My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting historic information, information about famous persons and interesting events.
This page is continually updated with new scans, articles and chronicles.


Tato stránka bude fungovat jako historický kaleidoskop pro sběratele ČSR I. Zde najdete informace o slavných osobách a o zajímavých událostech československé filatelie.
Tato stránka je v stálém zpracování, dle nových informací přidávám nové scany a kroniky.

In the chronological order - by date of birth.

Pořadí osob pokud možné - dle datumu narození.


Vincenc Čeněk Jedlička* 16. 12. 1852 - † 28. 10. 1914

Mr. Vincenc Jedlička was a "prototype" of a Czech patriot during the Austrian monarchy period. Unfortunately he died before he could experience the independence of ČSR. 

Vincenc Jedlička byl prototypem českého vlastence za doby rakouské. Nedožil se samostatnosti ČSR, což u něho lze nazvati tragickým osudem. 

Vincenc Jedlička was cashier at the Singer company. He knew several languages and he was a financial specialist.  

Vincenc Jedlička byl pokladníkem firmy Singer na šicí stroje. Ovládal několik světových jazyků a byl finančním odborníkem.

In Prague he did business and speculations in stamps, already in the 1880s. He bought and traded only first class stamps, flaw less, with "wide trottoir", as he called wide margins.

V Praze obchodoval a špekuloval se známkami už kolem 1880. Kupoval a měnil jen prvotřídní známky, bezvadné a "se širokým trotoirem", jak nazýval široký okraj. 

You can still recognize his stamps by his "J" mark in courier characters on the reverse side of the stamps.
Vincenc Jedlička was one of the first to collect covers and postal cards. He also owned a very beautiful European and overseas collection of stamp.

Jeho známky lze dosud zjistit, neboť je opatřoval na rubu svou značkou "J" kurentním písmem. Byl prvním českým sběratelem celin. Měl i velmi pěknou sbírku evropských a zámořských známek. 

Due to him, the Union of Czech Philatelists was established in 28. 4. 1887.
Click here to see a picture of the founders of Czech philately

Česká spolková filatelie mu vděčí za svůj vznik, 28. 4. 1887. 
Kliknutím zde najdete foto zakladatelů České filatelie.  


He became the first president of the Union of Czech Philatelists.

Za předsedu Českého klubu filatelistů byl zvolen V. Jedlička, na první valné hromadě, 8. 8. 1887.

Read more about "The Inception and Founders of Czechoslovak Philately".

Více informací: "Zakladatelé a vznik české filatelie".


Zikmund Reach

 1884 1887 1911

* 1859 - † 1. 12. 1935

Zikmund Reach was originally an accountant at Aloise Hynk's publishing house. Latter on he obtained a bookshop, in Skořepka, in Prague. His specialty was mementos of old Prague. He was the first photo reporter in Prague.

Zikmund Reach byl původně účetním u nakladatele Aloise Hynka, v pozdějších létech obdržel koncesi knihkupeckou, ve Skořepce, v Praze. Zvláštní zřetel věnoval staropražským památkám, byl prvním českým fotoreportérem. 

In the philatelic profession he is known that he in 1884 distributed the first Czech post stamp album. His first post stamp album was published in 1884, by Aloise Hynk's publishing house. See the scan.

V oboru filatelie je znám že v roce 1884 vydal první české alba na známky, v nakladalství Aloise Hynka, za něz obdržel bronzovou medaili na výstavě ve Vídni, vizte foto. 

His second album came in 1894, and it is said, that this album was as eccentric as Reach him self! Later on, in 1907, he distributed a post stamp album for beginners.

Druhé album bylo vydáno 1894. Píše se, že album bylo právě tak originální jako Reach sám! Později, v roce 1907, vydal Album poštovních známek pro začátečníky. 

Zikmund Reach was one of the founders of the Union of Czech Philatelists. In 1896 he became president of the Union of Czech Philatelists, whose member he stayed until his death. 

Zikmund Reach je jednim z spoluzakladatelů K.č.f. 
1896 byl předsedou Českého klubu filatelistů - zvolen 14. 2. 1896 a jehož členem zůstal až do svého úmrtí.

Z. Reach became the first president of the philatelic paper "Český filatelista". He was elected in 14. 2. 1896. 
Some days later, 25. 2. 1896, the first number of the philatelic paper "Český filatelista" was distributed. Its first editor was Josef Bruche.

Z. Reach byl též prvním předsedou časopisu "Český filatelista". Časopis "Český filatelista", první vydání 25. 2. 1896. Prvním redaktorem byl Josef Bruche

Source: The journal Filatelie F12/1962, F9/2000

Zdroj: Časopis Filatelie F12/1962, F24/1988, F9/2000

 


Josef Klečka
One of the pioneers of the Czechoslovakian philately Jeden ze zakladatelů české filatelie

* 18. 9. 1874 v Čáslavi - † 15. 6. 1924 

Josef Klečka, by profession a teacher. Towards the end of his life he worked as a senior clerk by Czech press agency. 

Josef Klečka byl povoláním učitel. Ke konci svého života pracoval jako přednosta účtárny České tiskové kanceláře. 

His work of organization at the Czech philately club and later at Philately federation is admirable. In the beginning of the 1920's he ran a paper by the name: ** Časopis Českých filatelistů and belonged to those who established the fundaments of the Czechoslovak philately.

Jeho organizátorská činnost v Klubu českých filatelistů a později ve Svazu filatelistických spolků je obdivuhodná. Řídil na počátku dvacátých let minulého století časopis Českých filatelistů a patřil k těm kdo československé filatelii stavěli pevné základy.

In 1921, after the decision of the Czech Philately federation, Josef Klečka got out a first Czech catalogue of ČSR stamps. Its price was 2.40 Kč. The fact that it still was for sale as late as in 1926, witnesses about its high quality.
After his death the Czech philatelist's paper wrote in the obituary: "He was a philatelist of the best possible way, enthusiastic, unselfish and a devoted worker".

** Časopis Českých filatelistů - Czech philatelist's paper.

V roce 1921, Josef Klečka, jakož průkopník naší filatelie vydal na základě usnesení Svazu českosloveských filatelistických spolků první katalog ČSR známek. Cena 2,40 Kč. O vysoké kvalitě tohoto katalogu svědší, že byl nabízen ještě i v roce 1926.
Český filatelista o něm v nekrologu napsal: "byl filatelistou v nejkrásnějším slova smyslu, nadšený, nezištný, obětavý pracovník".

More information

Další informaceAntonín Černý* ca 1879 - † 31. 10. 1938


Retrospect 


Vzpomínka na minulost


Antonin Černý, a native of Prague, a well-known stamp dealer and judicial expert of the 1930's, opened his shop at Ujezd 37, Prague 3, in 1905.

The Tribuna Filatelistů (No. 2, 1935) said of him:

Antonín Černý z Prahy byl v 1930 letech známím filatelistickým obchodníkem a soudním znalcem v Praze. Svůj obchod na Újezdě 37, Praha III, měl již od 1905!

Podívejme se, co o něm psali v Tribuně Filatelistů 
č. 2 / 1935.

A Jubilee. 
We do not here profess admiration for people simply because they have reached the age of 50 or 60. 
Nor are we fond of people who send us unlabeled pictures and expect us to discover from them some philatelic wonder (wonders only they are confident exist). Nor are we endeared of those whose feelings become injured should their pictures be refused when no philatelic wonder is found in them.

Now, after such a preamble, we can with clear conscience state that today we do not take notice of our beloved Prague stamp dealer Antonin Cerny simply to celebrate his 50th birthday -- for he passed that milestone long ago -- nor yet to celebrate his 60th birthday, although it is fast approaching, nor even to rejoice in any pictures he has sent to us for publication. 

He himself may even have forgotten why we take note of him today, but we have not. Thirty years have passed since first he opened his small shop in Prague, where, during all that time, genuine items of the highest quality have been sold as a matter of course. For us, celebrating these thirty years of fellowship marks a real Jubilee, one we will assume is of interest to every collector.

Jubileum. 
Nejsme ve filatelii stoupenci oslav, při nichž jubilant je náramně pyšný na to, že se před padesáti nebo šedesáti roky narodil. 
Oslavenec pošle zpravidla redakci svoji fotografii a ponechá ji na starosti, aby v potu tváře shledávala jeho filatelistické zásluhy (o nichž je osobně nezvratně přesvědčen) a těžce byste jej urazili, kdybyste fotografii odmítli a nějaké zásluhy nenašli.

Po tomto úvodu můžeme s dobrým svědomím říci, že dnešní náš jubilant, obchodník se známkami Antonín Černý z Prahy neoslavuje ani padesátku, kterou má dávno za sebou, ani šedesátku, kterou má dost blízko před sebou a že nám svoji podobenku opravdu ani přímo ani nepřímo neposlal. 

Snad si ani neuvědomil, že to je třicet let, kdy otevřel svůj obchod se známkami, že to jsou tři plná desetiletí co v malém malostranském krámku prodává známky, u nichž je pravost a bezvadná jakost samozřejmostí. A tu třicetiletou solidnost považujeme za skutečné jubileum, které zajímá i naše sběratele.

As a "curiosum", Antonin Cerny passed away only a few months after Tribuna's article about the jubilee. After his death, his widow Karla Cerna continued to run the philatelistic shop. 

Jako "kuriozita", pouze pár mesíců na to, co Tribuna Filatelistů oslavila toto jubileum, zemřel Antonín Černý. Po jeho úmrtí, obchod vedla jeho manželka, Karla Černá.

See the stamp dealer signature Antonín Černý

Obchodní značka Antonín Černý

Source: Tribuna Filatelistů No. 2, 21, 1935

Zdroj: Tribuna Filatelistů č. 2, 21 / 1935

 Karel Kaplánek


* ? - † ?

Karel Kaplánek - stamp dealer and publisher of many catalogues. Also involved in many auctions. 


Karel Kapláneka byl publicista, vydavatel katalogů, obchodník a pořadatel aukcí. 

Publisher of philatelic paper: "Filatelistická revue". Active in the 1920th - 1940th. 


Click to enlarge

Vydavatel fil. časopisu Filatelistická revue. Aktivní v 1920 až 1940 letech.
Rehabilitace


See the stamp dealer signature Karel Kaplánek

Obchodní značka Karel Kaplánek

Tribuna Filatelistů
Přectěte si co Tribuna (Ervín Hirsch) psala o Kaplánkovém katalogu 25. února 1928.


Antonín Ludvík Liška* 22. 11. 1882 Prague - † ?. 1. 1960

Antonín Ludvík Liška, was one of the first members of the The "Czech philately club" - Klub českých filatelistů. In 1928 he became an honorary member of KČF in Prague. 

Antonín Ludvík Liška, byl  jednim z prvních členů Klubu českých filatelistů. V roce 1928 byl zvolen čestným členem KČF v Praze. 

In 1935 - 1937 he was president of KČF and at the same time editor of the philatelic paper Český filatelista.

V letech 1935 až 1937 byl jeho předsedou a současně redaktorem časopisu Český filatelista

In July 1941 he was nominated an authorized expert in philately - Albania and Ukraine. 

V červenci v roce 1941 byl jmenován soudním znalcem v oboru filatelie - Albánie a Ukrajina.

In 1912 - 1914 he issued by private means a stamp exchange paper Filatelia, written in German, French and English. 

Vlastním nákladem vydával v roce 1912 - 1914 výměnný časopis Filatelia psaný v jazyce německém, francouzském a anglickém.

Antonín Ludvík Liška collected stamps of Austria, Albania, Ukraine, Bosnia, Russia and Czechoslovakia until 1920.

Mimo Rakousko sbíral Albánii, Ukrajinu, Bosnu (zoubkování), Rusko, Rakousko (razítka) a Československo do roku 1920. The three Hradčany types and their discoverers


Hradčany - Tři typy a jejich čtyři objevitelé


Josef Kálal

Discovered and described the Spiral Types

Objevil a popsal Typy spirálové 

* 10. 10. 1882 Dědovice na Moravě - † ?

Construction engineer, by profession head master of high school in Valašské Meziříčí. President of local philatelist club. 

Inženýr stavebnictví, ve Valašském Meziříčí ředitel učitelského ústavu a předseda tamního filatelistického klubu.

In 1940, Josef Kálal discovered and described the Spiral Types on the Hračany stamps from the fifth drawing.

Josef Kálal, v roce 1940 objevil a popsal Typy spirálové na hradčanských známkách páté kresby.

The spiral types occurs with "open" and "closed" spiral, on stamps from the fifth drawing.

Some plate positions on the printing plate were not retouched, this way we got the Type I, with the open spiral.
The rest of the stamps, at the metal printing plate were retouched before the printing, and this way the second type, with the closed spiral, Type II, arose.

Spirálové typy se nachází s "otevřenou" respektivně se "zavřenou" spirálou, na známkách páté kresby.

Část tiskových desek nebyla opravená, a tak zůstal Typ s otevřenou spirálou, Typ I.
Uzavřený Typ vzniknul retuší kovových tiskových desek, před zahájením tisku známek, Typ II.

More information at: SPECIAL APPENDIX OF HRADCANY STAMPS / Spiral Types

Další informace: SPECIALIZACE ZNÁMEK HRADČANY / Typy spirálovéFrantišek Hamr


 Described for the very first time the Bar Types

Již v roce 1983 popsal Typy příčkové

* ?

In 1983, František Hamr described for the very first time retouches (repairs) of some Hradčany stamps with the fifth drawing.  

Later on, together with Jiří Škaloud from Brno, they extended the knowledge about these retouches. It was Jiří Škaloud who initiated to call these retouches on Hračany stamps of the fifth drawing, for the Bar Types.  

František Hamr, již v roce 1983 seznámil sběratele emise Hradčany o opravách některých hodnot páté kresby.

Později, spolu s Jiřím Škaloudem z Brna, rozšířili znalosti o těchto opravách. Jiří Škaloud byl iniciátorem nazývat tyto opravy na hradčanských známkách páté kresby za Typy příčkové.

The bar type arose the same way as the spiral types.  

A part of the metal printing plates were retouched before the printing, on stamps from the fifth drawing.

Among the bar types we find two types and one under-type.
Type Ip - Short bar, Type IIp - Long bar, and Type IIap - Intermediate bar.

Příčkový typ vznikl stejně jako typ spirálový, tedy při opravách kovové desky před začátkem tisku, na známkách páté kresby.

Zde nacházíme dva typy a jeden podtyp.
Typ Ip - Krátká příčka, Typ IIp - Dlouhá příčka, a Typ IIap - Nedotažená příčka.

More information at: SPECIAL APPENDIX OF HRADČANY STAMPS / Bar Types

Další informace: SPECIALIZACE ZNÁMEK HRADČANY / Typy příčkové
Jiří Škaloud


  Initiated to call these retouches for the Bar Types

Iniciátor nazývat tyto opravy za Typy příčkové

* ?

Jiří Škaloud from Brno, together with František Hamr, extended the knowledge about the retouches (repairs) on Hračany stamps of the fifth drawing. It was Jiří Škaloud who initiated to call these retouches for the Bar Types.  
In 1993, he issued a brochure of 26 pages by name The Bar Types, "Příčkové Typy".

Jiří Škaloud - expert in Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps.
Since 2005 member of the SČFs new expert committee.

Jiří Škaloud z Brna, spolu s Františkem Hamrem rozšířili znalosti o opravách některých hodnot páté kresby. Byl též iniciátoren začat nazývat tyto opravy za Typy příčkové.
V roce 1993, vlasním nákladem vydal 26. stránkovou brožurku, Příčkové Typy.

Jiří Škaloud - znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi Hradčany 1918. 
Od 2005 člen nové Komise znalců SČF.

The bar type arose the same way as the spiral types.  

A part of the metal printing plates were retouched before the printing, on stamps from the fifth drawing.

Among the bar types we find two types and one under-type.
Type Ip - Short bar, Type IIp - Long bar, and Type IIap - Intermediate bar.

Příčkový typ vznikl stejně jako typ spirálový, tedy při opravách kovové desky před začátkem tisku, na známkách páté kresby.

Zde nacházíme dva typy a jeden podtyp.
Typ Ip - Krátká příčka, Typ IIp - Dlouhá příčka, a Typ IIap - Nedotažená příčka.

More information at: SPECIAL APPENDIX OF HRADCANY STAMPS / Bar Types

Další informace: SPECIALIZACE ZNÁMEK HRADČANY / Typy příčkové

Jiří Škaloud's expert mark


Znalecká značka Jiřího Škalouda
František FryčHe described for the very first time "The right vertical bar" - The Frame Type

Objevil typy, "Pravé svislé příčky" - Typy rámečkové

* 23. 12. 1895 Praha - † 9. 9. 1973 Rychnov nad Kněžnou


After high school František Fryč studied at the engineering university in Prague.

1915 - 1918, the years of the WWI, he participated at the front in the Austrian - Hungary army. In 1918 he signed up with the National guard and struggled in Těšínsko - Slovakia. He became soldier by profession.

During the WWII he was a member of the Czechoslovakian army in Great Britain, there he served as an officer in the intelligence agency.

In 1948 he was arrested for three months. In 1950, for political reasons he got imprisoned for three years.

Posthumously, in 2000, František Fryč was vindicated by the Czech ministry for foreign affairs. A whole group of ex diplomatic employees who got imprisoned for political reasons during the 1950's, were recompensed. So also František Fryč. 

František Fryč was a confirmed philatelist, functionary in Rychnov's philately club, exhibitor and a frequent publisher in the Filatelie paper. 

He loved the Hradčany stamps, above all, the stamps of the fifth drawing, there he discovered a new type. In 1971, in the philatelic paper Filatelie he described for the very first time "The right vertical bar" - "The Frame Type". These Frame Types became incorporated to the Monograph of the Hradčany stamps.
        


Po ukončení gymnasia studoval František Fryč na České vysoké škole technické v Praze.

Válečná léta 1915 - 1918 strávil na frontě v rakousko-uherské armádě. V roce 1918 se přihlásil do Národních gard, zúčastnil se bojů na Těšínsku a na Slovensku. Stal se vojákem z povolání. 

Za druhé světové války byl v československém zahraničním vojsku v Anglii. Zde sloužil jako zpravodajský důstojník.

1948 byl zatčen a 3 měsíce vězněn na Pankráci. V roce 1950 byl z politických důvodů odsouzen na 3 roky odnětí svobody. 

In memoriam byl František Fryč v roce 2000  Ministerstvím zahraničních věcí České Republiky rehabilitován. Rozhodlo se o udělení čestné hodnosti skupině bývalých diplomatických pracovníků, mezi nimi i František Fryč, kteří byli v padesátých letech z politických důvodů vězněni.

Ve filatelii byl František Fryč čilým sběratelem, funkcionářem rychnovského klubu, vystavovatelem a přispěvovatelem mnoha články do časopisu Filatelie. 

Jeho filatelistickou láskou byly Hradčany, především páté kresby. Zde objevil nové typy, již v roce 1971 se ve Filatelii rozepisuje o "Pravé svislé příčce" - Typy rámečkové, které byly pojaté do Monografie o Hradčanech. 

These inner frames have been in their full length engraved on stamps: 10h (plate position 55/I), 75h (plate position 1, 2 and 21) and 500h (plate position 93/I).

Tato příčka byla po celé délce proryta u hodnot 10h na (ZP55/I), 75h (ZP1, ZP2 a ZP21) a 500h (ZP93/I)

More information at: SPECIAL APPENDIX OF HRADCANY STAMPS / The Frame Types

Další informace: SPECIALIZACE ZNÁMEK HRADČANY / Typy rámečkové

New:

Novinka:

New booklet in Czech about the right vertical bar on Hradčany stamps.

Brožurka Pravá příčka na známkách emise Hradčany kresby e) 

 Evžen (Eugen) Vyrovyj* 1889 - † ?. 5. 1945 Prague

Eugen (Evžen) Vyrovyj, famous collector of Ukraine, West Ukraine, Carpatho Ukraine: Stamps and Postal History.

Evžen (Eugen) Vyrovyj byl obchodníkem a známým sběratelem Ukrainy, Karpatské Ukrainy a Západní Ukrainy.

His stamp dealer mark is found only on entires with post stamp Pof. 351, "The first Carpatho-Ukraine Congress". 
(Maybe he should be included among the CSR I experts?)

Značka Evžena Vyrovyje se nachází speciálně na obálkách se známkou Pof. 351, I. sněm Karpatské Ukrajiny včetně příležitostného razítka. 
(Snad by v seznamu znalců pro ČSR I. mohl být uveden?)

His mark occur only as VYROVYJ, but we find his name in philatelistic papers from the 1930s as WYROWYJ and from the Bratislava 1937 philatelistic exhibition as WYROVYJ. 

Click to enlarge

Jeho obchodní značka je pouze ve stavu VYROVYJ, ale ve Filatelistické revui z roku 1936 se psal jako WYROWYJ a ve zprávě z výstavy Bratislava 1937 jako WYROVYJ. 

Mr. E Vyrovyj died in may 1945. It says, he jumped out from a window when Soviet police, by reason he was Ukraine emigrant, come to arrest him.

Obchodník E. Vyrovij zemřel v květnu roku 1945 v Praze, traduje se, že vyskočil z okna, když ho - jako ukrajinského emigranta - šla zatknout sovětská policie.

Eugen Vyrovyj's stamp dealer mark


Obchodní značka Evžena Vyrovyje

I'm grateful for more information!  

Díky za další informace!


Jan Weiss* 1890 - † 1953

Expert and publisher. In 1927 he published a study of Czechoslovak plebiscite  stamps-SO 1920.

Caricature by Dr. Fischer.

Znalec a publicista. Již v roce 1927 vydal studii Československé plebiscitní známky-SO1920.

Karikatura kreslená Dr. Fischer.


Dr. Jan Wagner* 7. 4. 1891 - † 1968

Dr. Wagner was secretary of the international jury and was engaged with preparations of many national and international philatelistic exhibitions, as Praga 1938, Praga 1955 and Praga 1962. 

Dr. Wagner byl tajemníkem mezinárodní jury. Aktivně spolupracoval na přípravách celé řady filatelistických a světových výstav, Praga 1938, Praga 1955 a Praga 1962. 

Dr. Wagner was for many years member of the expert committee ÚSČF, and in the middle of the fifties he was its chairman. He was an expert in oversees stamps, especially of the British colonies.

Dr. Wagner byl odborníkem v otázkách zámořských známek, zejména britských kolonií. Byl dlouholetým členem sboru znalců ÚSČF a ve střed 50tých-let předsedou sboru. 

He was an active publicist, with many articles in the Czechoslovakian philatelistic papers, as the "Český Filatelista" and later in the "Filatelie" journal.

Jako aktivní publicista přispíval po dlouhou dobu do "Českého Filatelisty", později do "Filatelie". 

His second hobby was ornithology. 

Mimo filatelie měl druhého koníčka, ornitologii.

Source: The journal Filatelie F7/56, F7/61, F7/68

Zdroj: Časopis Filatelie F7/56, F7/61, F7/68A story of an owner signature. 


Historie jedné vlastnické - obchodní značky.

Some weeks ago I started to create a new site with expert signatures on my web site. Expert marks or expert signatures, shows the genuineness of the item. Před několika týdny jsem na své webové stránce začal vytvářet stránku o znaleckých značkách. 

I started to collect them step by step. Suddenly I found some stamp-dealer signatures and some signatures I didn't recognize. 

Krok za krokem se mi pomalu nashromaždovaly. Mezi nimi jsem našel značky obchodní a některé co jsem neznal.

Therefore I contacted my good friend and stamp dealer in the Czech republic, Mr. Miloslav Horník and asked him to advice me concerning these marks. He sent me a mail, where he described these marks as owner marks. He shortly notified, that he knew a man from Brno, who marked even the cheapest stamp with his own private signature "bsb", Bohumil Skandera Brno.

Proto jsem se obrátil na mého dobrého přítele, obchodníka se známkami, Miloslava Horníka, s otázkou co to jsou za značky. Napsal mi krátký mail, kde je popsal jako značky vlastnické a mezi jiným zcela krátce připsal, že znal jednoho pána z Brna, který si i tu nejlevnější známku značil "bsb" Bohumil Skandera Brno.

A few days later I received some new scans from another stamp dealer in CSR, Mr. Radomir Danenberger. One of them was marked with "bsb"! 

Několik dní nato jsem od dalšího známého a taky obchodníka se známkami, pana Radomíra Danenbergera, dostal e-poštou scan jedné vlastnické značky "bsb"! 

To be sure that it was a correct mark I mailed again to Mr. Horník. 
I got a long and interesting answer, that I hope, will interest you.

Abych si byl jistý, že se opravdu jedná o správnou značku, znovu jsem mailoval do Bruntálu panu Miloslavovi Horníkovi. Od něho jsem obdržel dlouhou a zajímavou odpověd, kterou si snad i Vy rádi přečtete.


Celostátní výstava Brno 1946
Sedící z leva: Bohumil Skandera
Bohumil Skandera - 1968
Click to enlarge

* 9. 12. 1896 - † 1. 3. 1978


Mr. Horník wrote:


Pan Miloslav Horník píše:

Concerning your question, I confirm that it's an owner mark of decedent Bohumil Skandera, a stamp dealer from Brno, who was active in the years before World War II until 1952. 

K dotazu sděluji, že se jedná o vlastnickou značku "bsb" zemřelého Bohumila Skandery, obchodníka poštovními známkami naposledy v Brně, v letech před II. světovou válkou až do přibližně roku 1952.    

Born:

9. 12. 1896

Datum narození:

9. 12. 1896
Deceased: 1. 3. 1978 Datum úmrtí: 1. 3. 1978

I knew him well and we often met from 1971 until his last years. During this time he was a member of philatelist club in Bruntál, which he often came to visit from the neighbuor community Horní Benesov.
During our conversations, he told me many interesting stories and I suppose that they will interest you. It´s possible that some of them are inexact. Many years has passed and some information comes from a friend of his, an old man, even he a philatelist from the same community.

Mr. B.S. was an inexhaustible well of stories from his long and exiting life. As a young man, I really enjoyed his stories about his soldier life on the east front in Russia in World War I, his return home via Vladivostok to Europe, or the story about the time as stamp dealer until 1952, when the government nationalized almost all his property.

Osobně jsem tohoto pána znal a mnohokrát jsem se s ním setkával od roku 1971 až do posledních let jeho života. V té době byl členem bruntálského Klubu filatelistů kde často dojížděl z blízkého Horního Benešova.
Při našich hovorech jsem se o něm dozvěděl mnoho zajímavých skutečností a domnívám se, že by mohly zajímat i tebe a proto mi dovol, abych se o některých z nich zmínil. Je možné, že některé poznatky budou nepřesné, protože od té doby uběhlo již mnoho roků a navíc něco z toho jsou i informace získané od jeho známého dnes již rovněž staršího pána a taky filatelisty ze stejného města. 

Pan B.S. byl studnicí zážitků z období svého dlouhého a rozmanitého života. 
Doslova jsem hltal jako mladík jeho vyprávění o tom co v životě prožil a mnohdy to bylo vyprávění s nádechem nefalšované romantiky. Ať jako voják na východní frontě v Rusku v I. světové válce a návratu do republiky přes Vladivostok do Evropy, nebo jako obchodník se známkami či jeho pracovní peripetie po roce 1952 kdy mu takřka vše zestátnili.

The last 30 years he lived a very unassuming life with his wife in Horní Benesov. 
This story tells about his unpretentiousness, philately interest and his flair for business.
 
Mr. Skandera was a keen lotto "gambler". Once he won 50000 Czech koruny. People in his small community hoped that the old man would buy him self new and modern clothes. Unfortunately he didn't. 
He placed most of the money in his stamp collection and he bought plenty of stamps in whole sheets and arks of ten.

Posledních asi 30 let žil velmi skromným životem se svojí manželkou v rodinném domku v Horním Benešově. O jeho skromnosti, zájmu o filatelii a obchodním duchu snad svědčí i tato historka. Byl přítelem lehkého hazardu jak se dnes někdy říká o sázení. Jednou se na milého pana B.S. usmálo štěstí a bylo mu dopřáno těšit se z výhry, údajně 50 000 Kčs. V malém městečku se tehdy říkalo něco v tom smyslu, že si snad již na sebe starý pán koupí něco modernějšího a důstojnějšího. Bohužel nestalo se tomu tak. Věřím, že převážnou část těchto peněz vložil do sbírky a dával přednost zejména PL o deseti známkách anebo celým archům tehdy nejnižších nominálních hodnot 10 až 60 haléřů.

Next story to enjoy, is the following one: after a visit at Bruntal philatelist club, he used to have about one hour until his bus left. Depending on the weather, we used to take slow walks or visit a restaurant. During our sittings we used to drink Albanian cognac by the name Skenderbeu. He smoked something like a cigar, in reality just a tobacco leaf spanned around a straw, by name VIRGINIE, generally called virgin. Sometimes when I lit it for him, he said, "…now I have saved a match again!". He was very cautious of spending money, surprisingly even at his job as an accountant. When an employee asked him for a new pencil, he claimed uncompromising to see the used pencil stump!

Další historkou pro pousmání by mohlo být následující: když dojížděl do bruntálského Klubu filatelistů, tak po skončení akce měl asi hodinu času než mu pojede autobus zpět domů. To jsme podle počasí strávili buď pomalou procházkou a nebo poseděli v restauraci. Některé naše sezení se odbývalo u tehdy velmi oblíbeného albánského koňaku se stylovým názvem Skenderbeu. Kouřil něco na způsob doutníků. V podstatě to byl list tabáku zabalený okolo stonku slámy a jmenovalo se to VIRGINIE, lidově viržinka. Někdy jsem mu ji zapálil, což s uspokojením komentoval slovy:„…zase jsem ušetřil jednu zápalku“. 
Byl velmi opatrný na každou vydanou korunu a kupodivu i u svého posledního zaměstnavatele kde působil jako účetní, nekompromisně vyžadoval aby zaměstnanec který žádal o vydání třeba nové obyčejné tužky, vrátil jako důkaz svého požadavku nepoužitelný špaček předchozí psací potřeby.

Concerning our stamp dealing, he used to bee rather amenable. I have visited his home a few times and his "philatelic kingdom", which he showed me without any secrecy. These visits lasted from early morning until the last buss went home after 22oo. He succeeded to rescue a part of his stock from the nationalisation and I had an opportunity to see a fraction of his primordial stock of CSR I edition.

U našich obchodů se známkami byl ale celkem velmi shovívavý. Několikrát jsem byl u něho doma v jeho filatelistickém království, které mi bez tajností představoval. Byly to návštěvy často od rána až do posledního autobusu do Bruntálu po 22.hodině. Část někdejšího obchodního zboží se mu dochovalo a tak jsem měl možnost shlédnout zlomek jeho původních zásob některých emisí zejména I. ČSR.

He returned home from World War I as a soldier with a badly damaged left arm. Owing to this, he becomes a small business. I can't remember if he already had a philatelist shop in Prague during the time of distribution of CSR I stamp. Mr. Skandera was one of few who had a possibility to buy a part of the rest of CSR I edition, probably depending on his financial assets. It's well known that this distribution had a special condition. Sale of CSR I stamps with Posta Ceskoslovenská 1919 overprint has been done with 50% additions over the nominal value. I don't exactly remember, but if a dealer for instance was interested of FLUGPOST 52-54 edition, he had to buy inexpensive material for many thousand korun!
It´s most probable, that the best pieces landed in the circle of Mr. J. Lesetický, who was the main person responsible of the "liquidation" of not used Austrian and Hungarian stamps on the territory of the new country, Czechoslovakian republic.

Z I. světové války se jako voják vrátil s těžce zraněnou levou (?) rukou a tak získal živnost na činnost na způsob dnešní dopravy. Tenkrát se tomu říkalo myslím povoznictví. Nějak se mi vytratilo z paměti zda v době distribuce emise PČ 1919 měl již v Praze nějaký filatelistický obchod ale je pravděpodobné, že byl jedním z těch, kteří měli možnost si toto vydání podle svých finančních možností zakoupit, což zřejmě učinil. Je známou informací, že distribuce měla své podmínky a když chtěl investor získat i emise s nižším a nebo s velmi nízkým nákladem bylo to vázáno na odběr značného množství známek z vysokým nákladem (převážně čísla: 33 - 47, 60 - 64, 101 - 106, 111 - 114 a další). Prodej emisí PČ 1919 byl navíc s 50% přirážkou nad nominální hodnotu. Nepamatuji si z jeho vyprávění na konkrétní případy jak to probíhalo ale při zájmu na příklad o sérii FLUGPOST 52-54 musel zájemce odebrat levného materiálu za mnoho tisíc korun, pokud to bylo vůbec u takové a jim podobné série možné. Pravděpodobnější se jeví verze, že ke „špekům“ měli blíž lidé blízcí z okruhu pana J. Lešetického, který byl snad hlavním strůjcem akce spočívající v této „likvidaci“ nepotřebných rakouských a uherských známek platných do té doby na území nově vzniklé Československé republiky.

But now I have lost the track! 
I can still see the BOXES (!) bolding with sheets of Posta Ceskoslovenská 1919! At this time I already knew about the different types, under types and incorporated types. 
Mr. Skandera didn't acknowledge this and thanks to that, I had a chance to buy some sheets of stamps to the standard price. On the contrary he was grateful for every sheet or arch from CSR II, I sold to him!

Ale to jsem trochu odbočil. Jako dnes vidím ty KRABICE (!!!) plné archů emisí PČ 1919. Byly to převážně ty levnější hodnoty ale přece. Já jsem již tehdy věděl něco o typech, podtypech a spojených typech (což on příliš neuznával a bral vše jako kus základní řady) a měl jsem tak možnost vybrat si části archů které byly zajímavé svým výskytem i cenou. Jinak jsem si u něj běžně získával za dumpingovou cenu emise které měl v arších jako je 261-264, 281-282, 289 – 290 a jiné samozřejmě včetně kupónů! On mi byl naproti tomu vděčen za jakýkoliv desetiblok (PL) emisí ČSR, ale i za běžný balíčkový materiál. S tímto posledně jmenovaným sortimentem se bavil obzvlášť. Koupání, třídění a balíčkování po 100 kusech zabralo u něho mnoho hodin práce.

Before the World War II, Mr. Skandera was settled in Brno, where he later became the greatest part owner of the Alfa-Palace, where he had a philatelist shop, advertisement studio and cinema. 
Beside the usual stamp dealing, he distributed oppressed stamp albums with screwed covers. One of the CSR I albums, probably one of the last, he conferred to me. It was in luxury performance, with a golden decoration and with high quality paper. I can even remember, that this album was very specialised, for instance, stamps from jubilee edition 177-179, had oppressed fields to thick and thin paper! Same for emissions SLET and KONGRES and above that, with fields to all watermarks. Until this time, I didn't even know that these stamps existed with two types of paper!

V době před II. světovou válkou se usídlil pan B. S. v Brně kde byl později největším spolu podílníkem Alfa Paláce, kde kromě jiného měl i filatelistickou firmu, reklamní studio a kino. Kromě obvyklého nákupu a prodeje známek byl i vydavatelem předtištěných alb pro známky včetně šroubových desek. Jedno z nich na známky I. ČSR, údajně poslední exemplář mi sám věnoval. Bylo ve velmi luxusním provedeni se zlatou ořízkou na hranách listů a na velmi kvalitním papíru. Vzpomínám si, že bylo velmi specializované a na přiklad emise 178 - 179 (Jubilejní) tam měly předtištěny políčka zvlášť pro silný a slabý papír. Totéž bylo i u emisí SLET a KONGRES a to vše navíc ve všech průsvitkách. Do té doby jsem ani nevěděl, že existuje dvojí papír.

Before the World War II, there existed a large Jewish population in Brno. Due to the German invasion 1938, everyone who had a possibility left the republic. During these circumstances Mr. Skandera bought another philatelistic firm from a Jewish man, Mano Katz. He got their lot of material to his collection and to his business. 
Mr. Skandera allways had good contact with the European firm BOREK. In philatelistic circles of Brno he was known as a serious and reliable dealer. 

I do remember from his stories, that as a young man, Mr Karáset used to visit his shop.

V Brně byla před II. světovou válkou silná a bohatá židovská komunita. Předtucha událostí po německé okupací v roce 1938 způsobila, že kdo mohl a stačil, utekl z republiky. Za těchto okolností odkoupil jinou filatelistickou firmu Žida Mano Katze** a pan Skandera mu ještě po válce splácel vyrovnání transakce. Získal tím mnoho obchodního známkového materiálu i sbírky. Velmi dobré kontakty obchodní i přátelské měl s evropskou filatelistickou firmou BOREK. Brněnské filatelistické veřejnosti byl znám jako seriózní a solidní obchodník. Z vyprávění mimo jiné vzpomínám i na jeho zmínku na dnešního znalce pana ing. Karáska který ho jako mladík navštěvoval v jeho obchodě.

Mr B. Skandera graduated from school of economics. After two marriages he had five children. 
One more interesting thought, after that the new communistic regime nationalized almost all his property and changed his life, he continued on as local official in the organization " Society of friendship with the Soviet union".  (What a joke!)

Pan B. S. v mládí vystudoval obchodní akademii. Ze dvou manželství měl asi pět dětí. Zajímavostí snad bylo i to že ač mu nový komunistický režim po zestátnění výrazně změnil život byl funkcionářem místní organizace Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP) - to je gól co!

Many people knew Mr Skandera from an different perspective. But this is my memory of an ex philatelistic dealer from Brno. 
This is a story for contemporary and coming generation of philatelists, about what can be hiding behind a small mark "bsb", which they may confront in the future.

Mnoho lidí zná B.S. více a i z jiné stránky než já. Toto jsou moje poznatky a vzpomínky na jednoho bývalého filatelistického obchodníka. 
Pro současnou i budoucí generaci filatelistů je to volné vyprávění bez jazykové úpravy o tom, co se skrývá na některých známkách za značkou tvořenou malými písmeny "bsb" se kterými bude možné se ještě dlouho setkávat.

** Poznámka Peter H.:

Mano Katz se po válce přemístil do Evropy a podnikal v Londýně. A to hned vedle Sherlocka Holmese na Baker Street.


Vilém Ekstein
30. 8. 1901 Domažlice - † 1943 Auschwitz

Mr. Vilém Ekstein was a well known stamp dealer in Prague.

Vilém Ekstein - Vinohrady, bývalý obchodník v Praze.

He was author of many philatelist books and catalogues during 1930 - 1940.
Some examples:
Price list of CSR stamps
(1931, 1936)
Catalogue of CSR stamps 
(1933, 1935, 1936, 1939)
Catalogue of printing errors on CSR stamps 1919 - 36 
(1936)
Catalogue of printing errors and jubilation stamps 1918 -1938
All of these catalogues are distributed in several year-sets.
Czechoslovakian postage stamps (1935,1937)

Byl autorem a vydavatelem mnoha knih a katalogů v 1930 - 1940 letech.
Zde je pár příkladů.
Ceník Československych Známek (1931, 1936)
Katalog Československych Známek (1933, 1935, 1936, 1939)
Katalog Deskové Značky u Československych Známek, 1918-36 (1936)
Katalog Deskové Značky a Příležitostná Razítka u Česko-slovenskych Známek, 1918-36 (1936, 1938)
Katalog Tschechoslowakischer Briefmarken, (1935, 1937)

Of racial reason, Mr. Ekstain was deported in 20. 11. 1942 from Prague to the concentration camp Terezín - Theresienstadt - (transport Cc number 567) and from there in 20. 01. 1943 deported to the concentration camp Auschwitz - (transport Cq number 1115), there he died.

Z rasových důvodů byl Vilém Ekstein deportován 20 listopadu 1942 z Prahy do koncentračného tábora Terezín a odsad, 20 ledna 1943 deportován do koncentračného tábora Auschwitz kde též umřel.

Source: This information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in Terezinska Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000.

Zdroj: Terezinská Pamětní Kniha, Terezinská Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000.

See the stamp dealer signature Ekstein

Obchodní značka EksteinVzpomínka na téměř zapomenutého znalce a vystavovatele
Františka Ketzeka
* 1906 - † 1978

František Ketzek - z životopisu

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, profesor v Praze. Mládí prožil v Kladně, kde v r. 1925 maturoval na místní reálce. Absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, žák V. H. Brunnera a J. Bendy. Souběžně absolvoval přednášky na Filozofické fakultě UK v Praze a ČVUT. Studijně pobýval v Itálii, Francii, Německu a býv. Jugoslávii. Osobní přátelství s Františkem Tichým mělo vliv na práce obou umělců, obdržel mezinárodní ceny, obeslal řadu výstav, avšak po vystoupení jako korunní svědek v zinscenovaném procesu s Václavem Talichem si získal nepřízeň režimu a musel odejít do ústraní (Toman, Slovník Chagall). Posmrtná výstava jeho děl se uskutečnila na podzim r. 1991 v Galerii výtvarného umění v Kladně.

V roce 1938 byl společně s Bedřichem Šulcem spoluautorem námětu k operetní komedii Bílá vrána, kde hrála celá řada našich nejlepších herců, např. Jindřich Plachta a Adina Mandlová.

Dále je o něm též známo, že hrál r. 1965 ve filmu Sběrné surovosti roli šéfa od režiséra Juraje Herze na motivy díla Bohumila Hrabala.

V roce 1950 je uváděný jako předseda Filatelistické komise znalců v tehdejší ČSR. Jako znalce jej obdivoval známý filatelistický funkcionář a vystavovatel Karel Basika.

S Karlem Basikou pořádali různé přednášky, např. 31.10.1950 v Ústí nad Labem při příležitosti Celostátní výstavy známek v Praze 1950. V závěrečné řeči přednesl pravdivá slova, která vystihují většinu sběratelů: “Ryzí známkové sběratelství může přinést každému sběrateli mnoho krásného a poučného, ale musí být děláno srdcem a s láskou k věci“.

Ve Filatelii č.17/ 1950 napsal zajímavý článek „ Každý má svou pravdu“. Už jen samotný název nepotřebuje mnoho komentářů.

V roce 1955 na Mezinárodní filatelistické výstavě v Praze vystavoval exponát klasiky USA 1847 – 1867, kde měl zastoupené i ukázky pošmistrovských vydání New Yorku 1843-1845. Byla zde i řada celistvostí z období 1847-1867. Tento exponát byl oceněný zlatou medailí jako nejúspěšnější z našich exponátů, který prezentoval mimoevropský stát. 

V květnu 1956 vystavoval v tehdejší Jugoslávii v Záhřebu na výstavě JUFIZ III exponát USA 1842-1866, který byl uznaný za nejlepší v tzv. Zámořské třídě. Získal Zlatou medaili a čestnou cenu výstavy. Na této výstavě společně s ním zlaté medaile a čestné ceny obdrželi ještě Jaroslav Kovařík za vynikající Rakousko a Karel Basika za Velkou Británii. 
Nechal za sebou tak vynikající jména jako např. Klement Ptačovský, Vlastimil Čepl a Petr Lavrov.

21.11.1957 byl jmenovaný členem Sboru znalců společně s dalšími významnými našimi znalci.

V roce 1959 je zajímavý jeho spor s dalším naším znalcem B. Riegrem ohledně pravosti známek Staroitalských států a Francie. Nedokázali se shodnout na pravosti těchto známek a tehdy vyšla hvězda našeho největšího filatelistického funkcionáře a znalce klasických známek Ing. Ladislava Dvořáčka, který dokázal všechny známky správně určit.

V roce 1968 vystavoval F. Ketzek na výstavě Praga 1968 exponát klasického Afghanistánu 19.století od roku 1871 do roku 1900.

Poslední roky svého života tvořil ve svém ateliéru v Praze a o jeho filatelistické činnosti už nejsou zmínky.

Nedávno se mi dostala do rukou jeho sbírka starého Afghanistánu (tzv. „Tygřích hlav“) a byl jsem překvapený přesným určením typů známek i u doslovných „zbytků známek“ (tehdejší poštovní úředníci znehodnocovali známky utržením části známky). U 3.emise deska B, kde je 60 typů známek jednoho nominálu! Jako porovnávací materiál v minulosti existovala pouze zmenšená a neostrá fotografie archu, nebo přímo celý dochovaný arch, ale pochybuji, že by tento arch měl F. Ketzek k dispozici.

Ukázky ze sbírky Afghanistanu Františka Ketzeka


Čtyřblok „tygřích hlav“ použitý v Taškurghanu „Tygří hlava“ 3.emise-deska A – ZP 6 s částečně chybějící ozdobou na pravé straně Vzácný kolek vytištěný pro Kandahar Vzácné tzv. „Tabletové vydání“

Prof. František Ketzek si určitě zaslouží připomenutí jako filatelista, znalec i vystavovatel. 

Zdroje informací:
Encyklopedie Wikipedia
Časopisy Filatelie 1950-1960
Sbírka Afghanistánu Františka Ketzeka

Jaromír Petřík
17.8.2009


Hugo Kaufmann * ? - † ?

Hugo Kaufmann was a well known philatelist person in Slovakia, in period between WWI and WWII.


Hugo Kaufmann byl známou osobností meziválečného filatelistického dení na Slovensku.

He was Slovak-Jewish stamp dealer from Bratislava, jurisprudential expert, publisher of a philatelic paper and catalogues.

Obchodník se známkami, soudní znalec, vydavatel filatelistického časopisu a katalogů.

By national post stamp exhibition "Bratislava 1937" he get perpetuated in caricature album of former active cooperation partners.

Při celostátní výstavě známek "Bratislava 1937" byl dokonce zvěčněn v albu karikatur tehdejších činovníků.

Depending on his Jewish birth he get proscribed. After WWII he left to Israel, where he under a new name, Kollar, a new philatelist catalogues. Catalogues focused on Czechoslovakia and neighbor countries.

Pro svůj židovský původ byl za války proskribován, poté odešel do Izraele, kde pod novým jmením Kollár vydal několik filatelistických katalogů zaměřených zejména na Československo a související známkové země.

Stamp dealer mark Hugo Kaufmann

Obchodní značka Hugo Kaufmann


Oldřich Kubis* 2. 6. 1908 - † ?

By studies of the philatelistic literature and magazines I came in touch with the name Kubis. Until now I didn't know who he was and what his first name was. Unfortunately I still can't confirm if he was a stamp expert.
These last days I found some interesting information about this man.

Při studiji filatelistické literatury a časopisů jsem se setkal s jménem Kubis. Dodnes jsem ovšem nezvěděl o koho vlastně jde, jak se jmenoval křestním jménem a kdo pán Kubis byl. Totéž a to mám dodnes nepotvrzené, zda byl znalcem...
Až teď se mi podařilo o něm najít trochu zajímavých informací.

Oldřich Kubis devoted himself to philately from his childhood. Already in 1930 he founded the first Czech philately club in  Ostrava-Vítkovice.

Oldřich Kubis se věnoval filatelii od svých dětských let. Již v roce 1930 založil v Ostravě-Vítkovicích první český filatelistický klub. 

During the WWII he was arrested by the Nazi for 5˝ years. After the war, in 1945 when he returned from concentration camp, he restored the organized philately in Ostravsko. 

Za druhé světové války byl 5˝ let vězněn v nacistických koncentračních táborech. 1945 po osvobození ČSR a po návratu z koncentračního tábora znovu obnovil organizovanou filatelii na Ostravsku. 

After the foundation of the SČSF (The club of the Czechoslovakian philatelists) Mr. Kubis worked there in different positions. He was one of the founders of the KMF (philatelic club for youngsters) in Ostravsko.
Oldřich Kubis used to exhibit his stamps almost on all eminent domestic and international exhibitions.

Od založení SČSF pracoval pak v různých funkcích. Též patřil mezi zakladatele KMF na Ostravsku.
Oldřich Kubis vystavoval téměr na všech významnějsích výstavách poštovních známek v ČSR i v zahraničí.

It remains to find out if he ever was a stamp expert. It is also unknown to me when he passed away. 

Pozůstává tedy otázka či též byl filatelistickým znalcem a dokdy žil.

Oldřich Kubis expert / owner mark

 Znalecká / majitelská značka Oldřicha Kubise


Eduard Buchta* 1911 - † 9. 1. 1977

SČF and SČSF member for many years, member of SČSF's expert committee. Member of the Czechoslovakian post stamp association. Eduard Buchta was an active exhibitor and member of the philatelic juries. 

He belonged to the greatest experts in Czechoslovakian stamps with speciality in the typography stamps.

Dlouholetý funkcionář SČF a SČSF, pracovník vedení komise čs. známky, člen komise znalců SČSF. Aktivní vystavovatel a juryman. 

Patřil mezi největší odborníky na předválečné čs. známky, zejména na první knihtiskové vydání.


František Daniel* 23. 5. 1912 - † 1994

In the 1980th, František Daniel was the secretary of the SČSF's Central committee. He was also the chairman of the "Soviet stamps section". He was a stamp expert in the sector of Russia 1917-1923 and Soviet Union. 

F. Daniel was also a stamp collector, exhibitor and member of philatelic jury.

On the post stamp exhibition Praga 1978 and on the exhibition Aerosocfilex 1980
in  Berlin, he gained gold medals for his exhibits Russia and Soviet's Air mail stamps.

František Daniel byl v 80-tých letech tajemníkem Ústřední revizní komise SČSF, předsedou sekce sovětských známek a svazovým znalcem, zejména úseku RSFSR 1917-1923 a SSSR.

František Daniel byl dlouholetým sběratelem, vystavovatelem a jurymanem.

Na filatelistické výstavě Praga 1978 a na výstavě Aerosocfilex 1980 Berlín obdržel za své exponáty (RSFSR, Letecké známky SSSR) zlaté medaile.


Source: The journal Filatelie F10/1982

Zdroj: Časopis Filatelie F10/1982


Vratislav Krutina* 29. 6. 1913 - † ?

In 1965, Vratislav Krutina was one of the founders of the SČSF (Federation of the Czechoslovakian Philatelists) and became a member of its central committee. Vratislav Krutina was a member of the SČSF's expert committee, member of the Czechoslovakian stamp committee, exhibitor and member of SČSF's philatelic jury.

He studied Czechoslovakian post stamps, especially the emission Pošta Československá 1919. He was also interested in Soviet stamps. He was honoured with SČSF's highest decoration in philately. 

V roce 1965 stál u vzniku SČSF a stal se členem jeho ÚV.
Vratislav Krutina byl členem komise znalců SČSF, členem komise čs. známky, svazový juryman a vystavovatel.

Predevším se věnoval specializovaně a studijně čs. poštovním známkám, zejméně emisi Pošta Československá 1919 a sovětským známkám. Byl nositelem nejvyššího svazového vyznamenání ve filatelii.

Source: The journal Filatelie F16/1983

Zdroj: Časopis Filatelie F16/1983


Ing. Emil Votoček* 1914 - † 26. 9. 1982

Mr. Emil Votoček devoted his life to philately and its development. He was board-member of the Filatelie journal, member of the expert commission SČSF and jury member on world and international philatelist exhibitions. 

Emil Votoček zasvětil celý svůj život filatelii a jijimu rozvoji. Byl členem redakční rady Filatelie, členem komise znalců SČSF a jurymanem na světových a mezinárodních výstavách.

Through his publication; "Monograph of Czechoslovakian cancellations" he got known to the Czechoslovak and worldwide philately public. 

Do naši i světové filatelie se zapsal svým rozsáhlím dílem razítkářské Monografie čs. známek
a byl důstojným pokračovatelem díla H. Kropfa a E. Müllera.  

His specialty ware classic Austrian stamps, postal history and post cancellations.

Jeho specialitou byli starorakouské známky, poštovní historie a poštovní razítka.

Source: The journal Filatelie F23/1982

Zdroj: Časopis Filatelie F23/1982


František Dvořák* 9. 3. 1914 in Jindřichuv Hradec, ČSR - † ?

A keen philatelist, member of committee SCF, member of philatelic committee in Jindrichuv Hradec. Philatelist expert of Austria-Hungary, ČSR-provisory stamps and early period of ČSR I. Mr. František Dvorák has successfully achieved many prosperities on national and international exhibitions.

He is an active publicist of philatelist articles concerning postal history, provisory stamps and stamps from ČSR I period. For his philatelistic activity he has received many distinctions.

Zanícený filatelista, člen odborných komisí SČF, člen výboru KF 02-4 Jindřichův Hradec.
Znalec známek Rakouska-Uherska, předběžných známek Československa a popřevratového období.
Judr. František Dvořák dosáhl významných úspěchů na národních i mezinárodních výstavách.

Obsáhlá je i jeho publicistická činnost, zaměřená na poštovní historii, předběžné známky a poštovní známky Československa. Za svoji aktivní činnost na úseku filatelie obdržel řadu čestných uznání. 

Source: The journal Filatelie F4/1994

Zdroj: Časopis Filatelie F4/1994


Zdeněk Prokop* 4. září 1914 v Bakově nad Jizerou - † ?

Zdeněk Prokop, stamp dealer and all time longest professionally active in Czech philately, in Brandýs nad Labem. 

Služebně nejstarší český obchodník s poštovními známkami, v Brandýsu nad Labem.

Since the age of fifteen he regularly visited philately exchanges in Prague, where he met celebrities as Lešetický, Mrňák, Basika and many other experts. 

Už od svých patnácti let skoro každou neděli jezdíval do Prahy na burzu, kam chodili i Lešetický, Mrňák, Basika a další slavní filatelisté a znalci. 

In 1929 he became a member of Spolek neodvislých filatelistů, (Society of the independent philatelist's) in Prague. Its chairman by that time was Mr. Jaroslav Lešetický. 

1929 se stal členem Spolku neodvislých filatelistů v Československé republice v Praze, jehož předsedou byl Jaroslav Lešetický.

In 1949 Mr. Prokop became manager in Orbis philately company.
(One year later part of it become Pofis) 

V roku 1949 se stal vedoucím pracovníkem firmy Orbis, z které za rok vznikl Pofis.

In 1950 he became director of Orbis export division, exporting new Czechoslovakian stamps to the western countries. 
(By that time all Czechoslovakian companies were monopolies) 

V roce 1950 se stal vedoucím oddelení firmy Orbis zabývající se exportem československých novinek na západ.
(V té době byla to firma monopolní)

In 1955 Mr. Prokop shifted to the international company Artia, where he stayed until his retirement in 1974. 

V lednu 1955, přešel pan Prokop do podniku zahraničního obchodu Artia, zde byl až do roku 1974, kdy odešel do důchodu.

Despite Mr. Prokop's age of 85, he still was active in philately. He represented foreign traders and partners at auctions; he participated in their visits to Prague and helped them contact stamp dealers and collectors. 

Zdeněk Prokop i v pětaosmdesátce (v roce 1999) nesložil ruce do klína. Zastupuje dosavadní obchodní partnery na aukcích, věnuje se jim při cestách do Prahy a navštěvuje s nimi filatelistické obchodníky, burzy i sběratele.

During his seventy professional years, Mr. Prokop met many famous persons, at home and abroad. Today, many of them are unfortunately almost forgotten.  

Za těch sedm desítek let s filatelií, se Zdeněk Prokop u nás i v zahraničí setkal s mnoha lidmi z tohoto oboru. Jsou to jména slavná i dnes už pozapomenutá.

Through his many years in philately, Mr. Prokop made a lot of friends and got many credits from philatelist dealers and collectors.  

Za roky práce v oboru si Zdeněk Prokop samozřejmě získal přátelství i uznání  z řady obchodníků a sběratelů. 

Since 1965 he was an honor member of Czechoslovak philately club in USA and since 1999 an honor member of Czechoslovak philately club in UK. 

Od roku 1965 je čestným členem 1. čs. filatelistického klubu v USA a od roku 1999 čestným členem čs. filatelistického spolku ve Velké Británii.


A very early advertisement!
Inzerce patnáctiletého obchodníka!

Stamp dealer mark Zdeněk Prokop? Any information?

Obchodní značka Zdeněk Prokop? Díky za informaci.

Source: The journal Filatelie F9/1999

Zdroj: Časopis Filatelie F9/1999


Václav Konštant* 1915 - † 2001

Václav Konštant from Písek, was an untiring organizer of philatelistic actions, an very successful exhibitor, expert and propagator of Czechoslovak postal history plus postal stationeries. 

Václav Konštant, neúnavný písecký organizátor filatelistických akcí, velmi úspěšný vystavovatel a znalec a propagátor naši poštovní historie a celin. 

On international exhibition PRAGA 1978, his exhibit award a gold medal.
On national exhibition BRNO 1984, his exhibit "Postal history on Czech territory in 16th to 19th century" was award as "Best in show". Also on international exhibitions in Spain 1984 and Italy 1985 was his exhibit award with gold medals. 

Vystavovatel na světové výstavě PRAGA 1978, zde ohodnocen zlatou medailí.
Vystavovatel na první celostátní výstavě BRNO 1984 kde za svůj exponát "Poštovnictví českých zemí v 16. - 19. století", obdržel Cenu výstavy. 
Na zahraničních výstavách ve Španělsku 1984 a Itálii 1985 byl jeho exponát rovněž ohodnocen jedněmi z nejvyšších medailí.

Václav Konštant is author of philatelist documents as: The very first post-office, postmasters and cancellations in Písek plus Postal history of Práchen district.

Autorem filatelistických dokumentů: O první poště, poštmistrech a razítkách v Písku a Pošta v Prácheňském kraji.

Source: The journal Filatelie F10/1986

Zdroj: Časopis Filatelie F10/1986


Vratislav Novák* 13. 2. 1918 - † 23. 10. 1985

V. Novák, was in many year president of the board of the thematic philately and honorary member of SČSF. He founded, wrote and edited excellent journal "Bohemoslovenika", about ČSR thematic on stamps. 

He was exhibitor, expert and member of philatelic jury.

V. Novák byl po dlohá léta předsedou komise námětové filatelie a členem Čestného výboru SČSF. Založil, psal a redigoval znamenitý zpravodaj Bohemoslovenika. Je autorem mnoha filatelistických článků. 

Byl vystavovatel, znalec, juryman.


Josef Hoffman* 13. 9. 1919 - † 26. 2. 1986

Ex. secretary of SČSF. Member of the expert commission.
His specialty was stamps of Soviet Union, which he successfully exposed on many exhibitions.

Dřívějsí tajemník SČSF. Člen komise znalců. 
Jeho specialitou byli známky Sovětského svazu které úspěšně vystavoval na mnoha výstavách.

Josef Hoffman's expert mark


Znalecká značka Josefa Hoffmana


Eduard Herout* 1921 - † 9. 4. 1977

Eduard Herout was member of SČF and SČSF. He was the president of Czechoslovakian post stamp association, member of SČSF's expert committee and an active exhibitor.  

E. Herout byl členem ústredních orgánů SČF i SČSF, předsedou komise čs. známky, členem komise znalců, jurymanem a aktivním vystavovatelem. 

Mr. Heroud's post-stamp collection contained "golden" Posta Ceskoslovenská 1919.
He died after a long-time disease in April 1977 and didn't live through to the world exhibition PRAGA 78 which should be a top of his collecting and exhibition ambition. 

Ve své sbírce měl "zlatou" Poštu čs. 1919. 
Zemřel po dlouhé nemoci v dubnu 1977, aniž se dožil světové výstavy PRAGA 78, jež měla být vyvrcholením jeho sběratelského a vystavovatelského úsilí.


Jiří Nekvasil* 10. 2. 1921 - † 30. 12. 1988

Jiří Nekvasil was member of SČSF commission since it was founded in 1965. 

He was member of the board of the "field of knowledge". Since 1964 he worked active in the commissions of experts, members of jury and in the commission of territorial philately. He was one of the greatest Czechoslovakian stamp collectors, exhibitors and expert of postal stationeries, post history and of territorial philately. 

Jiří Nekvasil was an active publisher in bought journals of SČSF commission.

Od ustavení Svazu československých filatelistů, v roce 1965, byl členem vedení a komise specilalizovaných oborů. 

Aktivně působil v odborných svazových komisích, například v komisi expertů, jurimanů a v komisi teritoriální filatelie.
Znalec od roku 1964, v oboru celin, poštovní a teritoriální filatelie.
Patřil mezi naše největší sběratele, vystavovatele a znalce, zejména v oboru celin, poštovní historie a teritoriální filatelie. 

Významná byla i jeho publistická činnost ve svazových časopisech.


František Kubát
* ? - † ?

Author of the Czech Monograph - part I. 1968. Autor 1. dílu Monografie čs. známek 1968.
Dr. František Kubát - from Stříbro.

Dr. František Kubát - ze Stříbra. 

Expert in Hradčany emission - author of the Czech Monograph part I.  Thanks to him, the specialized collecting of the Hradčany stamps started.

Znalec emise Hradčany – autor 1. dílu Monografie čs. známek. Zasloužil se o propagaci a následnou oblibu specializovaného sbírání první emise čs. známek.
  


Otto Hornung* 10. 9. 1920 Ostrava - † 8. 1. 2013 England

Otto Hornung, born in Ostrava - Czechoslovakia, in family of advocate Arnost Hornung.
After occupation of Czechoslovakia in 1939, he fled to Poland and latter to Soviet Union there he as member of first Czechoslovak army fight against nacists.

Otto Hornung pocházel z Ostravy, kde se narodil v rodině advokáta Arnošta Hornunga.
Po okupaci Československa v roce 1939 uprchl do Polska a odsud později do SSSR kde bojoval jako příslušník 1. čs. armádního sboru proti nacistům.

In February 1948 he emigrated to England, where he lived until his death. There from he in all years active collaborated with Czechoslovak philately association.

V únoru 1948 emigroval do Anglie, kde žil až do své smrti. Odtud aktivně spolupracoval se svazem čs. filatelistů.

Otto Hornung, was one the greatest philately journalists. In 1962 he was one of the founders of "Association Internationale des Journalistes Philateliques" - AIJP.
In 2003, due to his age, he resigned from his position as president of the international philately journalist association AIJP.  

Otto Hornung byl jednim z nejlepších filatelistických žurnalistů. V roce 1962 spoluzakládal "Asociaci filatelistických novinárů" - AIJP.
V roce 2003 z věkových důvodů rezignoval na funkci předsedy Mezinárodní asociace filatelistických žurnalistů AIJP.

He was an excellent journalist, in former Czechoslovakia he was active in different federacy functions. He has written several specialized publications, among others in the philately journal Filatelie. 

Byl excelentním novinářem, pocházící z Československa, kde působil v mnoha svazových funkcích. V časopise Filatelie vydal několik odborných publikací. 

He published a famous philately book "Illustrated Encyclopedia of Stamp Collecting". This book is published in English, German, Danish and Japanese. His philately journalism has been reworded by FIP and by FEPA.

V němčině vydal výpravnou knihu "Jak správně sbírat známky pro tehdejší PZO Artia. Jeho přínos pro světovou filatelii a zejména filatelistický tisk ocenil FIP i FEPA. 


Ivo Hauptman* 6. 8. 1931 - † 24.3.2001

Ivo Hauptman was one of the founders of Czechoslovakian postal philately and its chairman in the 1990s.

In 1991 he was president of the SČSF's juryman committee.

In the 1990s member of the SČSF's expert committee.

Ivo Hauptman, byl jednim ze zakladatelů komise teritoriální filatelie SČSF a zároveň v 1990 letech jeji předseda.

1991 byl předsedou komise jurimanů S ČSF.

V 1990 letech byl členem komise expertů.

Source: The journal Filatelie F13/1991

Zdroj: Časopis Filatelie F13/1991


Zdeněk Nygrýn - Interfila Praha* ?

Zdeněk Nygrýn, stamp dealer - Interfila Prague. 
Purchase and sell postage material, stamps, letters, postcards and older literature. 

Zdeněk Nygrýn, obchodník - Interfila Praha, nákup a prodej materiálů se vztahem k poštovnímu provozu. Nabídka známek, dopisů, pohlednic a starší literatury. 

Proofing and expertizing of stamps. In 2002, Mr. Nygrýn passed a stamp expert examination.

Provádění znaleckých posudků. Před několika lety, cca 2002 složil úspěšně znalecké zkoušky. 

Citation Mr. Svätopluk Šablatúra:

The board of SČF didn't confirm him as a stamp expert, because he is a stamp dealer!

Ovšem, citát pan Svätopluk Šablatúra:

Vedení SČF ho členem komise nejmenovalo, a to prý proto, že je obchodníkem se známkami! 

That's remarkable. On one hand, Mr. Zdeněk Nygrýn can't be one of SČF's stamp experts, on the other hand, Mr. František Beneš - president of the "New Expert Committee" is one of the greatest stamp dealers in the Czech Republic!

Jak pozoruhodné, na jedné straně nemůže být pan Zdeněk Nygrýn svazovým znalcem proto, že je obchodníkem se známkami, na druhé straně však VV SČF jmenoval předsedou "Nové Komise znalců" pana Ing. F. Beneše, jednoho z největších obchodníků se známkami v ČR. 

Absolutely inconceivable, one yes, the other no! (2005)

Naprosto nesrozumitelné, jeden ano, druhý ne! (2005)

More information (Czech only)

Další informace

2014 - Zdeněk Nygrýn expert in field CSR I and CSR II and protectorate BoM.

2014 - Zdeněk Nygrýn jmenován znalcem pro obor CSR I a II, protektorát CaM.The Examinatorial station - Slovenský Filatelista


Zkušební stanice klubu - Slovenský Filatelista. 

A few days ago I received a mail from Mr. Ivan Novotný, who's the son of the famous Czechoslovak stamp expert Ladislav Novotný. In this mail he gave me some new information, some new stamp expert marks and their identification! 
Here is a part of his mail:
Před pár dny jsem obdržel mail od syna našeho velmi uznávaného znalce Ladislava Novotného. Navíc jsem získal další informace a nové značky s jejich identifikací! 

Zde si dovoluji publikovat část jeho mailu:


Ladislav Novotný


Klement Ptačovský


Karol Kozák


Miloš Müller

When I looked at your web site, I found it very interesting. I hope that even I can contribute with some information.

So záujmom som si prezrel Vašu www stránku. Možno i ja prispejem trochou do "mlyna" nasledujúcimi informáciami.

On your side, "Stamp dealers marks" I found a mark Slovenský Filatelista. By studies of my fathers, Ladislav Novotný's properties I found the following information:
about the activity of the examinatorial station - "The stamp examination isn't a one man matter. It's a team work by at least two of the four experts, who are working in this examinatorial station. Every examination is recorded and every stamp gets two marks: one examinatorial station mark and one expert mark".

In October 1939 the philatelistic paper Slovenský Filatelista founded the first examinator station of Slovak stamps. This station was confirmed by the Slovak post direction. In the philatelist paper Slovenský filatelista nr. 1 from 1940 you can read the following informat
The post stamp catalogue of the exhibition Bratislava 80 (Aug. 29th - Sept. 14th 1980) contains an article written by Ladislav Novotný. The article's name is "Our exhibition and Bratislava's philately of the past", there L. Novotný writes the following: 

"One of the important acts done by Bratislava's philatelist club was the founding of the examinatorial station, subordinated to the Slovenský Filatelista paper. The expert members was Klement Ptačovský, Miloš Müller, Karol Kozák and Ladislav Novotný. The Slovenský Filatelista mark and an expert mark together are a guarantee of authenticity". 
So far the quotations.

V časti Obchodné značky uvádzate značku Slovenský Filatelista. Mne sa podarilo v otcovej pozostalosti (Ladislav Novotný) zistiť nasledovné:

V októbri 1939 bola pri časopise Slovenský filatelista zriadená prvá oficiálna skúšobná stanica slovenských známok uznaná Slovenskou poštovou správou. V časopise Slovenský filatelista, č.1 z roku 1940 sa píše o činnosti Skúšobnej stanice Klubu Slovenských Filatelistov nasledovné - "Skúšanie známok nie je tu záležitosťou jednotlivca, ale vždy prácou najmenej dvoch zo 4 členov znaleckej komisie nášho klubu. Každá skúška sa protokoluje, každá skúšaná známka održí dve značky: stanice a jedného zo znalcov".

V katalogu k výstave poštových známok Bratislava 80 (29.8.-14.9.1980) vo svojom príspevku Naša výstava a Bratislavská filatelia v minulosti, otec píše 

"Ďalším dôležitým činom bratislavského Klubu Slovenských Filatelistov bolo zriadenie skúšobnej stanice pri časopise Slovenský filatelista. Členmi stanice boli Klement Ptačovský, Miloš Müller, Karol Kozák a Ladislav Novotný. Značka Slovenský filatelista sprevádzaná značkou niektorého z menovaných je uznávanou garanciou pravosti".
Toľko citáty.

In fact, the Slovenský Filatelista mark shouldn't appear without an expert mark from the experts working in the examinatorial station. On the contrary, the expert marks can appear on the stamp without the Slovenský Filatelista mark. We can state that the Slovenský Filatelista mark was an enclosed examinatorial station mark - not a stamp dealer mark.

Vlastne by nemala existovať známka so značkou Slovenský filatelista bez sprievodnej značky niektorého člena znaleckej komisie. Naopak, môžu existovať známky označené znaleckou značkou ale bez Slovenského filatelistu. Možno teda tvrdiť, že značka Slovenský filatelista  bola iba sprievodnou značkou znaleckej komisie - nie obchodnou.

Best regards

Ivan Novotný / Bratislava 

S pozdravom,

Ivan Novotný / Bratislava - už z EUSignature - Jan Kraus


Značka na známce - Jan Kraus
* 1941 - † 2001

This signature is well known in the Czech Republic. It belongs to Mr. Jan Kraus from Prague.
In 1971 - 72 he became a candidate for the Czechoslovakian expert federation SČF.
His examination work was an unconventional subject, so-called revolutionary overprints from 1918/1919, "Šrobár's overprints".

Značka na známce je v České republice známá. Jedná se o pana Jana Krause z Prahy. Jeho značka byla vesměs považována jako vlastnická a to i přesto, že umístění bylo v souladu s příslušným umístěním znalecké značky na známce.
Kandidátem na svazového znalce SČF se stal cca 1971 - 72. Jeho kandidátská práce byl netradiční obor, tzv. revoluční přetisky z let 1918/19, "Šrobárovy přetisky".

In the philatelistic circles he wasn't so well renowned neither as stamp dealer nor as an expert. 
He attempted to be considered as a stamp expert and he endeavored all his life to that. Unfortunately, Jan Kraus only made the examination work, but he never became an expert. 

Po jistou dobu se zdál být na tomto poli určitým příslibem, dokonce byl tajemníkem komise znalců SČSF. Brzy se však ukázalo, že jeho odborné postupy a hlavně znalecké výroky jsou značně problematické (jako pravé ověřil mnoho padělků), a proto bylo jeho členství v komisi ukončeno. I tak však po léta nabízel sběratelům své služby a jeho značka se nachází na mnoha známkách – její výskyt však bohužel není zárukou pravosti, ale naopak spíše důvodem ke zvýšené opatrnosti.
V podstatě ale usiloval o to aby byl brán jako znalec. Snaha být regulérním znalcem ho provázela celý jeho život.

Later on he was excluded from the philatelistic federation SČF. He left Prague, moved to Neratovice and there he ran a philatelistic firm from 1988.
A curiosa, Jan Kraus had a stamps booklet issued, which was officially published and has a Pofis catalogue number ZS 67. Pofis prize = 40,- Kč

Ovšem, ve filatelistické veřejnosti byl známý v ne příliš pozitivním slova smyslu jako obchodník. Odešel z Prahy a žil v Neratovicích a tam měl od roku 1988 filatelistickou firmu.
Kurioza,
Jan Kraus si dokonce nechal vydat i známkový sešitek, který je oficiálně vydán a v katalogu POFIS veden pod číslem ZS 67. POFIS cena = 40,- Kč.

Není známo, co se po smrti J. Krause stalo s jeho značkou, nelze tedy prozatím vyloučit ani její dodatečné zneužití.

Má někdo ze
čtenářů foto Jana Krause? Prosim, pošlite mi sken.


 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann