My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.


2014-06-17


Changes in Expert committee SČF


Změny ve složení Komise znalců SČF


Jiří Bouček
- earlier advisor in fiscal postage stamp valid on Czechoslovakian territory was in March 2014 appointed to expert in same field.
Scan wanted!
Jiří Bou
ček - z poradce pro obor Fiskální ceniny platné na našem území byl v březnu 2014 jmenován znalcem pro stejný obor.

Zděněk Nygrýn - depending on an earlier successfully done execution become in March 2014 expert in field CSR I and CSR II and protectorate BoM.
(See also an interesting notice: Zděněk Nygrýn - Interfila Praha from 2005!)
Scan wanted!
Zděněk Nygrýn - na základě jiz dřívě úspěšně absolvovaného řízení byl v březnu 2014 jmenován znalcem pro obor ČSR I a II, protektorát ČaM.
(Vizte též zajímavou informaci: Zděněk Nygrýn - Interfila Praha z roku 2005!)

Josef Chudoba - was nominate to candidate in field philately CSR I.
Author of Monograph part 40, expert in Pošta Československá 1919 overprints.
Scan wanted!
Josef Chudoba - byl jmenován kandidátem na znalce pro obor ČSR I.
Autor 40. dílu Monografie, znalec pretisků Pošta Československá 1919.

Marek Vrba -was approved as expert candidate field philately CSR I. (His future publish activity must be proofed)  
Scan wanted!
Marek Vrba - byl schválen jako uchazeč o funkci znalce pro obor ČSR I (bude hodnocena jeho budoucí publikační činnost)

Zkušební znalec SČF pro obor Československo 1918-1939 - zpolupracovatel firmy Burda Auction, s.r.o.

Marek Vrba - signature and expert mark

Podpis a znalecká značka Marek Vrba

Source: The journal Filatelie F6/2014

Zdroj: Časopis Filatelie F6/2014


2014-03-11


The unique 1857 "Three Skilling Yellow" back to Sweden!


Žlutá 3 skilling banco z roku 1857 - zpět ve Švédsku! 


Click to enlarge

The unique 1857 "Three Skilling Yellow", one of the most expensive stamps in the world is back in Swedish possession. 

Jedna z nejdražších známek světa, žlutá 3 skilling banco z roku 1857 je opět ve švédských rukách. Od 16. května 2013 ji vlastní švédský hrabě, obchodník a filatelista Gustaf Douglas.

In May 2013 the stamp was acquired in a private sale in London by Count Gustaf Douglas, a Swedish nobleman, politician and philatelist.

Známku získal soukromým nákupem v Londýně.

The price is still unknown, but in 1998 this stamp was sold in Copenhagen for ca 1,7 million €. In 2010 it was sold again for a "similar price". Branch experts believe similar price once again.

Cena je dosud neznámá, ale v roce 1998 byla tato známka prodaná v Kodani za cca 1,7 milionu € a v roce 2010 za "podobnou cenu". Znalci v oboru se domnívají, že podobnou cenu měla i nyní. 

Gustaf Douglas is one of the greatest Swedish philatelists and collector of classic Sweden, which means Sweden from 1855 to 1880. 

Gustaf Douglas je jedním z největších švédských filatelistů a sběratelů klasického Švédska, což znamená známky z doby 1855 do 1880. 

The owners name was published in a smart way.

Jméno nového majitele jsme se dozvěděli vychytralým způsobem.

At the philatelist exhibition in London, at the Royal Philatelic Society, in October 31 2013, the exhibition visitors couldn't believe their eyes!   
Sensationally, in the display case among the very first Swedish stamps was also the unique 1857 Three Skilling Yellow!

Na londýnské výstavě The Royal Philatelic Society, dne 31. října 2013 návštěvníci výstavy nevěřili svým očím! 
Úplná senzace, ve výstavní skříni prvních švédských známek byla mezi nimi i žlutá 3 skilling banco! 

The three-skilling stamp was normally printed in a blue-green color. It is not known exactly what went wrong, but the most likely explanation is that a stereotype of the eight-skilling printing plate was damaged or broken, and it was mistakenly replaced with a three-skilling. The number of stamps printed in the wrong color is unknown, but so far only one example has been found.

Známka s hodnotou 3 skilling banco z roku 1857 je barevný chybotisk, protože je žlutá jako známky hodnoty 8 skilling banco, místo aby byla zelená. Chyba vznikla zasazením nesprávného štočku do tiskové desky při její výrobě. 

This stamp was found in 1886 by a 14-years old schoolboy Georg Wilhelm Backman.

Tuto známku objevil 14-letý školák Georg Wilhelm Backman, v roce 1886.

More information at: http://en.wikipedia.org/wiki/Treskilling_Yellow

Další informace: http://en.wikipedia.org/wiki/Treskilling_Yellow2014-02-16 + 2014-03-10


Stamps Czech Republic, part one, 1993 - 1997 for sale!


Známky ČR, první díl od roku 1993 – 1997 na prodej!


More stamps for sale by Mr. Tomás Fijala

Další známky na prodej, Tomáš Fiala

http://aukro.cz/ceska-republika-znamky-k-prodeji-i4018495541.html

http://aukro.cz/ceska-republika-znamky-k-prodeji-i4018495541.html

 


Chust overprint - for sale!


Chustský přetisk - na prodej!Click to enlarge

Czechoslovakia II (1944) - 1945 - 1992 - Chust overprint C. S. P. 1944
Revolutionary stamps with Chust overprint  C. S. P. 1944

Československo II (1944) – 1945 – 1992 – Chustský přetisk Č. S. P. 1944
Revoluční známky Chustského přetisku Č. S. P. 1944

RV 174 - overprint on a stamp from series Heroes and Stephens Crown, churches
1943-1 filler greenish black - MiNr. 705 - Arpad I. 886-907

RV 174 – přetisk na známce ze série Hrdinové a Štěpánská koruna, kostely
1943 - 1 fillér zelenavě černá – MiNr. 705 – Arpád I. 886 – 907 

RV 183 - overprint on a stamp from series Heroes and Stephens Crown, churches
1943-18 filler purple black - MiNr. 714 - Hungaria

RV 183 – přetisk na známce ze série Hrdinové a Štěpánská koruna, kostely
1943 – 18 fillér fialová černá – MiNr. 714 – Hungaria

RV 184 - overprint on a stamp from series Heroes and Stephens Crown, churches
1943-20 fillér dark reddish-brown - MiNr. 715 - Stephens Crown

RV 184 – přetisk na známce ze série Hrdinové a Štěpánská koruna, kostely
1943 – 20 fillér tmavě červeno-hnědá – MiNr. 715 – Štěpánská koruna

* Sale signs - hinged stamps - signed by PAVANY, who was a leading Slovak businessman. 
Seller can provide a 100% guarantee of authenticity.
Very popular and rare stamps! 
See www.tomfijala.cz / "Aukce - nové aukce zde!"
Or find direct: http://aukro.cz/ceskoslovensko-ii-1945-1992-znamky-k-prodeji-i3979230603.html

Prodej * známek – známky jsou se sběratelskou nálepkou
– značeno majetnickou značkou PAVANÝ, což byl přední slovenský obchodník se známkami. Na přetisk mohu poskytnout 100% záruku pravosti. Velmi hledané známky!
Najdete na: www.tomfijala.cz / "Aukce - nové aukce zde!"
Nebo přímo na: http://aukro.cz/ceskoslovensko-ii-1945-1992-znamky-k-prodeji-i3979230603.html

Visit and add to favorites - www.tomfijala.cz - stamp catalog online. 
Payment from abroad by PayPal. 
Shipping cost abroad will be specified by the destination country!

Navštivte a přidejte do oblíbených – www.tomfijala.cz – katalog známek online. Platba ze zahraničí pomocí PayPal.
Poštovné do zahraničí bude upřesněno dle cílové země!
Tschechoslowakei II (1944) - 1945 - 1992 - Chustský Nachdruck Nr. SP 1944.  Revolutionäre Briefmarken Aufdruck Chustského Nr. SP 1944 

RV 174 - Aufdruck auf einer Briefmarke aus der Serie Heroes and Stephes Crown, Kirchen 
1943-1 fillér grünlich schwarz - MiNr. 705 - Arpad I. 886-907 

RV 183 - Aufdruck auf einer Briefmarke aus der Serie Heroes and Stephes Crown, Kirchen 
1943- 18 fillér lila schwarz - MiNr. 714 - Hungaria 

RV 184 - Aufdruck auf einer Briefmarke aus der Serie Heroes and Stephes Crown, Kirchen 
1943-20 fillér dunkel rötlich-braun - MiNr. 715 - Stephes Crown 

* Verkauf Zeichen - Zeichen sind die Sammler Aufkleber 
- Ausgewiesener besitzer Zeichen PAVANY, die führende slowakische Geschäftsmann wurde mit Zeichen. Das Overlay kann eine 100% Echtheitsgarantie bieten. Sehr gesucht Zeichen!
Bitte sehen: www.tomfijala.cz / "Aukce - nové aukce zde!"
Oder: http://aukro.cz/ceskoslovensko-ii-1945-1992-znamky-k-prodeji-i3979230603.html

Besuchen und zu den Favoriten hinzufügen - www.tomfijala.cz - Briefmarkenkatalog online.
Zahlung aus dem Ausland via PayPal. 
Versand ins Ausland wird durch das Bestimmungsland angegeben werden!


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann