My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.


2013-12-20


New experts of ZSF


Jmenovaní nových znalců ZSF

On recommendation of the president of the Expert Committee of Slovak philatelist association, Dr. Svätopluk Šablatúra, the border of ZSF (Slovak philately association) nominated three new association experts: Na návrh předsedy Komise znalců a expertů svazu slovenských filatelistů, JUDr Svätopluk Šablatúra, jmenovala Rada Svazu slovenských filatelistů tři nové svazové znalce:

 


Engineer Martin Jurkovic


Ing. Martin Jurkovič

After a successful examination in expert activity and expert defend thesis, on March 2. 2013, Engineer Martin Jurkovic was nominated an association expert in Carpathian Ruthenia and Slovakia - stamps, entires and cancellations until year 1946, plus revolutionary overprints. 
(ZSF - Slovak philately association
Po úspěšném zvládnutí znaleckého konání a obhájení znaleckých prác, dne 2.3.2013, Ing. Martin Jurkovic byl jmenován svazovým znalcem v oboru Podkarpatská Rus a Slovensko - známky, celistvosti a razítka do roku 1946 a revoluční přetisky.

Mail: jurki@jurki.sk

Mail: jurki@jurki.sk

Engineer Peter Csicsay


Ing. Peter Csicsay

After a successful examination in expert activity and expert defend thesis, on March 2. 2013, Engineer Peter Csicsay was nominated an association expert in entires and cancellations of Austro-Hungarian Empire and Hungary until year 1946.
(ZSF - Slovak philately association
Po úspěšném zvládnutí znaleckého konání a obhájení znaleckých prác, dne 2.3.2013, Ing. Peter Csicsay byl jmenován svazovým znalcem v oboru Celistvosti a razítka Rakousko-Uherska a Maďarska do roku 1946.

Mail: csicsaypeti@centrum.

Mail: csicsaypeti@centrum.sk


Engineer Jan Štolfa


Ing. Jan Štolfa


After a successful examination in expert activity and expert defend thesis, on March 2. 2013, Engineer Jan Štolfa was nominated an association expert in Hradcany stamps and their overprints. 
(ZSF - Slovak philately association
Po úspěšném zvládnutí znaleckého konání a obhájení znaleckých prác, dne 2.3.2013, Ing. Jan Štolfa byl jmenován svazovým znalcem v oboru Hradčany a jejich přetisková vydání.

Engineer Jan Štolfa - member of the editorial board of Merkur Revue paper.

Ing. Jan Štolfa je členem redakční rady Merkur Revue.

Jan Štolfa's expert mark

Expertní značka Jan Štolfa 

Mail: stolfa.stamps@seznam.cz

Mail: stolfa.stamps@seznam.cz


2013-07-27
RV174 RV183 RV184
Click to enlarge


Unknown red mark


Neznámá červená značka

Some days ago I received the following mail: Před pár dny jsem jsem održel následující mail: 

Hello,

Dobrý den,

Peter, can you be so kind to help me with my expert marks? I looked through your whole data base without any success. Perhaps I have missed it. 

Click to enlarge

Petře můžete mi prosím pomoci se znaleckými značkami? Prolezl jsem celou Vaší databázi a nenašel jsem jí – možná jsem to přehlédl.

This overprint is in red color, and it's rather unusual. 
It's about stamps with Chust overprint from 1944 on stamps from Hungarian monarchy. 

Exemplář je v červené barvě, moc znalců červenou nepoužívalo.
Jedná se o známky s Chustským přetiskem ČSP 1944 na známkách maďarského království.

I'm sure you know that edition. I believe these stamps should be catalogued  ahead of Kosice stamps.
Probably, stamp dealer mark Pavaný from Slovakia.
Určitě jste o tom to vydání slyšel, řekl bych, že by mělo být v katalogu zařazeno před známky Košické.

In Trojan catalogue, Chust stamps was regularly added, but the new POFIS catalogue don't add them at all. But, they occur on PROFIL auctions and sell for rather high prices.

Trojanův katalog je pravidelně zařazoval, leč katalog POFIS je již nejspíš v novém vydání zcela vypustil, - i když v aukcích PROFILU se dost často vyskytují a prodávají je za solidní ceny.

I own some specimens, unfortunately only in MH-condition, but comparatively to Trojan catalogue from 1996 their value became rather good.  

Já mám pár exemplářů, sice jsou pouze * - tedy s nálepkou, ale myslím, si, že jsou celkem hodnotné, když jsem to porovnával s katalogem pana Trojana, mám starší, je z roku 1996 – takový oranžový, poslední, pak už je jen POFIS…

I'm interested in this red mark. I thought if it's "STOLOW" mark, he also used red expert mark. 
But I'm not sure, therefore I contact you. 

Jsem zvědav na tu značku, přemýšlel jsem, jestli to nebude „STOLOV“ on myslím, také používal červenou barvu, ale nějak se mi to nezdá..
Jsem zvědav na Váš objev!

Best regards T.F.

Zůstávám s přátelským pozdravem T. F.


Answer and a special plea!


Odpověď a výzva!

Click at the mark to enlarge. Známku/značku si zvětšíte kliknutím na scen.

Also I can stay, I have never seen that mark before. It's possibly a stamp dealer mark, or an owner mark...
Because, the owner have the whole battery of Chust stamps, stamps with "lower economic value" all expertized by this mark, my opinion is, its an owner mark. 

Konstatuji, že tuto značku jsem nikdy dosad neviděl. Může se zde jednat o značku obchodní dokonce i o značku majetnickou...
Tim, že zde jde o celou sérii známek s Chustským přetiskem, známek "ekonomicky nižší ceny" a všechny jsou značené touto značkou, aspon já se domnívám, že jde o značku majetnickou.

By second, and it's easier to stay, it's not Stolow mark. See the scan to the right.
As you can see, it's definitely a different mark.

Za druhé a to je už lehčí, můžeme konstatovat, že se nejedná o značku znalce Stolow. Vizte scen vlevo.
Jak zde vidíme, ta vipadá úplně jinak.

At last, here is my special plea:
It's there anybody who knows this mark? Thanks for your help and information.

A nakonec, zde je moje výzva
Poznává někdo ze čtenářů tuto značku? Předem díky za další informace.


2013-05-18


Court of law expert - Jan Klim


Soudní znalec - Jan Klim

Jan Klim *18. 4. 1944

Mr. Jan Klim is a specialist in Austrian stamps and Austrian entier-postals from 1850-1918. He is also a specialist in the pre-philately period on the same territory. 

Jan Klim je specialistou na rakouské známky a celistvosti z let 1850-1918, jakož i předznámkové období z tohoto území.

Jan Klim is a member of SČF, court of law expert in philatelist area: prices, estimations and economy. 

Jan Klim je členem SČF a soudní znalec v oboru filatelie - ceny a odhady, ekonomika.

He is also the answerable editor of Merkur Revue paper and the owner of Filatelie Klim, MERKUR firm, residing on address Veselá 37 - Brno. 

Je též odpovědným vydavatelem časopisu Merkur Revue, obchodník, jehož firma Filatelie Klim, MERKUR sídlí v Brně na adrese Veselá 37.

His "Filatelie Klim auctions" are well known.

Známé jsou i jeho sálové, písemné a internetové aukce Filatelie Klim.

Expert and stamp dealer mark Klim

Znalecká a obchodní značka Klim


2013-05-14


Court of law expert - Zdeněk Fritz 


Soudní znalec - Zdeněk Fritz

Ing. Zdeněk Fritz *7. 10. 1937 - Brno

Engineer Zdenek Fritz, was borne October 7th - 1937 in Brno, Czech Republic.
By profession an engineer of reactor physics. He studied at technical and nuclear university CVUT in Prague and at MEI in Moscow. Active in his profession for 27 years, at nuclear power-station SKODA Pilsen. 

Ing. Zdeněk Fritz, nar. 7. 10. 1937, Brno. 
Původním povoláním inženýr reaktorové fyziky – studium na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT Praha a MEI Moskva. Práce v oboru 27 let (Závod jaderné elektrárny ŠKODA Plzeň). 

Zdenek Fritz is a philatelist since 8 years of age (since 1945). His main collecting area is CSR I, CSR II, and stamps historic valid on CSR territory. Besides that, Austria of all times and since 1952 also Russia and Soviet union of all times.

Filatelií se zabývá nepřetržitě od 8 let (1945). Hlavní sběratelskou oblastí je ČSR I, ČSR II a známky, historicky platné na území ČSR, kromě toho také Rakousko všech období a (od roku 1952) Rusko a SSSR všech období.

Engineer Jan Karásek made a "real philatelist" of Zdenek Fritz at the age of fourteen. They met by coincidence, J. Karásek was at that time 24 years old. Since then they were indissoluble friends until J. Karásek's death. Mr. Karásek became rather soon a brilliant expert, publisher and exhibitor. 
Zdeněk Fritz says; most of what I learnt in the beginning of my philately is thanks to him.

Opravdového filatelistu však ze mne doslova „udělal“ ing. Jan Karásek v mých 14 letech. Náhodně jsme se setkali, když jemu bylo 24 let. Od té doby jsme byli nerozlučnými přáteli až do jeho smrti. Karásek se ve filatelii záhy významně prosadil jako vynikající znalec, publicista a vystavovatel. 
Za vše, co jsem se za 60 let ve filatelii naučil, vděčím v mých začátcích především jemu. 

Zdeněk Fritz is since many years court of law expert in two philatelist areas: "economy - prices and estimations" (since 1991) and "authenticity and quality of post stamps" (since 2008). He mostly cooperates with government authorities, as police and courts, very rarely with private persons or organizations. 
By principle he does not expertize for money, as some philatelists expect. 

Jsem řadu let soudním znalcem ve dvou oblastech, týkajících se filatelie: „ekonomika – ceny a odhady“ (1991) a „spoje – pravost a kvalita poštovních známek“ (2008). Svými odbornými posudky spolupracuji především se státními orgány (policie, soudy), mnohem méně je poskytuji soukromým osobám či organizacím. Znaleckou činnost zásadně neprovádím „na kšeft“, jak se snad domnívají někteří filatelisté.

Zdeněk Fritz is also an editor in chief and a soul of the philatelist paper Merkur Revue.

Zdeněk Fritz je zároveň šéfredaktor a duší časopisu Merkur Revue.

Merkur Revue is a very successful paper which verifies by its 18 years of edition. Besides Filatelie paper it's the second biggest collector paper in Czech republic.

Merkur Revue, velice úspěšný časopis, dokládá to, že vychází již 18. ročník a společně s Filatelií je nejrozšířenějším sběratelským periodikem.

Další informace:
http://www.infofila.cz/rozhovor-se-zdenkem-fritzem-soudnim-znalcem-a-sefr-r-2-c-4732


2013-05-10


Engineer Milan Kráčmar


Ing. Milan Kráčmar

* 1. 4. 1943 - † 13. 2. 2013

Engineer Milan Kráčmar, an eminent philatelist, exhibitor, court of law expert and member of Merkur Revue redaction board, has passed away. Opustil nás Ing. Milan Kráčmar, významný filatelista, vystavovatel, soudní znalec a člen redakční rady Merkur Revue. Jako soudní znalec měl zaměření v oboru: Ekonomika - ceny a odhady, movité - filatelie. Spoje filatelie, pravost a kvalita známek.

Engineer Milan Kráčmar died on February 13. 2013, at the age of almost 70 years.

Ing. Milan Kráčmar zemřel 13. 2. 2013 ve věku nedožitých 70 let.

His specialty were stamps of CSR I, especially Pigeons stamps - 1920.

Jeho doménou byli známky ČSR I, zvlástě emise Holubice 1920, na niž byl zaměřen speciálně.

He began to exhibit his stamps in 1980 and since 1983 he was a court of law expert in CSR I stamps. Later he started to engage in "Chamber of court of law experts", and became a member in 2006.

Vystavovat začal v roce 1980 a od roku 1983 byl soudním znalcem pro obor ČSR I. Později se angažoval i v "Komoře soudních znalců", do níž byl přijat v roce 2006.Souce: Merkur Revue 2/2013

Zdroj: Merkur Revue 2/2013 (Další informace)


2013-04-30


Filatelistická výstava OSTROPA 2013

Tato tradiční pátá Česko-Německá výstava proběhla v Jihlavě ve dnech 18. -28. dubna 2013. V Jihlavě je výstava Ostropa už podruhé a do krajského města Vysočiny se vrátila po deseti letech. Historie výstav s tímto jménem sahá až do roku 1935, tehdy se konala v Königsbergu. 
Dosavadní výstavy byly: 
OSTROPA 1935, Královec (Königsberg) v Prusku, 23. červen - 3. červenec 1935 (10 dní)
OSTROPA 1979, Bayreuth, 2. - 4. duben 1979 (3 dny)
OSTROPA 2000, Münchberg v Bavorsku (Oberfranken), 8. - 10. září 2000 (3 dny)
OSTROPA 2003 v Jihlavě 24. - 27. duben 2003 (4 dny)


Tuto významnou sběratelskou výstavu provázela po celou dobu konání v Jihlavě řada akcí, například autogramiáda tvůrců poštovních známek, celostátní setkání sběratelů, ukázka dřevořezby Spolku přátel betlémů v Třešti nebo aktivity jihlavské poštovny, díky níž mohli zájemci získat otisk unikátního příležitostného razítka.

Výstava OSTROPA 2013 se konala pod patronací FEPA (Evropské filatelistické federace), na níž byl přítomný i její prezident Jorgen Jorgenson z Dánska. Z představitelů české organizované filatelie zde byli předseda SČF Walter Muller, místopředseda SČF Jiří Sedlák, z jury např. Václav Kopecký, Jaroslav Maleček, Vít Vaníček. Ze slovenských funkcionářů pan Bachratý a další. Byl též přítomný zástupce jihlavské radnice i zástupce hejtmana kraje Vysočina.

Přihlášených bylo 100 exponátů, vystaveno celkem 99 exponátů. Bylo jich tolik, že se nevešly do Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí, proto byly využity i prostory na Komenského ulici v Jihlavě. Kromě českých a německých vystavovatelů zde měli svoje exponáty i filatelisté z Polska, Rakouska a Lichtenštejnska. Tím se tato výstava stala opravdu mezinárodní. Bylo celkem 7 soutěžních výstavních tříd a jedna nesoutěžní.

N.1 tradiční filatelie
N.2 poštovní historie
N.3 celin
N.4 tématické filatelie
N.5 mládeže
N.6 jednorámových exponátů
N.7 filatelistické literatury
Nesoutěžní výstavní třídy: A. 1 pozvané exponáty 

Způsob hodnocení exponátů byl již ověřeným experimentem, spočívajícím ve využití virtuální filatelistické výstavy Exponet. Podmínkou přijetí exponátu na výstavu bylo předání naskenovaného exponátu v předstihu, a to buď elektronicky (e-mailem), nebo na CD/DVD. Naskenované exponáty byly umístěny v samostatné výstavní sekci výstavy Exponet, která nebyla přístupná veřejnosti, pouze členům jury pomocí přiděleného osobního hesla. Členové výstavní jury provedli hodnocení exponátů s předstihem a na místě v podstatě jen zkontrolovali, zda vystavené materiály souhlasí s naskenovanými.

K vlastní výstavě. Osobně jsem na této výstavě byl v sobotu 27. 4. a v neděli 28. 4. 2013. Prohlédl jsem si vystavené exponáty a jako vystavovatel se zúčastnil i slavnostního Palmáre. 

Nyní už k výsledkům a exponátům. Výstava byla "nabita" mimořádně kvalitními exponáty, což dosvědčuje udělených 7 velkých zlatých medailí a 22 zlatých medailí! Není v mých silách popsat všechny exponáty, které získaly velkou zlatou, nebo zlatou medaili (ostatně výsledky jsou zde: http://www.ostropa.cz/CZ/palmare.htm ), tak se zmíním o některých, které mne zaujaly.

Začnu třídou Tradiční filatelie. Jelikož jsem v době mojí návštěvy již výsledky znal, moc jsem byl zvědavý na vítězný exponát Clause Petryho" Die Luftfeldpost-Zulassungsmarke des Deutschen Reiches“, který získal 92 bodů, velkou zlatou medaili a cenu výstavy. Skutečnost předčila moje očekávání. Netušil jsem, jaké materiály se z těchto vydání dochovaly. Vícebloky, celistvosti, dokonce i padělek, který Velká Británie nechala za druhé světové války vyrobit pro špionážní účely. Navíc exponát velmi dobře zpracovaný. Osobně si myslím, že tento exponát má šanci na velkou zlatou medaili i na světových výstavách. Druhá velká zlatá medaile byla udělena za exponát "Polnische Postwertzeichen 1944 - 1947" německého vystavovatele Otto Geisselbrechta. Jedinečné materiály, perfektně zpracované a velká zlatá medaile plně zasloužená. 

V této třídě zlatou medaili získaly exponáty Afghánistán 1871-1900 od Jaromíra Petříka, dále Pretlač Pošta Československá 1919 na známkách rakouského původu od Petera Severína, Moderne Tschechoslowakei 1943-1983 Besonderheiten zu den Markenausgaben od Georga Wilhelmse a exponát Deutsches Reich-Freimarkenausgabe Pfenige 1875 - 1879 od Svena Martense. Za zmínku určitě stojí exponát od Petra Bláhy Azerbajdžan 1919 - 1923, který na národní výstavě ve Vysokém Mýtě v r. 2011 získal Velkou zlatou medaili a cenu výstavy s 92 body. Zde z nepochopitelných důvodů pouze 80 bodů a velkou pozlacenou medaili.

Třída poštovní historie byla nejlépe zastoupenou výstavní třídou a "nabita" jedinečnými exponáty. Za vše hovoří udělených 5 velkých zlatých medailí! 

Začnu asi exponátem Rolf-Dietera Wrucka z Německa "Portugal Schiffspostverbindungen 1750 - 1875", který získal 93 bodů - největší dosažený počet bodů na výstavě, ale těsně následovaný dvěma našimi vystavovateli Milošem Červinkou s Poštovní historií na Děčínsku a Jiřím Škaloudem za exponát "Cenná psaní v období platnosti emise Hradčany." Oba tyto exponáty získaly 92 bodů a cenu výstavy a byl to též největší úspěch naší filatelie na výstavě OSTROPA 2013. Velkou zlatou medaili v této kategorii ještě získali Gerhard Hanacek za exponát Theresienstadt 1941 - 1945 a Ingo von Garnier za exponát "Bahnpostsendungen zur Zeit der Norddeutschen Post 1868 bis 1871". Mně osobně se ještě velmi líbil exponát Nikolause Hantzaridise "Deutsches Reich - 2. Weltkrieg: Die Inselpost 1944/45, který získal zlatou medaili. Výborně doplňoval exponát Clause Petryho, který zvítězil ve třídě Tradiční filatelie.

Ve třídě celin, která byla slabě zastoupena pouze 4 exponáty, nejvyšší dosažená ocenění byly velké pozlacené medaile. I tak stojí za zmínku exponáty Vladimíra Dražana "Dopisnice v českých zemích z let 1869 - 1920" a velmi atraktivně působící "Celiny Japonska z let 1873 - 1906. Za oba tyto exponáty získal Vladimíř Dražan velké pozlacené medaile.

Třída tématické filatelie byla slušně zastoupena a udělené 2 zlaté medaile za exponáty Jurgena Schildeho "Vorbeugen ist besser als loschen" a Dietera Germanna "Lockender Lorbeer - Der Sport in der griechischen Antike. Kvalitní exponát Davida Schillera "Lipsko - nejen město veletrhů" získal velkou pozlacenou medaili.

Následovala třída mládeže se 26 exponáty, což na výstavě konané u nás nemá obdoby! O to více jsme byli zvědavi na exponáty naší vystavovatelky Pavlíny Ondrejkové, o které se dá říct, že je několik let královnou naší mládežnické filatelie. Pavlína nezklamala. Za vystavené exponáty Zelená lékárna a Čertoryje získala 2 zlaté medaile a z mládežníků byla jednoznačně nejúspěšnější. Měla zde již slušnou konkurenci, zlaté medaile ještě získalo dalších 7 vystavovatelů.

Ve třídě jednorámových exponátů byly uděleny dvě zlaté medaile za exponáty "P" der rechten Wahrungsangabe am Fuss + Stamm beschadigt od Petera Harsdorfa a "Die ersten Datumsstempel von chile 1853/54" od Jorga Maiera.

Ve třídě literatury byla udělena 1 zlatá medaile Raineru von Scharpen za exponát "Firmenlochungen des Konigreiches Bayer."

Z mimosoutěžních exponátů určitě zaujaly exponáty Jana Pelikána „Předznámkové období poštovního úřadu v Jihlavě 1741- 1850“ a Bohuslava Makovičky „Poštovní historie jihozápadní Moravy II“.

Zajímavé je, že velké zlaté medaile byly udělené pouze ve třídách Tradiční filatelie a Poštovní historie. Určitě je vynikající, že velké zlaté medaile z této mezinárodní výstavy získali i naši vystavovatelé, což je předpokladem úspěchu pro výstavy vyššího řádu, tedy evropské či světové.

Co říct k hodnocení exponátů ze strany JURY, které často bývá terčem kritiky, jelikož je velmi obtížné skutečně objektivně a spravedlivě zhodnotit vystavené exponáty? Myslím si, že tentokráte k žádným vysloveným excesům nedošlo, jak se někdy stává. Exponáty byly hodnoceny objektivně a většinou jsem se s hodnocením jurymanů shodl. Určitě bylo přínosem to, že jurymané měli možnost nastudovat si exponát vystavený virtuálně na Exponetu a nebyli v časové tísni, což bývá největším nepřítelem filatelistických výstav. Osobně jsem byl překvapený nízkým hodnocením exponátu Azerbajdžan 1919-1923 od Petra Blahy, který ve Vysokém Mýtě 2011 za tento exponát získal velkou zlatou medaili a cenu výstavy se ziskem 92 bodů, nyní ten samý exponát získal pouze 80 bodů a s „odřenýma ušima“ velkou pozlacenou medaili. Též jsem se divil i nízkému hodnocení exponátu Bavorsko od Martina Tůmy, kdy za ně dostal pouze 70 bodů, přestože bylo kvalitně zpracováno včetně slušných vystavených materiálů.

Slavnostní vyhlášení výsledků- Palmáre proběhlo v sobotu 27. 4. 2013 a začalo v 17.00v jihlavském divadle DIOD, které bylo téměř zaplněné. Vyhlašování výsledků moderovali Martin Tůma a Michal Musil, který měl též roli překladatele do německého jazyka. Předávání cen byli přítomni zástupci vedení SČF Walter Muller a Vít Vaníček, zástupci vedení BDPh (Svazu německých filatelistů), dále pan Bachratý za Slovensko a čestný host prezident FEPA Jörgen Jörgenson.

Držitelka dvou zlatých medailí Pavlína Ondrejková s prezidentem FEPA Jörgenem Jörgensonem

Nyní něco k zástupcům Diskusního fóra, kteří reprezentovali Infofilu. V Jihlavě se sešli ve složení: David Schiller, Jiří Černý, Pavlína Ondrejková a její ministr financí Jura Ondrejka, Jan Regula, Jiří Štěpánek (jisi). Když vezmeme v úvahu, že získali celkem 3 zlaté medaile a 1 velkou pozlacenou, je to asi i největším dosavadním úspěchem a Infofilu "reprezentovali" skutečně vzorně. Na tuto výstavu si ještě Pavlína Ondrejková odnesla osobní vzpomínku v podobě společné fotografie s prezidentem FEPA Jorgenem Jorgensenem. Na rautu, který následoval po Palmáre (i když ne již v plné sestavě) jsme vše náležitě oslavili. Moravský "etylalkohol" přítomným chutnal (jakož i výborné točené pivo, víno a ostatní pamlsky) a přejezení, přepití a přejásaní jsme se rozešli až po půlnoci.

Co říct závěrem? Především klobouk dolů před pořadateli, protože uspořádat takovouto akci vyžaduje obrovské celodenní vytížení včetně víkendů po řadu dní. A po organizátorské stránce všechno zvládnuto na jedničku! Všechno klapalo, jak mělo, vytknout se pořadatelům nedalo absolutně nic. Takže bych závěrem poděkoval členům jihlavského KF, hlavně Martinu Tůmovi v roli předsedy organizačního výboru a Michalu Musilovi. To byli dva hlavní "tahouni" této vydařené výstavy, kterým bych chtěl ještě tímto poděkovat. Bez podobně pracovitých a nadšených lidí se tak náročné akce konat nedají. 

Jaromír Petřík


Ostropa fotky:


Muzeum-výstava

Pohled na exponáty

Velká zlatá-Tradiční filatelie

Raut Infofila

Jaromír Petřík a Michal Musil


Martin Tůma a Pavlína Ondrejková


Jörgen Jörgenson


Peter Severín a Jaromír Petřík


Stanislav Dušek a Jiří Sedlák


Tůma, Petřík, Ondrejková


Členové fóra Infofily


Palmáre-Muller, D. Schiller


Muller, Vaníček, Bachratý


Palmáre-raut

Pavlína a Jörgen Jörgenson-FIPA


2013-04-01


The expert committee of SČF in january 2013


Komise znalců SČF v lednu 2013

The consultants of SČF´s committee

Poradci komise SČF

The expert aspirants

Uchazeči o členství


The expert committee of SČF - Komise znalců SČF

1 Aksamit Pavel Expert in stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic
Court of law expert in: Connection - authentication and condition + economy - philately estimates
p.aksamit@seznam.cz
Znalec pro obor známky, celiny a celistvosti ČSR II a ČR
Soudní znalec oboru: Spoje - pravost a jakost + ekonomika - odhady ve filatelii
2 Arbeit Marcel  Expert in stamps of ČSR II and ČR marcel.arbeit@upol.cz
Znalec pro obor známky a celistvosti ČSR II a ČR
3 Beneš František Expert in Czechoslovakia, Czech Republic and Bohemia & Moravia stamps
Court of law expert in: Connection - authentication and condition + economy - philately estimates
stamps@stamps.cz
Znalec pro obor ČSR, ČR a protektorát ČaM. 
Soudní znalec
oboru: Spoje - pravost a jakost + ekonomika - odhady ve filatelii
4 Bouček Jiří  SČF expert in fee stamps boucekjiri@email.cz
SČF znalec v oboru fiskálví ceniny (kolky)
5 Dražan Vladimír  Expert in postal stationeries of ČSR, entires of Czechoslovak monetary reform in 1953
Court of law expert in: Economy - philately estimates
vladimirdrazan@volny.cz
Znalec pro obor celiny ČSR a celistvosti čs. m nové reformy 1953
Soudní znalec oboru: Ekonomika - odhady ve filatelii
6 Chvalovský Josef Expert in ČSR stamps with letterpress printing, emission Dove and Chain breaker 1920  +420 235 316 965
Znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi OR 1920
7 Káňa Václav SČF expert in Hradčany stamps venak69@seznam.cz
SČF znalec se specializací na emisi Hradčany 1918
8 Maleček Jaroslav  Expert in ČSR I letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps sekretariát@informace-scf.cz
Znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi Hradčany 1918
9 Ondruška Ladislav Expert in Poland - stamps and entires 1918-39, Poland city mail, General Gouvernement l.ondruska@seznam.cz
Znalec pro obory Polsko - známky a celistvosti 1918-39, Polské mestské posty, Generální Gouvernement
10 Pažout Pavel Expert in stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic
Court of law expert in: Connection - authentication and condition + economy - philately estimates
pazout@quick.cz
Znalec pro obor známky a celistvosti ČSR II a ČR
Soudní znalec oboru: Spoje - pravost a jakost + ekonomika - odhady ve filatelii
11 Stosek Jiří Expert in ČSR I, specialized in Posta ceskoslovenska 1919 stamps info@filatelie-hobby.cz
Znalec pro obor ČSR I se specializací Pošta československá 1919
12 Škaloud Jiří  Expert in Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps skaloud.jiri@volny.cz
Znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi Hradčany 1918
13 Trnka Hynek Expert in air mail postage of CSR I  hynektrnka@seznam.cz
Znalec pro obor: Letecké celistvosti ČSR I
14 Vychron Tomáš Expert in CSR II and Czech Republic  petr.vychron@iol.cz
Znalec pro obory ČSR II a ČR
15 Weissenstein Josef  SČF expert in Czechoslovakia after 1945, colors, paper and gum
Court of law expert in: Connection - authentication and condition + economy - philately estimates
info@parfilex.cz
SČF znalec v oboru "známky Československa po roce 1945"
Soudní znalec oboru: Spoje - pravost a jakost + ekonomika - odhady ve filatelii

_________________________________________________________________

The consultants of SČF´s committee - Poradci komise SČF

16 Cacka Julius Consultant in astrophilately field, specialization in Russian cancellations with cosmos motives julius@atlas.cz
Poradce pro obor Astrofilatelie, se specializací na ruská razítka s námětem kosmos
17 Dvořáček Ladislav  A honorary member of the New expert committee and its senior adviser  
Emeritní poradce pro obor klasická vydání známek Evropy i zámoří
18 Hirš Pavel  Consultant in Austrian stamps and postal stationeries valid on ČR territory in 1850 - 1918 phirs@seznam.cz
Poradce pro obor rakouské známky a celiny platné na území ČR v letech 1850 - 1918
19 Charamza Petr Consultant in examination of philatelistic material by electronic and optical method charamza@seznam.cz
Poradce v oboru elektronické a optické metody zkoumání filatelistického materiálu
20 Krejný Miroslav Consultant in Bohemia & Moravia stamps miroslav.krejny@gmail.com
Poradce pro obor: Známky protektorátu Čechy a Morava
21 Malovík Vladimír  Consultant in instrumental method of analysis of philatelistic objects
Court of law expert in survey methodology in security, documents and testimonies
albility@volny.cz
Poradce v oboru instrumentální metody analýzy předmětů filatelistického zájmu
Soudní znalec oboru: technické zkoumání cenných papíru, cenin, dokumentu a dokladu, jejich pravost
22 Münzberger Vladimír Consultant in perfins used on Czechoslovakian territory (Czechoslovak and Austria) jav.munz@volny.cz
Poradce v oboru perfiny pouzívané na našem území (čs a rakouské)
23 Svoboda Václav Consultant in economy, with specialization in prices and philately estimates  
Court of law expert in: Economy - philately estimates
fil.zeleny.konicek@seznam.cz
Poradce v oboru ekonomika, se specializací ceny a odhady ve filatelii
Soudní znalec oboru: Ekonomika - odhady ve filatelii


_________________________________________________________________


The expert aspirants - Uchazeči o členství

24 Banert Radovan  CSR I - Chain breaker emission 1920  
Kandidát pro obor ČSR I - čs. emise Osvobozená Republika 1920
25 Folprecht Petr CSR I - emission Hradčany petr.folprecht@volny.cz
Kandidát pro obor ČSR I - emise Hradčany
26 Hauzr Michal Aspirant in subject stamps and entires from protectorate C and M. Specialist in holocaust material  mh123@seznam.cz
Kandidát pro obor známky a calistvosti protektorátu C a M se spec. na materiál se vztahem k holokaustu
27 Kopřiva David  Expert in subject Austria 1850-1918
Court of law expert in: Economy - philately estimates  
david.kopriva@email.cz
Zkušební znalec SČF pro obor Rakousko, poradce komise znalců SČF pro obor Klasická vydání Evropy, znalecké posudky a odhady cen ve filatelii, poradenství při nákupu/prodeji a v oblasti investic ve filatelii, určení aktuální tržní ceny filatelistického materiálu za účelem pojištění, při dědickém řízení, dělení majetku atd., zprostředkování a zastupování na tuzemských i zahraničních aukcích 
28 Krátký Jan Aspirant in subject Albania until 1944 and Austrian entier-postals until 1925 honzakratky@gmail.com
Kandidát pro obor Albánie do roku 1944 a Rakouské celiny do roku 1925
29 Rozhoň Martin  Aspirant in subjects: Czechoslovakian temporary labels, cancellations an on Hradcany stamps mrozhon@seznam.cz
Kandidát pro obory čs. nouzové novinové nálepky a razítka a na známky emise Hradčany
30 Trojan Martin  Aspirant in subject: examination of philatelistic material by electronic and optical method martin_tr@volny.cz
Poradce pro obor elektronické a optické metody zkoumání filatelistického materiálu


2013-03-31


Czechoslovakia I - 1918 - 1939 for SALE!


Československo I – 1918 – 1939 na PRODEJ!

CSRI, an unique collection of CSR I stamps in four albums - including ca 500 sheets!
All expensive stamps are expertized, some including certificates.
30 years of collecting! Of technical reasons not all is documented by photos.

This collection includes:
 

 

Jedinečná sbírka známek ČSRI ve čtyřech albech – minimálně 500 albových listů !
Všechny dražší známky zkoušeny, na některé i atest.
Jedná se o soubor, který jsem dával 30 let dohromady, vše není nafoceno s technických důvodů.
Sbírka obsahuje:


Revolutionary stamps


Známky Revoluční

- Including rare Prague overprint in red and blocks of four RV22, RV02 with coupon - proofed by Lešetický. – Pražský přetisk v červené barvě, čtyřblok RV22, kupon RV02 – zkoušeno Lešetický.


Hradcany stamps


Známky Hradčan

- Including Vejprty fakes, value 100h and 200h - expertized by Benes!
Corner block of four - 10 h green - Pofis No. 6 - 09N - 20h red, 13N - 30 h - light purple.
Parts of this collection include Hradcany black prints, ministerial perforations and whole lot of different valuable philatelic material.
– Vejprtská falsa hodnota 100 h a 200h – zkoušeno Beneš(!)
Ve čtyřbloku rohovém - 10 h zelená – Pofis č. 6, - 09N – 20h červená, 13N – 30 h – světle fialová.
Součásti Hradčan jsou černotisky, ministerské zoubkování a plno dalšího hodnotného filatelistického materiálu.


Legionary stamps


Známky emise Legionářská

here represented by number of anomalous stamps, as: - unisued imperforated stamps, anomaly colors, overprints etc. je zastoupena řadou odchylek – nevydané nezoubkované, odchylné barvy, nátisky apod.


1919 overprints


Známky PČ 1919

Among many rare items, Pofis No. 54 - Flügpost - 4K - wide format.
Including both items no. 51-10 K ax) clear print and ay) blurred print.
Complete series of postage stamps from 1916 (small numbers with the State name) - Pofis 72-82
Complete series of postage stamps from the years 1916 - 1917 (postage stamps with PORTO overprint)
Pofis 83-88 - containing both variants of Pof. 83-1 h - wide and narrow O.
Stamp series from 1916 (with white numerals in the corners) - 15 is represented by 15 f - purple - 100
Stamps from 1916 - 1918 - (with color figures in the corners) - are here represented by an extraordinary rare stripe of three Pof. 103X!
Postage due stamps from 1915 - 1918 - red numbers - (complete series) including the rare 1-Fillér stamp - Pofis No. 131!
This extraordinary collection include also the popular unisued PSB stamp from 1916.
Z hledaných je tu třeba Pofis č. 54 - FLUGPOST – 4K – široký formát,
Obě známky č. 51 – 10 K ax) – jasný tisk a ay) matný tisk,
Kompletní známky emise Doplatní známky z roku 1916 (malé číslice s názvem státu) – Pofis 72 – 82
Kompletní známky emise Doplatní známky z let 1916 – 1917 ( výplatní známky s přetiskem PORTO) 
Pofis 83 – 88 – obsahuje obě varianty známky 83 – 1 h – širokou a úzkou O.
Výplatní známky z roku 1916 (ženci s bílými hodnotovými číslicemi v rozích) – je zastoupena známkou 15 f – fialovou – 100
Výplatní známky z let 1916 - 1918 - ženci s barevnými číslicemi v rozích – jsou zastoupena mimořádnou třípáskou 103X 
Doplatní známky z let 1915 - 1918 - červené číslice – kompletní serie, včetně hledané 1 fillérovky – Pofis č. 131
V emisi PČ 1919 je i populární nevydaná známka Poštovní spořitelny z roku 1916. 


TGM stamps


Známky TGM

The complete series, including both types of ultramarine stamps. The accumulation includes the ultramarine unissued Type I stamp.
Here's such interesting items as TGM double stripe, unissued stamps 188n - 50 h green.
Besides the common stamps this collections includes stamps with plate numbers.
Kompletní série, včetně obou typů u ultramarinové známky. Partie obsahuje i známku ultramarínovou, nevydanou, I. Typu
Další emise jsou také zajímavé, např. TGM obsahuje dvoupásku nevydané známky 188N – 50 h zelená.
Kromě běžných známek jsou součástí sbírky i známky s deskovými čísly.

Other emissions are equal represented. 
Part of the collection contain letters, including air postage.

Personal examination in advance is possible, after telephone contact.
I believe such high quality stamp collection of Czechoslovakia I, have ever been sold on Aukro site.

Ostatní emise jsou rovnoměrně rozloženy.
Součástí sbírky jsou samozřejmě i dopisy, mimo jiné i letecké.

Osobní prohlídka možná, předem, po telefonické dohodě.
Myslím, že takto kvalitní sbírka známek I. Československa se na Aukru ještě neprodávala.
AUKRO AUKRO

Parts of this collection is possible to see on www.tomfijala.cz

Lesco ze sbírky můžete vidět na www.tomfijala.cz 
http://www.tomfijala.cz/csrI1918-1939/znamky/Index.htm  http://www.tomfijala.cz/csrI1918-1939/znamky/Index.htm

Link to the auction:
http://aukro.cz/ceskoslovensko-1918-1939-jedinecna-sbirka-i3133743916.html

Link na aukci:
http://aukro.cz/ceskoslovensko-1918-1939-jedinecna-sbirka-i3133743916.html

Payment from abroad by PayPal

Platba ze zahraničí pomocí PayPal. 

 


2013-01-12


The Issues of Czechoslovakia for the New York World's Fair of 1939 and 1940.


Neúřední přítisky na čs. aršících na podporu pavilonu ČSR na Světové výstavě v New Yorku v letech 1939 a 1940.

Today I received following mail from Mr. Eckard Dissen: Včera večer jsem obdržel následující mail od pana Eckard Dissen.

The reason to contact you is, that I really would appreciate if you could enter a link on your site to my book: "The Issues of Czechoslovakia for the New York World's Fair of 1939 and 1940".

Potěšilo by mě kdyby jste na Vaši site připojil link k moji web knížce: "Neúřední přítisky na čs. aršících na podporu pavilonu ČSR na Světové výstavě v New Yorku v letech 1939 a 1940".
The book is on the web, to read for anyone interested, and it may get its place in the literature class of Exponet this weekend too. The web link to the book is: Tuto knihu najdete na webu, je zde každému k přečtění a koncem týdne bude dokonce zařazená na Exponet. (Prozatim pouze anglicky) Zde je link:


http://issuu.com/nywf/docs/czechoslovakia1939-40


http://issuu.com/nywf/docs/czechoslovakia1939-40
Because I see it as my mission, to bring this little and hidden history back to its homeland, and make it accessible to Czech readers, whether you would know someone willing to translate my book -completely honorary- into Czech.
Like you I know that the level of knowledge of foreign languages is rather limited.
Přál bych si, dokonce je to mím posláním rozšířit znalosti o tomto málo známém vydání zpět do vlasi a tim i zpřístupnit českým čtenářům. Znáte někoho kdo by mi to neplaceně, čestně pomohl přeložit do češtiny?
Jiste chápete, že moje čeština je limitovaná.

At the same time I am making a Dutch translation, which is nearly completed, and a German translation, that is in progress.

Zároveň překládám tuto knihu do holandštiny, což je již skoro hotové a časem bude i přeložená do němčiny.

Eckart Dissen

Eckard Dissen


2012-10-14


An unknown mark


Ohľadne majetníckej značky na Vašej stránke

Some days ago I got from an Czech collector request about a signature on his stamp. Above that he point out that I have two scans of same mark:

http://www.phstamps.com/bilder/mark265%20large.JPG

http://www.phstamps.com/bilder/mark235-large.jpg
Dnes večer jsem obdržel následující mail:

Prednedávnom som kúpil v aukcii u p. Majera 20-hal červenú (Hradčany) s rovnakou značkou + overenie Karásek. Ako som tak pozeral na Váš scan vo veľkom rozlíšení, tak nemôže to byť značka pána Ladislava Fischmeistera? Už len z toho dôvodu, že tu je rovnaká značka, a lepšie čitateľná. A tak isto mi z toho vychádza Fischmeister.
Unfortunately, until today nobody could point out who's mark it is. There are some theories it could be Dr Fischmeister's mark, but so far it's only a speculation. 
Navíce na web site: Sběratel.com / Chlubírna - Hradčany si přečteme následující konverzaci sběratelů známek Hradčany:

Yesterday I send my request to Mr. Mark Wilson. He answered me:

I am now the editor of Czechout, the Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain's quarterly journal, and I can put your question in December's issue if you like. Please let me know if I can publish it.

So in next number of Czechout you will find following request: From Mark Wilson

My friend Peter Hoffmann maintains a bilingual website, Peter’s Page of Czechoslovakian Stamps 1918-1939 – www.phstamps.com – of considerable interest to collectors of Czechoslovak stamps and postal history. His website provides much information not found anywhere else. In one section, he identifies and describes expert marks found on Czechoslovak material. He also provides short biographical descriptions of the experts themselves. His website is well worth a visit. 

He recently came across the following expert’s mark he had never seen before. On another piece, it appeared below (thus earlier?) than the Czech expert Jan Karásek’s mark. Peter wonders if anyone in the CPSGB can help him identify this odd signature?

Moderátor: smith
Drobná radosť z Majerovej aukcie.
A len na okraj: vedel by niekto rozlúštiť ten podpis pod Karáskom?


Moderátor: Maxmilian
to bohuzel rozlustit nedokazu, majetnicka znacka?

Moderátor: smith
Podľa www.phstamps.com je to majetnícka značka, bez bližšieho určenia (zaujímavé, že aj tu je spolu so značkou Karaska)
http://www.phstamps.com/bilder/mark265%20large.JPG
Ako keby som z toho vyčítal meno Ladislava Fischmeister-a.

Moderátor: xxJERRYxx
smith: Souhlasím. Z té fotky, na kterou odkazuješ, taky čtu Fischmeister. Jen to první písmeno, zřejmě první z křestního jména, nepřečtu.

Moderátor: smith
Ešte jeden scan (tiež zo stránky phstamps.com), kde je to lepšie čitateľné: http://www.phstamps.com/bilder/mark235-large.jpg

Moderátor: xxJERRYxx
Že by to bylo podpisové razítko a to vepředu by bylo "Dr." jako u zkušební značky? Otázkou ale zůstává, zda je to jen majetnická značka nebo nějaká neznámá Fischmeisterova zkušební značka, anebo něco úplně jiného. Nicméně, kdyby to byla zkušební značka, asi by se o ní vědělo... Ale zase ta její pozice na těch známkách odpovídá pozici pro zkušební značky. Majetnické značky jsem zpravidla vídal umístěny spíše nahodile, ne poblíž zkušebních (ale usuzuji pouze z malého vzorku).
So, do somebody know whos mark is it?

Regards Peter Hoffmann

Moderátor: smith
Ak dobre viem tak Fischmeister mal skúšobnú značku tlačenými písmenami a nie písanými. Už som poslal mail pánovi Hoffmannovi, aby sa na to pozrel.

Moderátor: babygulka
mozem potvrdit, Fischmeister pouzival kovovu peciatku s palickovym pismom...

Moderátor: xxJERRYxx
Ano, to já vím. Právě proto mě tohle "razítko" zaráží :-) Snad do toho někdo brzy vnese světlo, abych se nenechal unést zbytečnými spekulacemi.

Tak vážení čtenáři této site. Najde se mezi Vámi někdo kdo nám to celé vysvětlí a jak pan xxJERRYxx píše; vnese světlo, abych jsme se nenechali unést zbytečnými spekulacemi?
Předem díky, Peter Hoffmann

 


 

2012-10-22 2012-10-22


The end of speculations about unknown "Fischmeister mark"?


Zakončení spekulací kolem značky "Fischmeister"?

Today I got an answer from philately expert, engineer Frantisek Benes.
He wrights: 
Dnes po konsultaci s předsedou komise znalců SČF, s ing. Františkem Benešem, jsem obdržel následující odpověd:

"Yes, I believe it is dr. L. Fischmeister's mark".  

"Ano, domnívám se, že jde o značku dr. L. Fischmeistera".

Even if engineer Frantisek Benes's answer isn't a 100% verification, thus that we know better who's expert mark it can be. 

I když odpověd ing. Františka Beneše neni 100%-ním potvrzením, přesto jsme se timto dostali blíže znalosti koho tato značka může být. 

I'm still waiting for an answer from USA, but I have already moved that mark among expert marks.  

Ještě ocekávám odpověd z USA, ale uz jsem značku přesunul mezi značky znalecké.


 

2013-01-08 2013-01-08


Answer from USA


Odpověď z Ameriky

My question was published in the December issue of Czechout. 
Here is the following reply from Lou Svoboda, editor of the Specialist:
Jak jsem již dříve psal, zadal jsem tuto otázku do prosincového čísla amerického časopisu Czechout. Obdržel jsem následující odpověď od redaktora web site the Specialist, pana Ludvíka Svobody:

I am sure that someone else has already answered this one, but the Expert's mark that you show looks very much like that of Ladislav Fischmeister, a former long-time member of the SCP, Czechoslovak stamp dealer, and a pretty good expert, but he was the first person to tell you that. 

Jistě Vám na Vaši otázku již někdo odpověděl. Ovšem pokud ne, tak znalecká značka co jste poslal, pravděpodobně patřila Ladislavu Fischmeisterovy, což byl dlouholetým členem SCP, obchodníkem československých známek a velice slušným znalcem, ovšem též se tim vždy pochlubil.

He lived for a number of years in Florida. He passed away about 10 years ago or so -- see the Jul/Aug 2003 issue, pg 10 for an obituary on him by Henry Hahn.

Žil mnoha let ve Floridě. Zemřel cca před deseti lety...
Vizte červencové/srpnové číslo Czechout z r. 2003 kde o něm píše pan Henry Hahn.

Ludvik Svoboda

Ludvík Svoboda


Many thanks to my friend Mr. Mark Wilson!


Díky za pomoc mému přítely panu Mark Wilsonovy!


2012-04-23


Recenze MERKUR REVUE 1/2012


Recenze Merkur Revue 2/2012

Vyšlo první číslo v letošním roce 2012 odborného časopisu pro filatelii, numistatiku a notafilii Merkur Revue 1/2012. Neznámé návrhy poštovních známek Slovenska 1939 - 1945 je úvodním článkem autorů Svätopluka Šablatúry a Zdeňka Fritze. 

Titulní strana upoutá fotografií extrémní frankatury novinové zásilky 120kusů tiskovin, která byla podle tarifu PNŘ z roku 1947 zpoplatněna 12 Kč. Tato částka byla uhrazena vylepením 120kusů!!! novinových známek 10h (Pof. NV24). Zdeněk Fritz o této neobvyklé a vzácné frankatuře napsal článek "Extrémní frankatura novinové zásilky."

Na titulní straně je vyobrazený neznámý nepřijatý návrh slovenské letecké známky z roku 1939, který pochází ze souboru 13 dosud neznámých nepřijatých návrhů a skic známek Slovenského štátu 1939 - 1945. V tomto článku je popsána řada návrhů ať již známých autorů jako Antona Djuračky i neznámých autorů.Úvodem tohoto čísla se Zdeněk Fritz zabývá českou známkovou tvorbou v článku "Došla jsi za uplynulý rok dále, česká známko...?" Autor dává odpověď: "Nikoliv." Bohužel jde jen o stagnaci - posun žádný, stav jako v r. 2010, tudíž neuspokojivý! A to navzdory tomu, co představitel vydavatele oznámil na VH SČF jako kroky ke zlepšení - méně emisí, méně známek, nižší náklady pro sběratele. Některá fakta: V r. 2011 vydáno 34 nových emisí (v r. 2010 - 35 emisí). Novinky za rok 2011 vycházejí na 1.170,-Kč a pro mírně specializované filatelisty, kteří si dokoupí speciální známkové sešitky a chtějí mít všechna ZP, tak celková částka vyjde na 5.032,-Kč (v r. 2010 5.167,-Kč). Kritiku si určitě zaslouží stále se zvyšující podíl ofsetových známek - téměř 40%! Dále autor rozebírá emise podle celkové zdařilosti a článek je doplněný kompletní statistikou.

Pokračuje seriál Zdeňka Fritze "Tajné značky na československých známkách IV.“ V tomto dílu se autor zabývá obdobím Protektorátu Čechy a Morava i jinými zeměmi jako třeba Kanada a Súdán. Blíže se zde zabývá značkami rytců B. Heinze a K. Seizingera.
Radomil Květoň napsal článek „Nová dosková chyba pretlače na známke L6, II. provizórne vydanie leteckých známok ČSR z roku 1922.“ Zabývá se jednak obráceným přetiskem, kdy se uvádí, že celá série se vyskytuje zcela ojediněle, ale hlavně rozdíly v kresbě jako např. svislá příčka navíc v kresbě podvozku letadla. R. Květoň tuto deskovou vadu dokládá obrazovými materiály včetně nálezu známky na dopisu a zamýšlí se nad určením známkového pole.

Zdeněk Filípek pokračuje svoji zajímavou studii v článku "Výrobní vada přetisku II. leteckého vydání ČSR I." Konkrétně popisuje ojedinělou výraznou výrobní vadu přetisku v modré barvě II. leteckého vydání hodnoty 250/400h hnědá. Tato výrobní vada není uvedena ani ve specializované literatuře!!! Zdeněk Filípek tuto výrobní vadu nazval "Šikmá prasklina v trupu a křídle letadla" včetně určení známkového pole.

Následuje článek Rudolfa Fischera "Co ještě nevíme o Herčíkovi?", kde na tohoto rytce vzpomínají Josef Liesler, Zdeněk Fritz, Břetislav Janík a vydavatel bulletinu Filatarsie Jiří Koukal.

Pro Hradčanáře určitě velmi zajímavá informace v podobě článku od Zdeňka Filípka "Zkusmý tisk 5h černá Hradčany před opravou horní levé spirály." Autor zde popisuje částečný otisk zkusmého tisku 3. tiskové desky v černé barvě před retuší - tedy zásahem rytce před opravou horní levé spirály. Po retuši zůstalo neopraveno pouze 22. známkové pole. Doloženo řadou studijních fotografií.

Pokračuje seriál od Jaromíra Petříka "Záhadný Afghánistán 19. století", kde autor popisuje období 1880 - 1890, kdy se na území Afghánistánu používaly pouze známky zhotovené razítky, jelikož v té době Afghánci neměli tiskárnu a neměli zabezpečený ani tisk svých známek v zahraničí. Doplněno řadou unikátních materiálů ze sbírky autora, hlavně světově proslulý 19 blok známek v hodnotě 1 abasi.

Pokračuje seriál od Zdeňka Fritze "Tajné rytecké značky na československých známkách (a nejen na nich)", kde se autor zabývá tajnými značkami rytců v poválečné ČSR včetně veškeré obrazové dokumentace.

„Vzácná fotopohlednice neexistujícího města“- článek od Zdeňka Fritze pojednává o městečku Doupov, které mělo před II.sv. válkou cca 2000 převážně německých obyvatel. Po válce byli vysídleni a v r. 1953 zde byl zřízený vojenský újezd Hradiště. Později město zcela srovnáno se zemí. O to je cennější pohlednice odeslaná v r. 1922, kde je toto město zachyceno v plném rozkvětu.

Svitkové známky rakouské emise 1908 od autorů Pavla Hirše, Jana Pelikána a Antonína Šmída. Tento článek se zabývá svitkovými známkami pro tehdejší automatizovaný provoz. Uvědomme si, že se jedná o dobu před více než 100 lety! Autoři zde popisují výrobu svitků z obyčejných archů známek po 100ks tak, aby byly známky odtrhovány v pásech a vzadu slepovány malými proužky, které byly označeny barevným číslem nebo hvězdičkou. Jsou zde zveřejněné náklady svitkových známek. Určitě je zajímavá ukázka z patentního spisu J.G. Goeebla, který v roce 1856 sestrojil vlastní rotační tiskařský stroj. Doplněno zajímavými fotografiemi rotaček z r. 1883 a 1938.
Radomil Kvietoň napsal článek "T.G. Masaryk 1920 500h- zabudnutá 2. retuš." Jedná se o opravu barevné skrvny v límci pod špicí levého vousu. Autor zde popisuje svoje bádání a hledání potřebných materiálů, které v tomto článku zveřejnil.

„Duch Ženevy a filatelie v Československu - Mezinárodní výstava poštovních známek Praga 1955“ - článek od Jiřího Knapíka. Jedinečné informace ze zákulisí této mezinárodní filatelistické výstavy. Dá se říct, že tato výstava byla mezníkem Československé filatelie, protože přes všechny obtíže skončila velkým úspěchem a prohlédlo si ji 104.200 návštěvníků a tento rekord tehdy platil i v evropském měřítku.

Soudní znalec a člen komory soudních znalců Milan Kračmar popisuje v článku "Projednávání novely zákona č. 36/1967 Sb. v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky“ problematiku zákona o znalcích a tlumočnících. Probírá se zde odměna znalců za znaleckou činnost se snahou přiblížit odměňování znalců jako v zemích EU.

Pokračuje další díl z historie papírových bankovek od roku 1785, bankocetlí s datem vydání 1796 včetně bohaté fotografické dokumentace. Určitě je zajímavá i výstraha padělatelům, kdy v r. 1803 byl znovuzavedený trest smrti pro padělatele bankocetlí. Přesto nebyly výjimkou i ručně kreslené padělky, které jsou zde též vyobrazeny.

Další článek Radomila Kvietoně "Obec 9 Uhr (9 hodin), alebo pomocná viedenská pečiatka s hodinovým údajom?" Autor popisuje potřebu zavedení časových údajů na razítkách, tedy na dobu od 9 hodin ráno do 8 hodin do večera a zajímavosti za konkrétních případech.

"Záhadný Afghánistán 19. století" od autorů Jaromíra Petříka a Jiřího Černého se zabývá počátky vzniku afghánského poštovnictví a vzniku afghánských poštovních známek. Tento článek popisuje emise známek zvané "Tygří hlavy", které byly tištěné v letech 1871 - 1878. Doplněno údaji a vyobrazením pro nás exotických a atraktivních materiálů, na našem trhu téměř se nevyskytujícími. 

„Výnimočný letecký list z roku 1937“ je článek od Radomila Květoně. Popisuje letecký dopis, který by většina sběratelů označila za filatelistickou zásilku, která je však přesně vyplacená podle tehdejších tarifů a se všemi potřebnými znaky letecké přepravy do Jižní Ameriky. Kombinace použitých známek z ní tvoří unikátní leteckou celistvost.

Jako příloha tohoto čísla MR je zde uvedený "Přehled celin s neoficiálními přítisky poštovní i soukromé provenience v roce 2011. Pro celináře jistě potřebné informace.
"Duch Ženevy a filatelie v Československu. Mezinárodní výstava poštovních známek Praga 1955." Jako další příloha MR 1/2012 vychází pokračování této ojedinělé studie J. Knapíka zabývající se poměry čs. filatelie v padesátých létech. Je zde o omezení a v podstatě zákazu výměny známek a filatelistických materiálů se zahraničím. Roztržka s FIP, což se promítlo odmítnutím patronátu FIP nad filatelistickou výstavou v r.1950, která vypadla z kategorie mezinárodních výstav. Tuto programovou izolaci potvrdila i výstava známek Bratislava 1952. Vystavovali zde vystavovatelé jen socialistických zemí a podle toho výstava také dopadla. O tom, jak vyhrocená byla tehdy situace, mluví např. hromadné odhlašování odběratelů novinek, čímž filatelisté způsobili výpadek pro státní rozpočet 600.000,-Kčs, což tehdy byly nemalé peníze. Uveďme, že v r. 1955 bylo organizováno 70.000 sběratelů v 1.500 kroužcích a na protest proti nemožnosti výměny se zahraničím vystoupilo z organizace na 20.000 členů! Hrozil opravdu bojkot ze strany sběratelů výstavy PRAGA 1955! Tyto a podobně nesmírně zajímavé údaje si přečtete v tomto, minulém i následujícím čísle Merkur Revue.

Článek od Lumíra Brendla "Filatelie - pomocná historická věda" v níž se autor zamýšlí nad literaturou v souvislosti s výstavou v Praze 1962 a vůbec problematikou filatelistické literatury nejen u nás. Rozebírá význam filatelistické literatury a některé autory filatelistických studií. Pojednává o knižním vydání disertační práce Cristiana Scaiceanu – Filatelie - rumunského národního komisaře filatelie, kterou se v článku podrobněji zabývá.


„Korunná kolónia Aden“ od Zoltána Radušky, který zajímavě popisuje historii tohoto místa v současném Jemenu. Od roku 1832 v Britské správě, později jako součásti Britského impéria. Jako zajímavost určitě je, že v r. 1839 to byla jen rybářská osada se sotva 600 obyvateli! Tento přístav hrál významnou úlohu při kontrole vjezdu do Suezského průplavu. V r. 1963 zde vypuklo protibritské povstání a v r. 1967 Britové museli Aden opustit. V současné době má Aden cca 800.000 obyvatel a dá se říci, že nejdůležitějším městem současného Jemenu. Doplněno velkým množstvím obrazového materiálu jako poštovních známek, map i fotografií zajímavých míst v Adenu.

Ing. Miroslav Bělina "Z letecké poštovní historie EAMS." je dokončením článku z čísla 6/2011, které pojednává o mezinárodních leteckých zásilkách ve třicátých létech minulého století, hlavně 1934-1938. Doplněno např. mapou tras linek IA na australském území.

Článek od Zdeňka Fritze "Razítka dokumentují pohnuté osudy pohraniční obce v roce 1938" pojednává o horském městečku Morávka na území bývalého okresu Frýdek-Místek. Popisuje obsazení tohoto území Poláky v listopadu 1938, ale po necelém měsíci již 9. prosince 1938 došlo k vrácení území zpět pod čs. správu. Zdokumentováno mapami i výstřižky celistvostí.

Ludvík Pytlíček se zmiňuje o tradiční výstavě v Monte Carlu "Monacophil 2011." Zde se ve dnech 2. - 4. 12. 2011 představilo na 100 největších filatelistických rarit světa. Výstava se nesla v duchu dojmů z nedávné svatby prince Alberta. K výstavě bylo vydáno několik známek a aršíků. Ludvík Pytlíček zde vystavoval unikátní celistvost se známkami "Osvobozená republika" a to doporučený dopis s tzv. teplickými padělky ke škodě pošty ve dvojici, který byl frankován dalšími třemi pravými známkami. Určitě je škoda, že se této výstavy neúčastnilo naše Poštovní museum. Znovu připomínáme, že L. Pytlíček je dosud jediným občanem bývalého Československa a současné České republiky, kterému se podařilo stát se členem tohoto prestižního Klubu 100 Monte Carlo!

15let filatelistické prodejny "Alfafila" v Praze představuje čtenářům i filatelistům tuto prodejnu včetně jejich majitelů Václava Hromádky a Petra Rotta. Firma se specializuje na starou korespondenci a všechno co s ní souvisí, jakož i jiné obory jako bankovky, mince, staré plakáty, fotografie, losy a další sběratelské materiály. Adresa této prodejny je na Václavském náměstí 28 v Praze, pasáž "U Stýblů".

„Jaroslav Šváb (1906-1999) nekorunovaný král moderní grafiky“ - článek od Rudolfa Fischera. Autor se zde podrobně zabývá tvorbou i životopisem našeho významného grafika Jaroslava Švába. Asi jeho nejznámější návrhy jsou Hrady a zámky z roku 1960, ale i řada dalších.

Zoltán Raduška dokončil článek "Malta - koho vláda - toho náboženstvo", který měl svůj první díl v čísle MR 6/2011. Představil zde řadu emisí známek Malty a zajímavostí s nimi spojených.
Igor Rumanský - opožděné rekviem. Vzpomínka přítele k nedožitým 66. narozeninám. Článek od Rudolfa Fischera o tomto výtvarníkovi a grafikovi a tvůrci poštovních známek. Doplněno řadou ukázek z jeho díla.
Zdeněk Fritz v článku "Slovenský štát 1939- 1945: Mimořádný letecký dopis" popisuje těžký dopis neobvyklého rozměru 39x19cm, který byl odeslán 13.7.1943 doporučeně letecky z Bratislavy firmě Odip do Prahy- Bubenče. Dopis je s velmi kuriózní frankaturou. Více v tomto článku, včetně vyobrazení.

Pro specialisty na známky ČSR II je zde upozornění, že bude v brzké době vydaný III.díl Ocelotisku z plochých desek od několika autorů, z nichž hlavním editorem je Miloš Hauptman a lektorem Zdeněk Fritz.
Na závěr je uvedený přehled nových známek České republiky a určitě je zajímavá i nabídková služba časopisu Merkur-Revue ať již s filatelistickými materiály, nebo literaturou.

Jaromír Petřík

Toto číslo MR 1/2012 ještě připomíná činnost KF ZSF 52-51 v Nitře při příležitosti 30. výročí svého založení. Dále 60 let KF SČF 05-92 v Rovensku pod Troskami (1951-2011). Doplněno informacemi o činnosti klubů včetně fotografií.

Tradičně vychází i Nové známky České republiky a upozornění na Česko-německou výstavu V. Euregio Egrensis - Schleis 2012, která se bude konat ve dnech 27. - 29. 4. 2012. Z exponátů zde bude např. pozoruhodný exponát J. Černého Travancore a Travancore-Cochin 1888-1951.

Jaromír Petřík


2012-04-18


Ne, nekradou se pouze známky! - Pokračování

Včera večer se mi mailem ozval pan Zdeněk Jindra, web master site Infofila.
Píše: přečetl jsem Váš článek "Ne, nekradou se pouze známky!" na Vašich www stránkách. Dejte mi prosím povolení zveřejnit i na www.infofila.cz
Povolení dostal a dnes je již tento článek on-line na Infofile.

Svět české a československé filatelie je malý a snad i tim zájem co se zde děje jistě o to větší nežli by jiste bylo v nějaké filatelisticky veliké zemi, typ USA či Anglie.
Díky tomu a díky Infofile na můj článek okamžitě reagovalo pár čtenářů a na Komentářích ke článku se během odpoledne objevilo pár zajímavých přízpěvků.

Snad nejzajímavější a snad ten nejužitelnějsí, vložen: 18-04-2012 - 15:58:00, je od pana Smitha kde píše: 
Zdeněk skuste tu: http://cs.philatelist-club.com/member_detail.php?id=2028
Asi je to Petr Mergelsky

I já jsem to zkusil a otevřela se mi následující informace:


Jde zde tedy o pana Petra Mergelského, z Měšic u Prahy, profesí úředník!
Zde na jeho vizitce vidíme, že vzkazuje na dvě www stránky, www.sberatelsky.denicek.eu a na www.sberatelskyklub.snadno.eu 
Po návštěvě stránek se domnívám, že pan Petr Mergelský je web master těchto site. 

Mailem co jsem na jeho site objevil, sberatelskyklub@snadno.eu jsem mu znova napsal a teď doufám, že pan Petr Mergelský je natolik chlapem že mi odpoví a přestane se zkovávat za pseudonymem pan "amatérský sběratel poštovních známek".

Pokračování...
2012-04-20


Zakončení!

Po uvedení článku na web site Infofila a po informaci od pana Smitha jsem se dostal do kontaktu s panem Mergelským který se též ozval panu Jindrovy na Infofilu.

Zde mu pan Zdeněk Jindra vysvětlil, že: Autorská práva jsou složitá a myslím, že toto porušení bylo zde zcela jasné a průkazné.

Zároveň se mi pan Petr Mergleský mailem omluvit, zadal, že neměl a ani nemá v úmyslu vydávat za své díla vytvořená mnou nebo kohokoliv jiným.
Též uznal, že jeho prohřeškem bylo, že opomenul informovat o umístění předmětného přehledu (článku) na svůj web a můj materiál ze své stránky smazal.

Doufám, že timto to celé končí, že kopírovat další články nebude a že pan Petr Mergleský časem vytvoří vlasní informativní stránku.

Díky za pomoc Infofile a čtenářům co mi pomohli to celé rychle vyřešit! :-)

Peter Hoffmann


2012-04-18


A new website by Mark Wilson called 
"Czechoslovakia and The Czech Republic: A Postage Stamp Library 1918-2011"


Nová web site pana Mark Wilsona zvaná, 
"Československo a Česká republika: Knihovna českoslovenkých a českých poštovních známek 1918-2011"


My American friend, Mr. Mark Wilson has built a new website www.cpslib.org (in addition to his older site, www.knihtisk.org) called "Czechoslovakia and The Czech Republic: A Postage Stamp Library 1918-2011.

Můj americký přítel, pan Mark Wilson vybudoval novou web site www.cpslib.org (což je pokračování jeho předcházející, www.knihtisk.org) Tato nová site je nazvaná: "Československo a Česká republika: Knihovna českoslovenkých a českých poštovních známek 1918-2011".

There, has he tried to show examples of every stamp (excluding the sets he don't collect - PČ 1919, S.O 1920, Bohemia-Moravia, and Slovakia).

Má zde ukázku všech známek (mimo těch co nesbírá - PČ 1919, S.O 1920, Čechy a Morava, Slovenský stát).

Now he has on that website an image of every stamp and gutter (except the famous Liberated Republic postage due overprint error and the Nitra 1kc gutter). Every mini-sheet and souvenir sheet from the Czech republic is also shown, as well as all souvenir sheets from Czechoslovakia. 

Na této stránce najdeme sceny všech známek, meziarší, známkových sešítků, známek s kupony. (Vše mimo slavné deskové vady - Osvobozená Republika - postava bez hlavy, a mimo Nitra 1 Kc nevydané meziarší). Najdeme zde všechny přepážkové listy a aršíky České republiky, a skoro všechny aršíky Československa.

There are pictures of many mini-sheets from Czechoslovakia, but not all of them. 
His last acquisition, a 1918 10h newspaper stamp gutter will be add as soon as it arrives from the recent auction in Prague. 

Jsou zde množství scenů aršiků Československa, ovšem ne všechny.
Mark píše, že poslední příspěvek na site, 10h novinové meziarší z 1918, bude zde zařazen jakmile ho obdrží z aukce z Prahy.

His next project, "if I have time, will be adding images of certain plate flaws, but I do not know when I will do that". 

A co náš přítel plánuje do budoucna? "Jestli budu mít čas, zařadím zde sceny některých deskových vad, ovšem prozatim ještě nevím že kdy".

In addition to displaying all of the stamps, he has provided an index to all the Czech [or Slovak] words on the stamps and translated them into English for the benefit of non-Czech speaking collectors. 

Navíce, přílohou jeho site je index - slovníček český a slovenský, jakož pomoc všem sběratelům z ciziny což neovládají češtinu či slovenštinu!

The site is bilingual (Czech and English), and in addition to searching by their inscriptions, visitors may also search by year, by denomination, format (gutter, mini-sheet, etc.), POFIS and Scott catalog numbers, and a few selected motifs.

Jeho nová site je dvoujazyčná, Česká a Anglická. Najdeme zde index vyhledávání dle názvu, roku vydání, hodnoty, formátu (meziarší, známkových sešítků, atd) katalogových čísel Pofis či Scott...

Mark says: I am always happy to correspond with visitors about Czechoslovak stamps, but unfortunately, I must write in English. I can usually translate Czech printing, but cannot read Czech handwriting.

Pan Mark Wilson píše: "Vždy se poteším když mi napíše nějaký sběratel československých známek, ale naneštěstí musí psát anglicky. Dokážu si to přeložit z čestiny, ale nedokázu rozluštit český rukopis".

I hope, website visitors of my site also will be interested in visiting Mark's site! It's warmly recommended! 

Doufám, že čtenáři mé site též navštíví stráku pana Wilsona. Vřele Vám to doporučuji!


2012-04-15


Wait a minute! Not only may a collector's stamps be stolen, but…


Ne, nekradou se pouze známky!

Some days ago I found on the Internet a new Czech philatelic web site that translates as "My Collecting Diary", http://sberatelsky.denicek.eu/info (It is in Czech only) Před pár dny jsem na webu narazil, na pro mne novou českou filatelistickou stránku "Můj sběratelský deniček", http://sberatelsky.denicek.eu/info

Its owner describes it in this quotation: "This is a personal web site - I'm an amateur collector of postage stamps. I believe this site will be an enjoyable contribution to collectors and enthusiasts and perhaps will grow collections."

Zde se dozvíme, že: "Jedná se soukrmou stránku - jsem amatérský sběratel poštovních známek. Věřím, že bude tato stránka příjemným přispěním pro další sběratele a nadšence a snad i pomůže k rozšíření našich sbírek"

What was for me a much less enjoyable discovery was finding on that site outright thefts from my own web site! Click on his scans and notice, that this "amateur collector of postage stamps" has utilized my website's information and scans about expert marks without any permission whatsoever.

Což ale pro mne osobně bylo méně "příjemným zjištěním", byl objev krádeže, či půjčky z mé site!
Kliknutím si sceny zvětšíme a zde konstatujeme, že pan "amatérský sběratel poštovních známek" si bez jakéhokoliv povolení dovolil použít informace o znaleckých značkách z mé site.

 


Besides that, this "amateur collector of postage stamps" has also taken from my website information and scans about philatelic experts! (You will find it under Menu - Info). He avoided the difficult task of creating an informative website by simply copying from mine: www.phstamps.com
Not for a second has this "amateur collector of postage stamps" considered that he is stealing information from a site that has marked on every page: Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2012. 
Not for a second has this "amateur collector of postage stamps" considered that he is stealing information from a site that took around 15 years to create, that he is stealing information collected with the help of many cooperative philatelists and stamp dealers from the Czech and Slovak Republics, The USA, Germany, Finland, and many others.

Navíce si pan "amatérský sběratel poštovních známek" dovolil z mé site použít informaci "Přehled znalců v oboru filatelie"! (pod Menu - Info)
Jak jednoduše si vytvořil informační site okopírováním informací ze site www.phstamps.com
Snad ani vteřinu pan "amatérský sběratel poštovních známek" nepřemýšlel nad tim, že krade informace ze site, která je dole na každé stránce značena: Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2012. 
Snad ani vteřinu pan "amatérský sběratel poštovních známek" nepomýšlel nad tim, že krade informace, které zabrali již skoro 15 let práce! Informace dané dohromady pomocí mnoha filetelistů a obchodníků z ČR, Slovenska, USA, Německa, Finska atd!

Beyond that, after surfing for a while on this "amateur collector of postage stamps" site, I observed other information stolen from various web sites! 
For example article: "Způsoby přepravy poštovních zásilek" was stolen from http://www.informace-scf.cz/index

Navíce, po chvilce brouzdání po stránce pana "amatérského sběratele poštovních známek" jsem konstatoval, že si nejenom dovolil půjčit informace z mé site, ale i z jiných!
Například, článek: "Způsoby přepravy poštovních zásilek" je převzatý ze site http://www.informace-scf.cz/index

The next stolen article, E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939, was "borrowed" from http://www.japhila.cz/

Další článek, E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939, je převzat z http://www.japhila.cz/

So, if you are going to steal, you may as well make it big! I assume that after an even closer examination of this "amateur collector of postage stamps" website, many more stolen articles and scans will be found.

Tak tedy, když se krade, tak ať se krade ve velkém! Předpokládám, že při bližší kontrole ostatního materiálu na stránce "amatérského sběratele poštovních známek" jistě objevíme další informace půjčené z jiných web stránek.

After my discovery, I sent a note to this "amateur collector of post stamps" and wrote an entry in his "Web discussion". This "amateur collector of postage stamps" still hasn't answered! 
It would be interesting to know who this mysterious "amateur collector of postage stamps" really is so we might ask why he uses stolen material, why he still hasn't answered me, and why he still hasn't removed my scans and articles from his site! 
Do any of my readers know who is he? Please let me know by e-mail or by placing an entry in my Discussion forum.

Obrátil jsem se na pana "amatérského sběratele poštovních známek" mailem i příspevkem na jeho site: Diskuze o těchto stránkách ale dodnes mi pan "amatérský sběratel poštovních známek" neodpověděl! 
Zajímavé by bylo se dozvědět kdo tento pan "amatérský sběratel poštovních známek" je, proč to jen tak bez povolení bere, proč se dosud neozval a proč doposud můj materiál ze své site neodstranil!
Ví někdo ze čtenářů kdo to je? Prosím dejte mi vědet, či napište pár řádků na mé Diskusní fórum.

His way will not grow philately, but only hurt those already working hard! I hope and believe that in time the stolen material will be removed and replaced by contributions of his own. Only then can he say that his site "will be an enjoyable contribution to collectors and enthusiasts"
Until then, we have to call him a completely different kind of collector: he collects other people's material from other worldwide philatelic Internet sites. :-(

Takto filatelii nerozšíříme, pouze zhnusíme! Předpokládám, že časem nakradené informace ze své site odstraní a že ji časem vyplní vlasními příspěvky "pak bude tato stránka příjemným přispěním pro další sběratele a nadšence". 
Prozatim se pouze dá konštatovat, že pěkný sběratel to je. Vysbíral snad celý český a světový filatelistický Internet :-(

Peter Hoffmann

Peter Hoffmann


2012-04-04


BuM Heydrich block research project

There are two known Heydrich block types ie. 42mm or 44mm from the bottom perfs to the bottom of the serial number.

This difference may be the result of sheets being flipped during the perforating. This flipping might cause the stamp to be centered somewhat differently when the sheet was cut-to-size.

Phil Rhoade and me are researching this to determine how many sheets were in each stack when perforated and when the stacks were flipped over. There are more then 100 sheets that survive today.

To know more it's necessary to measure the distance of the serial number from the bottom of the sheet. Is this distance the same with both the 42mm and 44mm? We don't know when the serial number was printed on the sheet. If it was printed after the blocks were cut-to-size, this in conjunction with flipping during perforating might be the cause of the 42mm/44mm intervals.

If you have a Heydrich block or know someone who does please try to get the measurements for us. So far we know the following perf indent information below from scans but need actual measurements in millimeters. Also any scans are much appreciated to confirm indent type.

Perf indent Top = 3rd upper right vertical perf hole and 11th top horizontal perf hole slightly indented/aligned closer to stamp image.

Perf indent Bottom = 3rd lower left vertical perf hole and 11th bottom horizontal perf hole slightly indented/aligned closer to stamp image.

Perf to S/N bottom = bottom horizontal perfs to bottom of printed serial number and should be either 42mm or 44mm

S/N bottom to sheet bottom = bottom of printed serial number to bottom edge of sheet

 


Number

Perf Indent Bottom

Perf to S/N bottom

S/N bottom to sheet bottom
23 Bottom    
89 Top    
167 Top    
219 Bottom    
237 Bottom    
250 Bottom 42 mm 21 mm
272 Bottom    
397 Top    
580 Top    
581 Top    
596 Top    
599 Top    
613 Top    
632 Top    

 


Here's the block scans we have so far:
http://groups.yahoo.com/group/THIRD_REICH_STAMPS/photos/album/491176105/pic/list
You must be a member of TRS to access the photos. You need an invitation, there are no fees.

Heydrich block owners are requested to please contact:
Jim Kellogg at jim@aquakleen.com.au or Phil Rhoade at rhoade905@comcast.net

Kind regards,

Jim Kellogg


2012-02-16


Philatelist passion and struggle with an owner mark


Filatelistické nadšení a práce kolem jedné znalecké značky

Some days ago I got a mail from a Slovak collector living in Canada.
For your interest, let me show you, how much philatelist passion and struggle it takes to identify an owner mark.
I'm really impressed. 
Před pár dny jsem od našeho krajana, slovenského sběratele z Kanady dostal následující mail.
Dovoluji si to publikovat pro ukázku, kolika filatelistického nadšení a práce to zabere sehnat informaci kolem jedné jediné znalecké značky! Zkrátka, klobouk dolů.

Please see what Mr. Ruttkay wrote:

Prosim, přečtite si co pan Ruttkay napsal:

Dear Mr. Hoffmann,

I believe I found a new contribution to your data-base of philatelist experts and their owner marks on Czechoslovak stamps. 

Vazeny pan Hoffmann,

Myslim ze mam dalsi prispevok do vasej databazy filatelistickych expertov a ich znaciek na cekoslovenskych znamkach.  

On some air mail stamps I found an autograph very similar Dr. Werner Cueni's expert mark.
At first sight I didn't see any difference, not before I looked at it in a magnifier and understood, that this mark is placed reversal to how it should be. Now I started with my investigation J

Dr. Werner Cueni's expert mark

Na niekolkych leteckych znamkach som objavil podpis velmi podobny tomu, ktory patri Dr. Cuenimu.
Na prvy pohlad som ho ani neodlisil, az ked som si uvedomil, ze je na znamkach s pretlacou orientovany opacne, ako by mal byt a prestudoval som ho lupou, tak som zistil, ze je to niekto iny. Zacal som patranie J

I guess that the first initial is an O. On Mr. Gunhard Kock's website, you can seek by first name or by surname; I found a name whose complexion was equivalent to my signature.

Tipol som si, ze prva iniciala je asi O a v databaze pana Gunharda Kocka, kde sa da hladat podla inicialy prveho alebo druheho mena som nasiel meno, ktoreho tvar by zodpovedal mojej signature. 

The name was Oscar Stahel. An expert from Switzerland, Zurich, and by description, expert in air mail stamps. I contacted Mr. G. Kock, who told me, that he found this name in a Michel catalogue from 1949. Unfortunately he had no more information. 

Bolo to meno Oscar Stahel. Bol takisto Svajciar, z Zürichu, a podla popisu sa venoval leteckym znamkam. Kontaktoval som pana G. Kocka, ktory mi odpisal, ze jeho meno nasiel v katalogu Michel z roku 1949, viac informacii o nom nemal. 

I wrote to the Swiss A.I.E.P. organization, where I earlier got information about Mr. Werner Cueni. Nobody there recognized this name.

Napisal som znova aj na svajciarsku associaciu, kde mi predtym pomohli s Wernerom Cuenim. Nikto take meno ani podpis nepoznal. 

I kept on with my investigation and at last I found a notice that the auction house Chiani a long time ago sold some entires expertised by Oscar Stahel. I wrote to them via an on line form (with no possibility to add an attachment) and asked them of more information.

Tak som to skusal dalej a nakoniec som na nete natrafil na zmienku, ze aukcna firma Chiani predavala kedysi celistvost overenu O. Stahelom. Tak som im napisal cez ich webovy mail (ktory nemal moznost prilozit attachment) s prosbou o viac informacii. 

Mr. Chiany answered me himself, and affirmed, that Oscar Stahel's expert mark / autograph can't occur on Czechoslovak air mail stamps. That answer I got by a ordinary e-mail, so I sent him my scan. In no time I got a new mail where he confirmed that this unknown autograph belongs to Oscar Stahel.

Oscar Stahel's
expert mark

Ozval sa pan Chiani, ktory tvrdil, ze znacka Oscara Stahela sa na ceskoslovenskych znamkach nemoze vyskytovat. Tato odpoved mi ale uz prisla ako bezny e-mail, takze som mu zaslal moj scan. Obratom som dostal odpoved potvrdzujucu, ze neznamy podpis patri Oscarovi Stahelovi

I believe it's unusual and rare to find Oscar Stahel's expert mark on Czechoslovakian airmail stamps.

Je to asi jedno z mala pouziti jeho podpisu na ceskoslovenskych leteckych znamkach. 

I have added a scan with Dr. Cueni's and O. Stahel's expert marks, and Oscar Stahel's single mark.

Posielam vam scan znamok so znackami Dr. Cueniho a Oscara Stahela (pre porovnanie) a samostatnu znacku Oskara Stahela.

Above that, I saw that you are missing Carl Weheim's autograph. On Austrian - Oephila's Vienna auction site I found an envelope expertized by Mr. Weheim.

I'm sending you some screenshots. They are still not confirmed, but I believe it's Carl Weheim's autograph. Please have a look; it's no problem to interpret his name.  

Carl Weheim's
expert mark

Na vasej stranke som si tiez vsimol, ze pri mene Carl Weheim vam chyba fotka jeho podpisu. Trocha som prebehol internet a nasiel som aukciu #68 firmy Oephila Wien, kde sa nachadzala fotka obalky, overenej panom Weheimom. 
Urobil som z toho niekolko screenshotov a posielam vam to. Nie je to zatial overene, ale myslim si, ze podpis Carl Weheim je celkom zretelny a je velmi pravdepodobne, ze je to on.

Regards
O. Ruttkay

Pozdravuje
O. Ruttkay


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann