelistických exponátů je výrazně rozšířený (dnes 538). 

Rozhodli jsme se totiž rozvinout a využít nápad našeho kolegy Vladimíra Münzbergera (člen dozorčí rady Exponetu), že EXPONET bude nejen zobrazovat námi zpracované exponáty s exkluzivitou (aktuálně 387 z 37 zemí), ale stane se i bodem (mezinárodním internetovým rozcestníkem), ze kterého bude možné vstoupit na on line exponáty ze stovek jiných a dílčích stránek po celém světě - tak jak o nich víme, nebo na ně náhodně narazíme (aktuálně dalších 151). 

The new external exhibits are indicated by a different color in our menu. They are background-colored in light green, deviated from the ordinary beige color, which symbols special selected exhibits for EXPONET. 

Step by step the external exhibits will be added under the English menu, in their original language. You shall find them by clicking at the respective category menu: http://www.japhila.cz/hof/index02.htm or under the alphabetical menu http://www.japhila.cz/hof/index_a_z.htm 
 
Tyto nově „zprostředkované“ exponáty budou v základním menu barevně odlišené. Dostaly světlezelenou podkladovou barvu řádku, lišící se od již tradiční béžové, která zůstává symbolem od Vás získané exkluzivity pro vystavení v designu a formě Exponetu. 
Přidávat je budeme průběžně, prozatím prioritně pod anglickým menu (avšak v jazyce každého autora). Naleznete je po kliknutí na příslušnou oborovou třídu: http://www.japhila.cz/hof/index02.htm anebo na písmeno abecedního přehledu exponátů: http://www.japhila.cz/hof/index_a_z.htm

Milan Černík (icernik@volny.cz) and Břetislav Janík (janik@exponet.info) founders of the Exponet. 
Prague, June 20, 2008 
 
Milan Černík ( icernik@volny.cz ) a Břetislav Janík ( janik@exponet.info ), zakladatelé Exponetu 
Praha, 19.6.2008


2008 06 08


The Náchod Dicovery - 2003


Náchodský nález - 2003

These gutters are especially important as they uniquely demonstrate that a second, unknown and unfolded, gutter sheet reached public hands. 
Until their discovery in 2002, it was thought that only one sheet, which was folded, had reached public hands. 
Tato meziarší jsou významná zejména kvůli dokumentaci druhého, dosud neznámého, tiskového listu této hodnoty, který se dostal mezi veřejnost. 
Až do jejich objevu v roce 2002 se předpokládalo, že se do oběhu dostal pouze jediný arch těchto známek.

The "original 3Ms gutters"

Here is a scan of the original unidirectional Nachod gutters. The stolen gutters represent Positions 1 and 8 from the original strip of ten gutters.

Scen unikátních stejnosměrných svislých meziarší Hradčany. ZP 1 a 8.

The "original 3Ms gutters". Click here and read the incredible story about the "Náchod gutters".

"Originální" 3Ms meziarší. K přečtení článku, klikněte zde.

Read about the theft of these two unique unfolded Czechoslovakian Hradcany gutters!

Krádež unikátních stejnosměrných svislích meziarší Hradčany!

 

 

The new Náchod gutters - 2008

Nová Náchodská meziarší - 2008

It says, that lightening never strikes the same place twice. Well, it did! Říká se, že blesk nikdy netrefí stejné místo dvakrát. Ovšem, někdy se i to stane!

Since 2002, eight of the original ten gutters have appeared for sale by people who do not normally deal with Czechoslovak stamps. Mr. Mark Wilson have been fortunate in being in the right place at the right time.

Od roku 2002, bylo prodáno deset meziarší lidmi, kteří normálně neobchodují s Československými známkamy. Pan Mark Wilson měl to stěstí, že již podvakrát byl na správném místě v správném okamžiku.

Mr. Mark Wilson, who on September 21; 2003 lost his unique unfolded unidirectional Náchod gutters, found on an auction more of the Nachod gutters!

Pan Mark Wilson, jemuž 21 října 2003 byli ukradeny unikátní stejnosměrná svislá nepřeložená meziarší, letos na aukci našel další Náchodská meziarší!

Please have a look.

Prosim, zde si je prohlídněte.


A new "mint" block of four Cancelled stamps with inverted PORTO  5h tete-beche with 2 inverted PORTO

The block of four un-cancelled gutters represent Positions 2, 3, 4, and 5. 

Čtyřblok neražených stejnosměrných meziarší, 
ZP 2, 3, 4, a 5.

The cancelled block of two represents Positions 9 and 10. That is, the stolen gutters were cut from the left edge of these two blocks!

Dvoupár, jeden ze dvouch, se ZP 9 a 10. Právě odsad, z leva, byli odstřiženy ty originální ukradená meziarší!

Another block, two tęte-bęche green 5h gutters without gum, was part of the new group. 
The most interesting aspect of this last block is that it was not cancelled with the same Nachod M.41 4b device as were the unidirectional gutters, but with what appears to be a Nachod M.13z 5b device.

Částí aukčního losu byl též dvoupár, bez lepu, protisměrných meziarší.
Nejzajímavějším na něm je to, že neni ražen stejným razítkem Náchod M.41 4b, ale razítkem Náchod M.13z 5b.


Positions: ZP2, ZP3, ZP4 and ZP5 Position: ZP9

The 10h gutters, all came from the same strip.

10 haléřová meziarší, všechny ze stejné pásky.

A block of four “mint” 10h red gutters and a single cancelled 10h gutter were delivered along with the new Nachod gutters. 

Čtyřblok neražených 10h protisměrných meziarší a jedno ražené protisměrné meziarší, též část nového aukčního losu.

The 10h-gutters fit together quite well; that is, the original gutters were cut from the new gutters, just as with the 5h unidirectional gutters.

I tyto 10h meziarší dobře pasují dohromady s originálnímy meziarší - přesne tak jak pasují i ty stejnosměrné 5h meziarší.

More information.

Časem další informace.


2008 05 19


A Special Plea!Výzva!

I would like to appeal for your help in expanding the information available about "Current Czech Experts and Consultants", "Earlier Czech Experts", and "The Founders of Czech Philately". Vyzývám všechny čtenáře těchto řádků o pomoc v mé snaze vypátrat co nejvíce informací k tématice: "Znalci a poradci - Část současná", "Znalci - Část historická" a "Zakladatelé české filatelie".

I am sure there are many people who can contribute a scan or some small piece to the expert "puzzle". All information is welcome.

Jsem si jistý, že je Vás hodně, kteří by jste mi mohli pomoct. I když přispějete jenom s maličkostí, ale společne snad sestavíme tento hlavolam. 

Let’s put all the missing pieces together!

Doufám, že se nám společnou sílou podaří chybějící kousky dát dohromady!Czech experts and consultants - Present times

Znalci, poradci a uchazeči o členství - Část současná

Thanks for any information of days of birth, scans...

Díky za sceny, data narození, atd...
Milan Bokvaj


Jiří Škaloud

Josef 
Chvalovský


Pavel Pažout


Martin Trojan


Radovan Banert


Václav Káňa

Photo?

* ?

*?
Any information

*?
Any information

*?
Any information

*?
Any information

*?
Any informationJiří BoučekJiří StošekJan ŠtolfaTomáš VychronDavid KopřivaMartin RozhoňJulius Cacka

*?
Any information

*?

*?
Any information

*?
Any information

*?
Any information

*?
Any information

*?
Any information

Czech experts - Historic part

Znalci - Část historická

Thanks for any information of days of birth, scans...

Díky za sceny, data narození, úmrtí, atd...Jaroslav Franěk


Karol Kozák

Jaroslav Kovařík

Jaroslav Klusoň

Pavel Monori
František
Sternwald

Photo?


* ? - † ?

* ? - † ?

Photo?

Photo?

* ? - † 1984Vlastimil KrajícIvo HauptmanFrantišek Kubát* 1926 - 
† ?. 12.2007


Photo?

* ? - † ?

Photo?Founders of Czechoslovak Philately

Zakladatelé české filatelie

Thanks for any information of days of birth, scans...

Díky za sceny, data narození, úmrtí, atd...Albín Holina Alois Beran Hugo Suchánek Karel Levec Jan Minařík Josef Klečka Klement Lehotský

* ? - † ?
Any information

* ? - † ?
Any information
* ? - † ? * ? - † ? * 1881 - † ? Photo? * 1885 - † ?


2008 04 04


The world famous collector Ludvík Pytlíček is not welcome to the World Stamp Exhibition "Praga 2008"!


Pořadatelé odmítli přihlášku světoznámého filatelistu L. Pytlíčka na výstavu známek "Praga 2008"!


Mr. Ludvík Pytlíček is not allowed to participate in the World Stamp Exhibition "Praga 2008", with his stamp collection worth more than US$ 6.500 000.

Ludvík Pytlíček se nedostane na světovou výstavu známek Praga 2008 a tim sbírku známek za víc než sto miliónů korun nemůže vystavit.

The chairman of "Praga 2008" committee staff, Mr. Vít Vaníček said, that one of the reasons is, that Ludvík Pytlíček at least on four different occasions sold fakes.  

Jedním z důvodů je, že nejméně čtyřikrát prodal padělky, naznačil předseda organizačního výboru světové výstavy Praga 2008 Vít Vaníček.

Next reason is, that Mr. Ludvík Pytlíček isn't qualified to participate in the exhibition. The only possibility to show his collection, is in the court of honor which isn't represented in this exhibition.

Další důvod však je ten, že filatelista Ludvík Pytlíček nemá pro výstavu Praga kvalifikaci. Sbírku Československo 1918-1939 by mohl vystavit pouze v čestném dvoře a ten na výstavě nebude.

Mr. Ludvík Pytlíček is a member of Federation of Czech philatelists. Its supreme presidency decided not to recommend him to Praga 2008.

Ludvík Pytlíček je členem Svazu českých filatelistů, ale nejvyšší vedení ho nedoporučilo na výstavu Praga 2008 přijmout.

Another articles:

Další články:

Ludvík Pytlíček affair
- 2007

Aféra Ludvík Pytlíček - 2007
Ludvík Pytlíček - 2004 Ludvík Pytlíček - 2004


2008 03 27The board of the SČF's expert committee - Vedení Komise znalců SČF

František Beneš jr.  Chairman of the SČF's expert committee 
Předseda Komise znalců
Jaroslav Maleček  Vice-chairman of the SČF's expert committee 
Místopředseda Komise znalců
Pavel Aksamit Secretary of the SČF's expert committee 
Tajemník Komise znalců

 


The expert committee of SČF - Komise znalců SČF

1 Pavel Aksamit stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic
znalec pro obor známky, celiny a celistvosti ČSR II a ČR
2 Marcel Arbeit stamps of ČSR II and ČR
znalec pro obor známky a celistvosti ČSR II a ČR
3 František Beneš jr. Czechoslovakia, Czech Republic and Bohemia & Moravia stamp
znalec pro obor ČSR, ČR a protektorát ČaM
4 Vladimír Dražan postal stationeries of ČSR, entires of Czechoslovak monetary reform in 1953
znalec pro obor celiny ČSR a celistvosti čs. m nové reformy 1953
5 Bedřich Helm airmail stamps and airmail entires of ČSR
znalec pro obor letecké známky a celistvosti ČSR
6 Josef Chvalovský ČSR stamps with letterpress printing, emission Dove and Chain breaker 1920
znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi OR 1920
7 Jaroslav Maleček Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps
znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi Hradčany 1918
8 Pavel Pažout stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic
znalec pro obor známky a celistvosti ČSR II a ČR
9 Jiří Stupka ČSR stamps with letterpress printing, emission Dove and Chain breaker 1920
znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emise Holubice a OR 1920
10 Jiří Škaloud Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps
znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi Hradčany 1918
11 Josef Weissenstein SČF expert in Czechoslovakia after 1945, colors, paper and gum
SČF znalec v oboru "známky Československa po roce 1945"
12 Jiří Bouček SČF expert in fee stamps
SČF znalec v oboru fiskálví ceniny (kolky)
13 Václav Káňa SČF expert in Hradčany stamps
SČF znalec se specializací na emisi Hradčany 1918


The consultants of SČF´s committee - Poradci komise SČF

14 Julius Cacka in astrophilately field, specialization in Russian cancellations with cosmos motives
poradce pro obor Astrofilatelie, se specializací na ruská razítka s námětem kosmos
15 František Crha air mail entires, postal stationeries of ČSR after 1942, French air-line to S. America in the 1930th
znalec astrofilatelie, se specializací na ruská razítka s námětem kosmos
16 Ladislav Dvořáček   a honorary member of the New expert committee and its senior adviser
emeritní poradce pro obor klasická vydání známek Evropy i zámoří
17 Pavel Hirš Austrian stamps and postal stationeries valid on ČR territory in 1850 - 1918
poradce pro obor rakouské známky a celiny platné na území ČR v letech 1850 - 1918
18 Miroslav Langhammer consultant in documents of postal automatization of ČSR and ČR
poradce v oboru doklady automatizace poštovního provozu ČSR a ČR
19 Vladimír Malovík instrumental method of analysis of philatelistic objects
poradce v oboru instrumentální metody analýzy předmětů filatelistického zájmu
20 Martin Trojan in examination of philatelistic material by electronic and optical method
poradce pro obor elektronické a optické metody zkoumání filatelistického materiálu


The expert aspirants - Uchazeči o členství

21 Radovan Banert emission Chain breaker 1920
čs. emise Osvobozená Republika 1920
22 David Kopřiva Austria 1850-1918
Rakousko 1850-1918
23 Martin Rozhoň Czechoslovakian temporary labels
čs. nouzové nálepky
24 Jiří Stošek emission Pošta československá 1919 
čs. emise Pošta československá 1919
25  Jan Štolfa emission Hradčany 1918
čs. emise Hradčany 1918
26 Tomáš Vychron ČSR II stamps with specialization in stamps luminescent
ČSR II se specializací na lumizenci papíru známek2008 03 01


Interesting printing / plate flaws


Zajímavé tiskové / deskové vadyPof. 14 TD I / ZP 13 Pof. 14 TD II / ZP 40

White spot, a "Clock" in the center of the third tower

Colored blotch on the fourth tower, "the Flag" 
and a "Black clock" on the tower. 

(The "Black clock" -  interesting accidentally flaw, caused by dirt on the printing plate)

"Hodiny" na hlaní věži

"Prapor na čtvrté věži a černé hodiny na věži"

(Černé hodiny - zajímavá nahodilá vada, špína na známkovém políčku a tim i vznik těchto "hodin") 

Thanks to Mr. V. Heřman from Czech Republic 2008 02 14


Vzpomínka na Horsta G. Dietricha – velkého znalce a sběratele známek Afghanistánu

Tímto článkem bych chtěl filatelistům trochu přiblížit sbírku, dílo a znaleckou činnost Horsta Dietricha. Byl členem BPP – Spolkové asociace filatelistických expertů v Německu a AIEP – Mezinárodní asociace filatelistických expertů jako znalec Afghanistánu včetně poštovních úřadů. Rozhodně patřil k absolutní filatelistické sběratelské i znalecké světové špičce. Stačí připomenout, že v letech 1977 až 1992 vystavoval pouze v CLASS OF HONOUR – tedy Mezinárodní čestné třídě. V roce 1978 i na výstavě v Praze.

Jaromír Petřík
Boskovice

Další informace


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann