My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting information about the Hradčany stamps. Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé informace o známkách Hradčany

 

Hradčany

Around the first Czechoslovakian stamps often flourish unbelievable tall stories and vague information. It's almost 100 years ago the first Hradčany stamps were issued, so let's try to sum the information: 

The first initiator of the new Czechoslovakian stamps probably was Jaroslav Šula. By that time he was the president of the Czech philately club. It is said, that he already on October 20th 1918 in a letter asked Alfons Mucha to prepare drafts of new stamps. 

In KČF's (Czech philately club) registration we can read that on November 8th 1918 the KČF's leading asked Alfons Mucha to prepare drafts of new Czechoslovakian stamps...

Beyond that, it says in Jaroslav Lešetický's memoirs that on October 29th 1918, the post director Maximilián Fatka gave him a task to provide a temporary overprint to Austrian stamps. ("Zatímní vláda 28. 10. 1918" - "Provisory governance 28. 10. 1918"). This proposition wasn't accepted by the postal presidency, so the next day Lešetický got a new task, to fix drafts to temporary stamps. This time he contacted Alfons Mucha.
Kolem prvních československých známek často vzkvétají neuvěřitelné, dokonce i přehnané historky a nejasné informace. Uplynulo již 100 let od vzniku prvních československých známek, zkusme zde shrnout některé informace:

Snad prvním iniciátorem k přípravě nových československých známek byl předseda KČF, ing. Jaroslav Šula, který prý již 20. 10. 1918 dopisem vyzval Alfonse Muchu aby připravil návrhy pro příští českou vládu. 

Dle záznamů KČF, 8. 11. 1918 se vedení KČF obrátilo na profesora Alfonse Muchu aby vypracoval návrhy na první ČSR známky...

Navíce, dle vzpomínek vrchního poštovního oficiála, Jaroslava Lešetického, dne 29. 10. 1918 byl poštovním ředitelem Maxmiliánem Fatkou osobně pověřen úkolem, aby postaral kresbu přetisku "Zatímní vláda 28. 10. 1918", pro rakouské známky. Tento návrh byl odmítnutý a od přetisku oficiálního opuštěno. Den nato byl J. Lešetický pověřen druhým posláním - sehnat návrhy na zatimní známky. 

On November 1st 1918, Jaroslav Lešetický took a walk together with counsel Mr. Viliam Elias. Mr. Viliam Elias suggested Hradčany as the motive of the first Czechoslovakian stamp.

Dne 1. listopadu 1918, na procházce z tiskárny Unie, navrhnul ministerský rada Viliam Elias, Jaroslavu Lešetickému, Hradčany jako motiv prvních známek.

This proposition was approved by the postal presidency and the next day Alfons Mucha got a subcontract to draw a stamp with Hradčany motive. 

Tento návrh byl schválen u poštovního presidia a den nato bylo zadáno A. Muchovy aby též vykreslil Hradčany. 

The printing house "Česká grafická unie", gets a contract to release the very first Czechoslovakian stamps. "Česká grafické unie" was founded in 1903 by a coalition of the graphic printing house Unie and Mr. Jan Vilím's reproduction manufactory.

Zhotovením prvních poštovních známek byla pověřena tiskárna České grafické unie v Praze. Tento podnik vznikl roku 1903 sloučením České grafické společnosti Unie s reprodukční dílnou Jana Vilíma.

 The first draft by the size of 84 x 68 mm. The value plate by a "heart look" with a numeral 25. 
The doves facing from the value plate.The second draft by the size of 68 x 68 mm. Oval value plate without a numeral. The doves facing to the value plate. The very first proposition. 
Drawn with quill, on smooth paper by size 111 x 95 mm.
This proposition was too fine to be used for letter print. Later on it was redone by engraver with Mr. Mucha's permission. 

 


In December 3, Mr. A. Mucha presented drafts of Hradcany, Husita, falcon and a girl in folk costume. 

Dne 3. listopadu odevzdal Alfons Mucha návrhy s obrazem Hradčan, s Husitou, se sokolem a s dívkou v kroji.

The first Hradčany stamps
, 5 h light green and 10 h red, were issued on December 18th 1918. This day became a memorial day of the Czechoslovakian philately. 

První hradčanské známky
, hodnota 5 h světle zelená a 10 h červená, byly vydané 18. prosince 1918. Tento den se stal pamětním dnem čs. filatelie. 

The Hradčany stamps were issued pell-mell, not by turn of value. The last Hradčany stamp, 30 h light purple were issued on April 12th 1920. 

Hradčanské známky nevycházely v pořadí podle hodnot, ale napřeskáčku. Poslední 30 h světle fialová vyšla až 12. dubna 1920.

This emission consisted of five different drawings, 26 different values, 14 of them were also perforated. 

Emise Hradčany spočívá z pěti různých kreseb, z 26 hodnot z nichž 14 hodnot bylo též vydáno v perforované úpravě.

Production of the first Czechoslovakian stamps were characterized of post-war chaos. The Czech Graphic Union Printing House wasn’t prepared for such a task, the letterpress machine was out-of-date. This way we got many printing errors, variations and a paradise for Hradčany specialists. 

Výroba prvních československých známek je poznamenaná poválečným chaosem. Tiskárna „Česká grafická unie“ v Praze, na výrobu známek nebyla připravená, stroje pro knihtisk byly zastaralé, tim vzniklo množství tiskových vad, odchylek a tim i ráj pro specialisty.


2006 01 11

 

I. The first design

I. kresba

Preparatory drawing, black letterpress, imprint after the I. design. Přípravná kresba, černý knihtisk, otisk podle I. kresby.

The first design, drawing a.

První kresba, kresba a.

The small white inscription on coloured background.  Drawing with the sun and the foreground bush.

Malý bílý nápis na barevném podkladu, se sluncem a keřem. 

Stamps with the first design, Alfons Mucha, Letterpress: 

Známky s první kresbou, Alfons Mucha, Knihtisk: Unperforated stamps:

Pof 2, 3 h reddish purple - issued 21/12-1918 
Pof 3, 5 h light green - issued 18/12-1918
Pof 5, 10 h red - issued 18/12-1918
Pof 8, 20 h blue green - issued 30/12-1918
Pof 10, 25 h blue - issued 30/12-1918
Pof 12, 30 h yellow (bistre) - issued 17/1-1919
Pof 14, 40 h red-orange - issued 23/1-1919

Perforation types available: ŘZ=line perforation, HZ=comb perforation.

Známky nezoubkované:

Pof 2, 3 h fialová - den vydání 21/12-1918 
Pof 3, 5 h světle zelená - den vydání 18/12-1918
Pof 5, 10 h červená - den vydání 18/12-1918
Pof 8, 20 h modrozelená - den vydání 30/12-1918
Pof 10, 25 h modrá - den vydání 30/12-1918
Pof 12, 30 h žlutá - den vydání 17/1-1919
Pof 14, 40 h oranžová - den vydání 23/1-1919

Druhy zoubkování: ŘZ=Řádkové, HZ=Hřebenové.

Pof 3D - ŘZ11˝, 3E - ŘZ11˝:10ľ

Pof 5D - ŘZ11˝

Pof 8A - HZ 13ľ:13˝, 8C - ŘZ 13ľ, 8D - ŘZ11˝

Pof 10A - HZ 13ľ:13˝, 10C - ŘZ 13ľ, 10D - ŘZ11˝

 

II. The second Design

II. kresba


Preparatory drawing, black letterpress, imprint after the II. design.

Přípravná kresba, černý knihtisk, otisk podle II. kresby.

The second design, drawing b.

Druhá kresba, kresba b.


The small coloured inscription on white background. 
Drawing with the sun and the foreground bush.

Malý barevný nápis na bílém podkladu, se sluncem a keřem.

Stamps with the second design, Alfons Mucha, Letterpress: 

Známky s druhou kresbou, Alfons Mucha, Knihtisk:


Unperforated stamps:

Pof 20, 100 h brown - issued 14/1-1919
Pof 22, 200 h ultramarine - issued 14/1-1919
Pof 24, 400 h blue-violet - issued 29/1-1919

Perforation types available: ŘZ=line perforation, HZ=comb perforation.

Známky nezoubkované:

Pof 20, 100 h hnědá - den vydání 14/1-1919
Pof 22, 200 h ultramarínová - den vydání 14/1-1919
Pof 24, 400 h modrofialová - den vydání 29/1-1919

Druhy zoubkování: ŘZ=Řádkové, HZ=Hřebenové.

Pof 22A - HZ 13ľ:13˝

 

III. The third design

III. kresba


Preparatory drawing, black letterpress, imprint after the III. design.

Přípravná kresba, černý knihtisk, otisk podle III. kresby.


The third design, drawing c. 

Třetí kresba, kresba c. 

The large white inscription on coloured background. 
Drawing with the sun and the white foreground bush.

Velký bílý nápis na barevném podkladu, se sluncem a bílým keřem.

Stamps with the third design, Alfons Mucha, Letterpress: 

Známky s třetí kresbou, Alfons Mucha, Knihtisk:


Unperforated stamps:

Pof 1, 1 h brown - issued 14/3-1919
Pof 15, 50 h lilac - issued 27/2-1919

Perforation types available: ŘZ=line perforation, HZ=comb perforation.

Známky nezoubkované:

Pof 1, 1 h hnědá - den vydání 14/3-1919
Pof 15, 50 h fialová - den vydání 27/2-1919

Druhy zoubkování: ŘZ=Řádkové, HZ=Hřebenové.

Pof 1C - ŘZ 13ľ

 

IV. The fourth design

IV. kresba


Preparatory drawing, black letterpress, imprint after the IV. design.

Přípravná kresba, černý knihtisk, otisk podle IV. kresby.

The fourth design, drawing d. 

Čtvrtá kresba, kresba d.

The large white inscription on coloured background. 
Drawing without the sun and with shaded foreground bush.

Velký bílý nápis na barevném podkladu, se srafovaným keřem, bez slunce.

Stamps with the fourth design, Alfons Mucha, Letterpress: 

Známky s čtvrtou kresbou, Alfons Mucha, Knihtisk:


Unperforated stamps:

Pof 17, 60 h yellow-orange - issued 10/4-1919
Pof 19, 80 h olive - issued 22/4-1919
Pof 23, 300 h dull green - issued 22/4-1919
Pof 26, 1000 h reddish purple - issued 2/6-1919

Perforation types available: ŘZ=line perforation, HZ=comb perforation.

Známky nezoubkované:

Pof 17, 60 h žlutooranžová - den vydání 10/4-1919
Pof 19, 80 h olivová - den vydání 22/4-1919
Pof 23, 300 h zelenošedá - den vydání 22/4-1919
Pof 26, 1000 h fialová - den vydání 2/6-1919

Druhy zoubkování: ŘZ=Řádkové, HZ=Hřebenové.

Pof 17A - HZ 13ľ:13˝, 17B - HZ 11ľ

 

V. The fifth design

V. kresba


Preparatory drawing, black letterpress, imprint after the V. design.

Přípravná kresba, černý knihtisk, otisk podle V. kresby.

The fifth design, drawing e.

Pátá kresba, kresba e.

The large white inscription on coloured background. Drawing without the sun and without the foreground bush.
A larger drawing of the St Nicholas Church and a different drawing of the ornamentation.

Velký bílý nápis na barevném podkladu, bez keře a slunce. Větší kresba chrámu svatého Mikuláše, odlišná kresba ornamentu v orámování obrazu.

Stamps with the fifth design, Alfons Mucha, Letterpress: 

Známky s pátou kresbou, Alfons Mucha, Knihtisk:


Unperforated stamps:

Pof 4, 5 h blue green - issued 1/8-1919
Pof 6, 10 h green - issued 3/1-1920
Pof 7, 15 h brick red - issued 7/6-1919
Pof 9, 20 h red - issued 3/1-1920
Pof 11, 25 h purple - issued 9/7-1919
Pof 16, 50 h blue - issued 19/8-1919
Pof 18, 75 h slate green - issued 3/7-1919
Pof 21, 120 h gray - issued 28/7-1919
Pof 25, 500 h brown - issued 9/8-1919

Známky nezoubkované:

Pof 4, 5 h modrozelená - den vydání 1/8-1919
Pof 6, 10 h zelená - den vydání 3/1-1920
Pof 7, 15 h cihlově červená - den vydání 7/6-1919
Pof 9, 20 h červená - den vydání 3/1-1920
Pof 11, 25 h fialová - den vydání 9/7-1919
Pof 16, 50 h modrá - den vydání 19/8-1919
Pof 18, 75 h šedozelená - den vydání 3/7-1919
Pof 21, 120 h šedá - den vydání 28/7-1919
Pof 25, 500 h hnědá - den vydání 9/8-1919

Perforation types available: ŘZ=line perforation, HZ=comb perforation.

Druhy zoubkování: ŘZ=Řádkové, HZ=Hřebenové.

Pof 4A - HZ 13ľ:13˝, 4B - HZ 11ľ, 4C - ŘZ 13ľ, 4D - ŘZ11˝, 4E - ŘZ 11˝:10ľ, 4F - ŘZ 13ľ:11˝

Pof 6A - HZ 13ľ :13˝, 6B - HZ 11ľ, 6C - ŘZ 13ľ

Pof 7A - HZ 13ľ :13˝, 7B - HZ 11ľ, 7C - ŘZ 13ľ, 7D - ŘZ11˝, 7E - ŘZ 11˝:10ľ, 7F - ŘZ 13ľ:11˝, 
7G - ŘZ 11˝:13ľ, 7H - ŘZ 13ľ:10ľ, 7I - ŘZ 13ľ:11˝+10ľ

Pof 9A - HZ 13ľ :13˝, 9C - ŘZ 13ľ

Pof 11A - HZ 13ľ :13˝, 11B - HZ 11ľ, 11D - ŘZ11˝, 11E - ŘZ 11˝:10ľ, 
11F - ŘZ 13ľ:11˝, 11H - ŘZ 13ľ:10ľ

Pof 21D - ŘZ11˝


Stamp Pof. 13 a subtype of the fifth design with a coarser drawing. Známka č. 13 s obdobnou kresbou, ale v hrubším provedení.


Unperforated stamp:

Pof 13, 30 h light purple- issued 12/4-1920

Známka nezoubkovaná:

Pof 13, 30 h světle fialová - den vydání 12/4-1920

Perforation types available: ŘZ=line perforation, HZ=comb perforation.

Varianta zoubkování: ŘZ=Řádkové, HZ=Hřebenové.

Pof 13A - HZ 13ľ :13˝, 13B - HZ 11ľ, 13C - ŘZ 13ľ, 13D - ŘZ11˝, 13G - ŘZ 11˝:13ľ, 13J - HZ 11ľ+ ŘZ11˝, 
13K - HZ 11ľ+ ŘZ13ľShow of my Hradčany stamps.


Ukázka mé specializované sbírky známek Hradčany.

 

 Explanation of the Czech terminology 
Different Types anticipated on Hradčany stamps

Různé Typy nacházející se na známkách Hradčany 


1 - Spiral Types / Typy Spirálové


2 - Bar Types / Typy Příčkové


3 - Frame Types / Typy Rámečkové


Type Is - Open spiral
Typ Is - Otevřená spirála

Type Ip - Short bar
Typ Ip - Krátká příčka

Type I - Incomplete inner frame
Typ I - Přerušený rámeček

Type IIs - Closed spiral
Typ IIs - Uzavřená spirála

Type IIp - Long bar
Typ IIp - Dlouhá příčka

Type II - Complete inner frame
Typ II - Nepřerušený rámeček

Type IIap - Uncompleted bar
Typ IIap - Nedotažená příčka
 

 

 

 

 

------------
Click here for more information 
about 
the Spiral Types
------------
Click here for more information 
about 
the Bar Types
------------
Click here for more information 
about 
the Frame Types

-------------
Iformace o  
Typech Spirálových
-------------
Informace o 
Typech Příčkových
-------------
Informace o 
Typech Rámečkových


Printing plates, explanation of abbreviations in Czechoslovakian catalogues.
Perforation Pofis on the Hradčany stamps / Zoubkování dle Pofis

A - HZ 13ľ:13˝ - Comb perforation B - HZ 11ľ - Comb perforation C - ŘZ 13ľ - Line perforation
D - ŘZ11˝ - Line perforation E - ŘZ 11˝:10ľ - Line perforation F - 13ľ:11˝ - Line perforation
G - ŘZ 11˝:13ľ - Line perforation H - ŘZ 13ľ:10ľ - Line perforation I - ŘZ 13ľ:11˝+10ľ - Line perforation
J - HZ 11ľ+ ŘZ11˝ - Comb + Line perf. K - HZ 11ľ+ ŘZ13ľ - Line perforation L - ŘZ 10˝ - Line perforation
 

SPECIAL APPENDIX OF HRADČANY STAMPS.

 

 

 

SPECIALIZACE ZNÁMEK HRADČANY.

1) Spiral Types

1) Typy spirálové

The Spiral types was discovered and described in 1940 by Mr. Josef Kálal. Tyto typy byly objevené a popsané v roce 1940 Josefem Kálalem.

The spiral types occurs with "open" or "closed" spiral, on stamps from the fifth drawing.

Spirálové typy se nachází s "otevřenou" respektivně se "zavřenou" spirálou, na známkách páté kresby.

Some plate positions on the printing plate wasn't retouched, that way we got the Type I, with the open spiral.

Část tiskových desek nebyla opravená, a tak zůstal Typ s otevřenou spirálou, Typ I.

All the rest of the stamp fields on the metal printing plate were retouched before the printing and that way the second type, with closed spiral, Type II, arose.

Uzavřený Typ vzniknul retuší kovových tiskových desek, před zahájením tisku známek, Typ II.

Extra information, there is one under-type, with partly engraved spiral, almost closed.

Ještě pro informaci, nachází se podtyp II, částečně prorytý.

 


Joined Spiral Types

Spojené spirálové typy

Printing plates with the Joined Spiral Types - 
their Plate position and occurring perforation.

Výskyt spojených spirálových typů a použitého zoubkování
Pof. Value
--
Nom.
Printing
plate
--
TD
Spiral
type
--
Typ
spir.
Joined Spiral Types.
Plate position 
with the Type Is 
Open spiral.
--
I. typ na ZP ze ST
Perforation -- Zoubkování
A B C D E F G H
4 5h 2 II 91 * *     * * *    
4 5h 3 II 22 * * * * *   *    
7 15h 1 II 2,21,22,23,49,83,91,92,94 * * * * * * * * *
7 15h 2 II 15 * * * * * * * * *
7 15h 7 II 49,96 *                
9 20h 1 II 9,34 * *   *          
11 25h 1 II 3,12,13 * *     * * *   *
11 25h 2 II 10,27,31,59 * *     * * *   *
18 75h 2 II 82 *                
25 500h 2 II 32,35 *                

______________________


 

2) Bar Types

2) Typy příčkové

In 1983, František Hamr described for the very first time retouches (repairs) of some Hradčany stamps with the fifth drawing.   František Hamr již v roce 1983 seznámil sběratele emise Hradčany o opravách některých hodnot páté kresby.

Later on, together with Jiří Škaloud from Brno, they extended the knowledge about these retouches.

Později, spolu s Jiřím Škaloudem z Brna, rozšířili znalosti o těchto opravách.

The bar type arose the same way as the spiral types. A part of the metal printing plates were retouched before the printing, on stamps from the fifth drawing.

Příčkový typ vznikl stejně jako typ spirálový, tedy při opravách kovové desky před začátkem tisku, na známkách páté kresby.

Among the bar types we find two types and one under-type.

Zde nacházíme dva typy a jeden podtyp.

Type Ip - Short bar 
Type IIp - Long bar
Type IIap - Intermediate bar

Typ Ip - Krátká příčka
Typ IIp - Dlouhá příčka
Typ IIap - Nedotažená příčka

 

 


Printing plates with the Long Bar Types IIp and Uncompleted Bar Types IIap - their Plate position and occurring perforation. (Catalogue Pofis terminology)

 


Výskyt příčkových typů a podtypů a použitého zoubkování.

 

Pof. Value Printing
plate
Plate position with 
the Type IIp - Long bar
Plate position with the Type IIap - Uncompleted bar Perforation 
A B C D E F G H
4 5h 1 37   * *     * * *    
4 5h 3 18   * * * * *   *    
4 5h 4 7 10 * * * * *   *    
7 15h 1 2,4,5,15,17,91 1,12,16,23 * * * * * * * * *
7 15h 2 75,78 8 * * * * * * * * *
7 15h 7 13 93 *                
9 20h 1 61,65,66,74 96 * * *            
9 20h 2 9,46   * * *            
11 25h 1 20,50,68,72,73,74,75,
81,82,83,86
2,63,78 * *     * * *   *
11 25h 2 3,4,5,6,7,8,11,12,21,
32,40,49,52,56,62,64
1 * *     * * *   *
18 75h 2 29   *                
25 500h 2 2,15 46 *                

_______________________


 

3) The Frame Types

3) Typy pravé příčky - Typy rámečkové

Catalogues of today include spiral types and the left bar types, but not the differences of the right-hand inner frames. Dnešní katalogy uvádejí Typy spirálové a Typy levé svislé příčky. 
Na známkách páté kresby emise Hradčany se nacházejí rozdíly i u pravé svislé příčky - rámečku.

These inner frames has been in its full length engraved on stamps: 10h (plate position 55/I), 75h (plate position 1, 2 and 21) and 500h (plate position 93/I).

Tato příčka byla po celé délce proryta u hodnot 10h na (ZP55/I), 75h (ZP1, ZP2 a ZP21) a 500h (ZP93/I)

On Hradčany stamps of the fifth drawing we can also find differences on the right-hand inner frames. These right-hand inner frames were for the very first time described in 1971 and 1972 by Mr. František Fryč in the Czech philately journal Filatelie.

První zmínky o odchylkách pravé příčky na známkách v páté kresby rozepisuje František Fryč, v časopise Filatelie 1971 a 1972.
 

Since then, collectors haven't shown any bigger interest to this important variation. Mostly depending on its poor popularization in philatelistic literature and partly because of imperfect description and classification. 

Od té doby neprojevili sběratelé o tuto dosti významnou odchylku zájem, zejména pro minimální popularizaci ve filatelistické literatuře a také pro na první pohled nedokonalé popsání a roztřídění.

Almost thirty years later, in the journal Filatelie from the year 2000, Mr. Jaroslav Maleček once again described this inner frame variation. Not even his article managed to awaken an interest among the philatelists.

Další písemnou zmínku o této odchylce učinil p. Jaroslav Maleček po téměř třiceti letech ve Filatelii 2000, ale ani jeho článek se mezi sběrateli nedočkal odezvy. 

The last try to awaken a discussion about the right-hand inner frames was taken by Mr. František Hamr in Merkur revue 2001. 

Poslední pokus o vyvolání diskuze o pravé příčce podnikl p. František Hamr v Merkur revue 2001.

This year, 2006, the edition POM-fila issued a new booklet in Czech, about the right vertical bar on Hradčany stamps of the fifth design, drawing e. 
Author of this study is Jaroslav Michalík.

Letos, 2006, edice POM-fila vydává brožurku Pravá příčka na známkách emise Hradčany kresby e). Autorem studie je Jaroslav Michalík.

Source: Infofila.cz

Zdroj: Infofila.cz "Pravá příčka na známkách emise Hradčany"

 


10 h Hradčany
 

Pofis 6,6A,6B,6C and Hradčany SO4,SO4A,SO4B,SO4C.

-Type I:
the incomplete right-hand inner frame, circa 2mm, appears on all plate positions 
and both printing plates except on plate position 55/I.


Click to enlarge

-Typ I: 
pravá příčka přerušená v délce cca 2mm, nalézá se na všech ZP obou TD vyjma ZP55/I.

-Type II: 
the complete right-hand inner frame appears on plate position 55/I.

-Typ II:
pravá příčka nepřerušená, nalézá se na ZP55/I.
75 h Hradčany
 

Pofis 18, SO 1920 SO15 and Doplatní (Postage Due) 50/75h a 60/75h DL19 a DL22.

-Type I:
the right-hand inner frame is incomplete in length of circa 1,5-2,5mm, 
appears on all plate positions and both printing plates except on plate position 1/I, 2/I and 21/I.


Click to enlarge

-Typ I:
pravá příčka přerušená v délce cca 1,5-2,5mm, je na všech ZP obou TD vyjma ZP1/I, 2/I, a 21/I.

-Type IIa:
the right-hand inner frame is complete and does not touch the 9th spiral, appears on plate position 2/I.

-Typ IIa:
pravá příčka nepřerušená a nedotýká se 9. spirály. Nalézá se na ZP2/I.

-Type IIb:
the right-hand inner frame is complete and touches the 9th spiral, appears on plate position 1/I.

-Typ IIb:
pravá příčka nepřerušená a dotýká se 9. spirály. Nalézá se na ZP1/I.

-Type IIc:
the right-hand inner frame is complete (but is on the lower half weakened, almost invisible) 
and does not touch the 7th spiral. Appears on plate position 21/I.

-Typ IIc:
pravá příčka nepřerušená (od poloviny vázání dolu je u nekterých známek zeslabena až do nezřetelna) a nedotýká se 7. spirály. Nalézá se na ZP21/I.
500 h Hradčany 

Pofis 25, SO22 and letecké (air mail) 24Kc/500h (L2, L2A, L2B)

-Type I:
the right-hand inner frame is incomplete in length of circa 2mm, appears on all plate positions 
and both printing plates except on plate position 93/I.


Click to enlarge

-Typ I:
pravá příčka přerušená v délce cca 2mm. Nalézá se na všech ZP obou TD výjma ZP93/I.

-Type II:
the right-hand inner frame is almost complete, (only a little interruption circa 0,25mm opposite the middle off the 7th spiral. Appears on plate position 93/I.

-Typ II:
pravá příčka téměř nepřerušená (jen malé přerušení cca 0,25mm proti středu 7. spirály. 
Nálézá se na ZP93/I.


Source: 
The journal Filatelie, author Mgr. Jaroslav Maleček.


Použitý pramen: 
Časopis Filatelie, autor Mgr. Jaroslav Maleček.


Graphic information of Joined Spiral and Bar Types on Hradcany stamps 

Grafický soubor spojených spirálových a příčkových typů na známkách Hradčany

 

Pofis 4 TD1 Pofis 4 TD2 Pofis 4 TD3 Pofis 4 TD4 Pofis 7 TD1
Pofis 7 TD2 Pofis 7 TD7 Pofis 9 TD1 Pofis 9 TD2 Pofis 11 TD1
  Pofis 11 TD2 Pofis 18 TD2 Pofis 25 TD2  POSTAGE DUE STAMPS - issue (Hradcany)


DOPLATNÍ - výpotřební vydání (Hradčany)

To make use of stocks of unused stamps and postage due stamps, during 1922-1927, some stamps have been overprinted and early postage due stamps changed value by overprint. This way they were transformed to postage due stamps. K zužitkování nespotřebovaných zásob výplatních a doplatních známek byly v letech  1922-1927 některé změněny přetiskem na doplatní, (respektivě některé doplatní známky přetištěny hodnotami novými).

Source: 
Catalogue of Czechoslovakian stamps - POFIS 1973

Použitý pramen: 
Katalog Československých známek- POFIS 1973

"Provisional Postage Due" overprints, a very interesting part of the Czechoslovakian post history. More information. 


"Doplatní provizoria" jsou zajímavou částí československé poštovní historie. Další informace.

PLEBISCITE STAMPS WITH "SO 1920" OVERPRINT


PLEBISCITNÍ ZNÁMKY S PŘETISKEM "SO 1920" 

After the disintegration of Austria-Hungary and rise of CSR in October 28, 1918 a conflict started in Tesínsko.
It ended 1920 after the international conference of the representatives of four big powers, France, Great Britain, Italy and Japan. At the same time the new borders of Orava and Spis was decided.
(Eastern Silesia - the Tesín region in the Czech Republic, Orava and Spis a region in the northern part of Slovakia)
Rozpadem Rakousko-Uherska a vznikem ČSR 28. října 1918 začalo období sporu o Těšínsko, které skončilo až 1920 rozhodnutím konference velvyslanců v Paříži. Rozhodnutí velvyslanců bylo podepsáno 28. července 1920. Zároveň bylo taky rozhodnuto o nových hranicích na Oravě a Spiši. 

By the rise of the CSR in 1918 Slovakia became a part of Czechoslovakia. There was some problems with the border destination, because Slovakia did not previously exist as an independent country or territory. The temporary border was rather different from definitive border of CSR.

Vyhlášením čs. státu v roce 1918 se stalo Slovensko součástí Československa. Vyskytli se však problémy s určením hranic, nebot Slovensko nebylo předtím žádným státoprávným nebo územním celkem. Prozatimní hranice byly značně odlišné od definitivní hranice ČSR. 

The plebiscite commission started its activity on February 2, 1920. However, from the philatelic point of view the plebiscite period starts on February 13, 1920, when valid Czechoslovak stamps were overprint SO 1920.

Na žádost dohodové plebiscitní komise v Tešíně došlo 13. února 1920 k vydání přetiskových československých známek pro plebiscitní území Východního Slezka (Těšínska), Oravy a Spiše. 

SO comes from the French abbreviation of Silésie Orientale, which descend from Latin Silesia Orientalis,
what means Eastern Silesia.

Na platných československých známkách a jedné dopisnici, byl proveden přetisk SO 1920. SO je zkratka francouzkého výrazu Silesie Orientale, odvozeného z latinského Silesia Orientalis, značícího Východní Slezko.

Those stamps were valid exclusively on the plebiscite territory of the Tesín region, Orava and Spis. Their validity ended officially on August 10, 1920. On the plebiscite stamps anticipates four different types of overprints.

Jejich platnost oficiálně skončila 10. srpna 1920. U plebiscitních známek rozeznáváme čtyři druhy přetisků.

Ps, Plebiscite = from latin: plebs = people, scitum = decision

Ps, Plebiscitní = z latiny: plebs = lidi, scitum = usnesení

Source: 
Monografy of the Czechoslovak stamps SO 1920 5th part 1998

Použitý pramen: 
Monografie Československých známek SO 1920 5. díl 1998


2003 02 05The Náchod Dicovery:Náchodský nález:

Unique Hradcany Gutters, marked for Provision postage-Due use. Unikátní stejnosměrné svislé meziarší Hradčany

By Dr. Mark Wilson and Johan Sevenhuijsen

Autor:    Dr. Mark Wilson a Johan Sevenhuisen
Překlad: Peter HoffmannClick the scan of the 3Ms gutters, and read the incredible story about the "Náchod gutters".

K přečtení článku, klikněte na scen 3Ms

Correspondence from interested parties is invited to:
mark@knihtisk.org

Mnohokrát děkuji Dr. Mark Wilson z USA za jeho laskavost mi darovat tento článek a za jeho trpělivost z vysvětlováním a pomoc z překladem. Též děkuji mému kamarádovi Miloslavu Horníkovi za pomoc z "čestinou".

Díky "The Czechoslovakian Specialist" za přístup k anglické verzi, na niž mají Copyright ©. 
Originální, anglická verze, bude publikovaná v časopise "The Czechoslovakian Specialist" v měsíci Květen - Červen 2003.


Doufám, že Vás článek zaujme, bude se Vám líbit a že k němu budete mít komentáře.

Copyright © Mark Wilson 2003

Copyright © Peter Hoffmann 2003

 

An unlucky continuation
Smutné pokračování
2003 12 12


Theft of two unique unfolded Czechoslovakian Hradcany gutters!


Krádež unikátních stejnosměrných svislích meziarší Hradčany!

On September 21, an entire sack of registered mail was stolen at JFK. 
In it were two unique unfolded Czechoslovakian Hradcany gutters, one mint, the other canceled at Nachod, both bearing provisional postage due markings. 
A full description of these two pieces may be found in the May/June 2003 issue of the Czechoslovak Specialist. 
Dne 21 října 2003 byl na JFK letišti v New Yorku ukraden poštovní pytel z doporučenou poštou.
V tom pytli byli též unikátní stejnosměrná svislá nepřeložená meziarší Hradčany! 
Jedno meziarší je poštovně nepoužité, druhé s razítkem Náchod. Obě meziarší jsou přetištěna jako doplatní provizórium.
Kompletní popis těchto meziarší najdete kliknutím zde: Náchodský nález 

These gutters are especially important as they uniquely demonstrate that a second, unknown and unfolded, gutter sheet reached public hands. 
Until their discovery in 2002, it was thought that only one sheet, which was folded, had reached public hands. 
As unique items, their value is of course priceless.

Tyto meziarší jsou velice důležitým a unikátním důkazem toho, že druhé dosud neznámé a nepřeložené meziarší, se dostalo do rukou veřejnosti. Dosud, do jejich nálezu v roku 2002, se vědělo pouze o jednom a to navíc přeloženém přepážkovém listu, který se dostal na veřejnost.
Tim, jsou tyto meziarší unikátní a zároveň neocenitelné.

A reward is offered for their return. Interested parties may reach me on-line at info@knihtisk.org 

Jejich případnému nálezci bude vyplacená odměna. Pokud máte nějakou informaci, prosím mailujte na adresu info@knihtisk.org 

Or by writing to: 

Mark Wilson c/o Sonja Stone
8532 E. San Bernardo Drive
Scottsdale Arizona 85258
USA

Nebo pište na adresu:

Mark Wilson c/o Sonja Stone
8532 E. San Bernardo Drive
Scottsdale Arizona 85258
USA

Regards, Mark Wilson

Zdraví Vás Mark Wilson

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2020
E-mail:
Design by Erik Hoffmann