Many of the more expensive Czechoslovakian stamps from the period 1918 - 1939 are often signed on the reverse side. Some stamps obtained the stamp dealers marks / signatures.
Do you know and do you understand all these small marks / signatures (back stamps)?
I have tried to collect as many of these signatures as possible and I hope that they will help you.

Today, the stamp dealer mark is no guarantee of the stamps or of the postal cancellations authenticity, nor of the stamps condition. This mark is only an evidence that this stamp once has been in the possession of a respective dealer.
As a curiosa, in the 1930's depending on the conflict between the Czechoslovakian experts, their expert signatures weren’t trusted abroad. It was common that the stamp dealer mark was requested as a guarantee mark!

Please help me to enlarge this site. If you have a stamp with an expert signature I don't have, please send me a scan of the reverse side of this stamp, in 4X enlargement. 


Československé známky ve střední a vyšší cenové relaci z období 1918 - 1939 mají často na rubové straně značku. 
Na rubové straně se též nacházejí obchodní značky. Víte které jsou které a dokážete je rozlišit? 
Budu se snažit seznámit Vás s maximálním dostupným množstvím těchto značek. 
Doufám že Vám pomohou při studiu Vašich známek.

Dnes, firemní, obchodní značka nezaručuje ani pravost známky nebo razítka, ani její zachovalost. Je jenom dokladem, že ona známka byla kdysi v majetku dotyčného podniku.
Ovšem jako kurioza, v třicátých letech, výsledkem sporů našich domácích znalců, bylo, že jejich značky nebyly v zahraničí plně uznávany. Nebylo tedy neobvyklé, že v cizině spíše žádali garanční značku dodávací firmy než znalecké signum.

Prosím, pomožte mi rozšírit tuto stránku. Jestli máte doma známky se znaleckými nebo jinými značkami které mi zde chybí, nascenujte jejich rubovou stranu, 4 X zvětšenou a pošlete mi ji mailem. 
Thanks. Děkuji.

 

Borek Richard *1874 - † 1947
Stamp dealer signature, dealer since 1893, in Braunschweig. 
Areas of expertise – Worldwide. 
Obchodní značka, obchodník od roku 1893 ve Braunschweig. 
Znalecká expertize - celosvetová
? Brunner
Bukvic:
Stamp dealer signature O. Bukvic Vinohrady, in Prague.
Obchodní značka O. Bukvic Vinohrady
Čekan Franz
Stamp dealer signature
Obchodní značka
Černý Antonín
na Újezdě in Prague.
obchodník na Újezdě, v Praze.
Ekstein Vilém - Vinohrady:
V.E. used to be a well known dealer in Prague. (Publisher of many catalogues, 1929 - 1939).
V.E. bývalí obchodník v Praze
(vydavatel katalogú- kat. Ekstein 1929-1939)bilder/franz cekan-large.jpg
Ekstein Vilém - Vinohrady 
Autograph and his stamp dealer mark
Podpis a obchodní značka
The Examinatorial station - Slovenský Filatelista,
an enclosed examinatorial station mark - not a stamp dealer mark.
Skušební stanice Slovenský filatelista.
Členmi stanice byli Klement Ptačovský, Miloš Müller, Karol Kozák a Ladislav Novotný.
Přídavná značka znalecké komisie - ne obchodní.
Fabiánek A. 
Stamp dealer from Bratislava by the time of WWII.
Matúškova 613, Bratislava, obchodník z období Slov.štátu
Fialtelia Bratislava
Fischl:
Dr. Fischl, did buy, approx 1919, the stock of stamps after Mr. Jedlička. He opened a stamp shop in his partners name, Reimannová-Sladková.
kolem 1919 zakoupil sklad známek po Jedličkovi, a otevřel na jméno své společnice Reimannové-Sladkové obchod na poříči.
Norbert Frischer, Vienna 1943-1949, stamp dealer.
Norbert Frischer, Vídeň 1943-1949, obchodní značka.
Havlas V.:
Well known stamp dealer in the 1920s to 1940ts. You can find this mark on the more expensive Czechoslovakian stamps, from the period 1918 - 1939. Rather prominent collector of Great Britain's colonies.
Za první republiky známým filatelistickým obchodníkem. S jeho značkou se můžeme setkat na řadě vzácnějších známek ČSR I. Byl významným sběratelem anglických kolonií.
Horner Josef
Stamp dealer from České Budějovice. In 1918 initiator of so called revolutionary overprints on Austrian stamps. (Also called Budweis overprint or Horner's overprint)
Obchodník se známkamy z Českých Budějovic. 1918 autorem revolucních přetisků na rakouských známkách. (Budějovické vydání - Hornerův přetisk)
Mark "J" in courier scripture Jedlička Vincenc:
Prague stamp dealer. 
Due to him, the Union of Czech Philatelists 
was established in 28. 4. 1887. 
Kaplánek Karel
Kaplan:
Stamp dealer signature C Kaplan
Obchodní značka C. Kaplan
  Kapras Václav:
Stamp dealer signature 
Obchodní značka 

Kaufmann Hugo:
Slovak Jewish stamp dealer from Bratislava.
Jurisprudential expert. Publisher of a philatelic paper and catalogues.
Slovenský židovský obchodník se známkami Hugo Kaufmann. Soudní znalec. Vydavatel filatelistického časopisu a katalogů.


Kessler Arthur Isidor: *? Poland - † 1972 Wiena, Austria
Polish Jew, one of the greatest stamp dealers in Prague. Emigrated to USA before the WWII. A very good friend of Ervín Hirsch. After immigration to the US he changed his first name to Arthur.
(See the air mail envelope)
Polský žid, jeden z největších obchodníků známkami v Praze, dobrý přítel Ervína Hirsche. Před němci emigroval do USA a po válce se obchodně spojil s E. Hirchem. Po emigraci do USA změnil křestní jméno na Arthur.
(Viďte scen)
Jan Klim
Mr. Jan Klim is a specialist in Austrian stamps, stamp dealer, his "Filatelie Klim auctions" are well known.
Jan Klim je specialistou na rakouské známky a obchodník. Jeho sálové, písemné a internetové aukce Filatelie Klim jsou velmi znáné.
Kosina:
Stamp dealer signature "Jiří Kosina Praha" specialised stamp shop in Prague II, during the 1940th.
Obchodní značka "Jiří Kosina Praha" odborný obchod s pošt. známkami Praha II v čtyřicátých letech
Philipp Kosack:
*07.10.1869 Berlin – † 16.05.1938 in Copenhagen.
German dealer - Berlin, emigrated to Denmark. Founder of the philately paper "Berliner Briefmarken-Zeitung" in 1905.
Německý obchodník. 1935 mu nacionalisté odvlasnili filatelistický obchod. Emigroval do Dánska kde i v roce 1938 zemřel. 1905 založil filatelistický časopis "Berliner Briefmarken-Zeitung"
Zdeněk Kratina:
Stamp dealer in the 1920th, partner of Alfons Stach. Together they published so called "Stach's Album". 
Obchodník v 1920 letech, partner Alfonse Stacha. Spolu vydávali "Stachovo Album" známek.
Kraus Jan
Levec Karel 
Jiří Majer: garanční / obchodní značka 
Mareš Vojtěch: 
From Hluboká nad Vltavou, initiator to the revolutionary overprints from 1918, and Gilbert
Z Hluboké nad Vltavou, iniciátor hlubockého revolučního přetisku 1918, a GilbertThis "Miltner" mark is found on a forgered stamp!
Miltner Miloš: * 7. 3. 1932 in Prague
This mark, logotype and signature belongs to Milos Miltner from Switzerland. 
Mr. Miltner is not a philatelic expert, despite this he tried to enter the Swiss philatelic experts group.  
It's known, that he failed to sell some "Czech Scout Post 1918" on auctions in Europe in the late 1980s.
Member of the Swiss Scout Movement
Tyto značky a podpis jsou Miloše Miltnera ze Švícarska. 
Miloš Miltner není filatelistickým znalcem, přezto že se pár krát pokoušel stát členem skupiny Švícarkých filatelistických znalců.
Navíce je známo, že v 80tých letech neuspěl z prodejem Skautských známek na Evropských aukcích.
V zahraničí založil skautský oddíl pro děti emigrantů, který působil v rámci švýcarské organizace SPB (Schweizerisches Pfadfinderbund)
Fake / Padělek značky Milos Miltner
? Minařík Jan:
Stamp dealer 1911 - 1933. In 1933 take his son Oldřich over.
Měl obchod se známkami na Petrském náměstí v Praze. 1933 předal obchod svému synovi, Oldřichu Mináříkovi.
? Nygrýn Zdeněk - Interfila Praha
Paulíček Vlastimil:
Stamp dealer after WWII. 
Obchodník se známkami. Zda měl oprávnění znalce (podle umístění na známkách) zatím nevím. 
V poválečných časopisech dosti jako obchodník inzeroval.
? Pekař František 
Stamp dealer in the 1930th, from Ústí nad Labem
Obchodník v Ústí nad Labem v 30-tých letech
Pichl
? Prokop Zdeněk:
By profession the oldest stamp dealer in Czech republic
Služebně nejstarší český obchodník s poštovními známkami
Pytlíček Ludvík

Pytlíček Ludvík
cs
Pofis:
Stamp dealer signature Pofis- metal stamp and controlled Beneš
Obchodní značka Pofis, kontrolované Beneš
Pofis l:
Stamp dealer signature 
Obchodní značka "Pofis l"
Pofis m:
Stamp dealer signature  
Obchodní značka "Pofis m"
Pofis t:
Stamp dealer signature 
Obchodní značka "Pofis t"
Pofis u: 1963
Stamp dealer signature 
Obchodní značka "Pofis u"
Pofis:
Stamp dealer signature 
Obchodní značka Pofis
Pofis:
Stamp dealer signature Pofis from 1951. 
A very early signature. Pofis - founded in 1950.
Obchodní značka Pofis z roku 1951. 
Patrně první, nebo z prvních, Pofis založen v roce 1950.
Profil:
The stamp service Profil's guaranty mark 
Garanční značka zasílkové služby Profil
? Prášil Václav: Vynohrady, in Prague.
? Reach Zikmund: Prague
Richter Georg:
Dealer and expertizer
Obchodník a znalec
Ressel Oskar - Worldwide Berlin 1943, Stamp dealer
  Říba Praha
Sanabria  Nicolas - New York
Stamp dealer signature 
SČF Signature:
Union of Czech Philatelists
Značka, Svaz českých filatelistů
Sedlák František: 
Stamp dealer from Brno in 1940th.
Obchodník z Brna v 1940 letech
Scheller Pascal
France and Colonies, Paris dealer
Obchodník z Paříže, specializace Fracie a kolonie
Skandera Bohumil Brno
Stamp dealer and owner signature "bsb" 
Obchodní  a vlastnická značka "bsb" 
Stach Alfons:
3 - different stamp dealer signatures Alfons Stach - Prague, a well known stamp dealer, ran bunch of auctions. 
Before WW1 by name Sternschuss. Latter he lived in USA, see the Alfons Stach sticker.
 
3 - obchodní značky Alfons Stach Prague, v Malém bazaru na Příkopě. Jeden z prvních filatelistických obchodníků v Praze, pořadatel aukcí. Před první světovou válkou se jmenoval Sternschuss. Pozdeji žil v USA, zde jeho americká nálepka.
Stolow Julius & Henry
Stamp dealer signature Berlin, New York, Münich. The company still exists in Münich.
Obchodní značka  Julius & Henry Stolow New York, Berlin, Mnichov Firma existuje v Mnichove
  Jiří Stošek 
Stamp dealer and expert mark. Expert aspirant to SČF committee in subject emission Pošta československá 1919.
Obchodní / znalecká značka člena komise SČF v oboru čs. emise Pošta československá 1919
Filatelie Hobby Praha -  e-shop Stošek Milan and Jiří (Father and son Stošek)
? Stohl
the first stamp dealer in Prague with the post stamp shop on Štěpánská street.
první obchodník v Praze z obchodem poštovních známek. Ve Štěpánské ulici v Praze.
Stoupa F.: 
Stamp dealer and famous collector from Prague. In the 1920 he owned a half of the 20 filer Magyar Posta sheet - overprinted PČ 1919!
Straka + Gilbert
Suchánek Hugo, Prague:
A triangle with letters H S P - stamp dealer on Husová street, in Old Town, Prague.
Obchodní značka. V Husově ulici na Starém Městě, Praha. Trojúhelník uvnitř písmena H.S.P.
B.Svoboda (overprinted by expert mark Gilbert and Pofis)
Ex. stamp dealer (on Jungmann street nr.1, Prague II)
Obchodní značka (měl krám v Jungmannově ulici č.1, Praha II)
? Šašek František, Prague
? Šárka - Obchodník v Praze, cca v 1945 az 1955 letech
Šlimann, Prague
Topič:
Stamp dealer mark Topič. Stamp dealer and publisher of philately books.
Obchodní značka Topič. Byl to nakladatel a obchodník s knihami a pod.
Tribuna:
Metal stamp "proofing shop" Tribuna filatelistů in Prague.
The famous Tribuna philately shop, stamp proofing and philately magazine  
(Hirsch, Franěk, Mrňák) before WW II
Kovová značka zkušebny Tribuny filatelistů
Známý Tribuna obchod, zkušebna a časopis
(Hirsch, Franěk, Mrňák) před 1939
Tribuna:
Mr Charlie Chesloe, Willow Springs IL USA, currently sells stamps as the Tribuna Stamp Company, and uses a new stylized Tribuna mark for expertization by the Tribuna Expert Committee.
Charlie Chesloe z Willow Springs IL USA, sběratel a majitel firmy Tribuna Stamp Company, používá tuto nově stilizovanou značku Tribuna, jako expertní značku své firmy: Tribuna Expert Committee.
Vyrovyj Evžen  (Eugen Vyrovyj / Wyrowyj / Wyrovyj)
Zumstein & Cie:
Stamp dealers See 


Expert signatures

Značky znalců
Owner marks Vlastnické značky


I am very grateful for help to build this side to the stamp dealers Mr. Radomir Danenberger, Mr. Miloslav Horník and Mr. Martin Klim. Thanks. Děkuji za pomoc při vytvoření této stránky obchodníkum filatelie panu Radomirovi Danenbergerovi, panu Miloslavovi Horníkovi a panu Martinovi Klimovi.

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann