My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting information about 
Czech and Slovakian philatelic experts of present times. 
This page is continually updated with new scans, articles and chronicles.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavou informaci o současných znalcích ČSR I. Tato stránka je v stálém zpracování, dle nových informací pridávám nové scany a kroniky. Pokouším se je zařadit do kronologického pořadí.

In the chronological order - by date of birth.

Pořadí znalců - dle datumu narození.


Jaroslav Štefek*? 

Engineer Jaroslav Štefek
Direktor of PTC (Postal printing house in Prague. By size only a small printing house, among that, it belong the largest postal stamps manufacturers in Central Europe)

Ing. Jaroslav Štefek
Výkonný ředitel PTC (Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. 
Patří mezi největší výrobce poštovních cenin ve střední Evropě)
 

Please notice elderly article:

Prague Postage Stamp Printing Office a.s.


Vizte téz starší clánky:

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Vám s hrdostí představuje nové webové stránky

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Expert in stamps of Czech republic - protective constituents of postal stamps and of duty stamps
Member of SČF's expert committee 

Znalec – ČR – ochranné prvky poštovních známek, celin a kolků
Člen komise znalců SČF

Expert mark Jaroslav Štefek (any information or a scan?)

Znalecká značka Jaroslav Štefek (máte informace či scen?)

Jiří Stošek*? 

Jiří Stošek - expert in Czechoslovakian stamps, CSR I, specialized in Pošta československá 1919

Jiří Stošek, znalec pro obor: ČSR I, se specializací emise Pošta československá 1919

Stampdealer in Prague, Filatelie Hobby Praha -  e-shop Stošek Milan and Jiří (Father and son Stošek)

Obchodník, Filatelie Hobby Praha -  e-shop Stošek Milan a Jiří 
(Otec a syn Stošek)

Expert / stamp dealer mark Jiří Stošek

Znalecká / obchodní značka Jiří StošekJiří Škaloud* ?

Jiří Škaloud - expert in Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps.
Since 2005 member of the SČFs new expert committee.


Jiří Škaloud - znalec v oboru čs. knihtiskové známky, se specializací emise Hradčany 1918. 
Od 2005 člen nové Komise znalců SČF.

Mr. Škaloud from Brno, together with František Hamr, extended the knowledge about the retouches (repairs) on Hračany stamps of the fifth drawing. It was Jiří Škaloud who initiated to call these retouches for the Bar Types.  
In 1993, he issued a brochure of 26 pages by name The Bar Types, "Příčkové Typy".

Jiří Škaloud z Brna, spolu s Františkem Hamrem rozšířili znalosti o opravách některých hodnot páté kresby. Byl též iniciátoren začat nazývat tyto opravy za Typy příčkové.

V roce 1993, vlasním nákladem vydal 26. stránkovou brožurku, Příčkové Typy.

In 1995 become Mr. Jiří Škaloud member of SČF's board. 

6.12. 1995, na valné hromadě SČF v Brně, byl Jiří Škaloud zvolen za člena předsednictva SČF.

The bar type arose the same way as the spiral types.  
A part of the metal printing plates were retouched before the printing, on stamps from the fifth drawing.

Příčkový typ vznikl stejně jako typ spirálový, tedy při opravách kovové desky před začátkem tisku, na známkách páté kresby.

Since 2009 Jirí Skaloud don't belong the Czech expert committee, he's member of the Slovak committee. Together with Mr. Z. Filipek he is honored as a greatest Hradcany expert of today. 


Od roku 2009 Ing. Škaloud není členem české komise znalců, ale je přihlášený znalcem na Slovensku. Je uznávaný společně se Z. Filípkem jako největší současní znalci Hradčan. 


Click to enlarge


Jiří Škaloud recive an exhibition award from Mr. Peter Fencl.
Ing. Jiří Škaloud přebírá cenu od předsedy výstavy Petra Fencla.

More information at: SPECIAL APPENDIX OF HRADCANY STAMPS / Bar Types

Další informace: SPECIALIZACE ZNÁMEK HRADČANY / Typy příčkové

Jiří Škaloud's expert mark


Znalecká značka Jiřího Škalouda


Mgr. Jaroslav Maleček* 27. 5. 1940

Mr. Jaroslav Maleček is a secretary and philatelist expert of Czechoslovakian Philatelistic Society, SČF. He is expert in Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps.

Mgr. Jaroslav Maleček je tajemníkem a zkušebním znalcem SČF. Jeho specializací jsou Československé knihtiskové známky, se specializací na emisi Hradčany.

His expert mark is a metal stamp with his name, in black color.

Jako znaleckou značku použivá kovové razítko se svým podpisem v černé barvě. 

Mr. Jaroslav Maleček is an active exhibitor and a member of the "Filatelie" editorial staff.

On July 12th 2004, Jaroslav Maleček was nominated as secretary of the New expert committee.

Mgr. Jaroslav Maleček je aktivní vystavovatel a členem redakční rady Filatelie.

Dne 12.6.2004 byl výkonným výborem Svazu českých filatelistů jmenován tajemníkem nové komise znalců SČF.

Jaroslav Maleček's expert mark


Znalecká značka Mgr. Jaroslava Malečka


Vladimír Dražan* 4. 11. 1940 in Pilsen

Vladimír Dražan is court of law expert in philately, exhibitor and member of the editorship of Filatelie journal. His concentration is on postcards on Czechoslovakian territory until 1920 and financial reform in 1953.

Soudní znalec v oboru filatelie, vystavovatel a člen redakční rady Filatelie. Zabývá se dopisnicemi z čs. území do roku 1920 a problematikou měnové reformy 1953.

In September 18th 2004 Vladimír Dražan become extraordinary member of the New Expert Committee and candidate expert. 
In June 11th 2005, the executive committee of SČF has nominated him to stamp expert of SČF with specialization in postal stationeries of ČSR, entires of Czechoslovak monetary reform in 1953.

Dne 18. září 2004 byl jmenován: Mimořádný člen KZ SČF ve funkci - Kandidát na funkci znalce.
Dne 11. 6. 2005 byl Vladimír Dražan jmenován výkonným výborem SČF znalcem SČF v oboru celiny ČSR, celistvosti čs. měnové reformy 1953.

Source: The journal Filatelie  F6/2003, http://www.japhila.cz/scf

Zdroj: Časopis Filatelie F6/2003, http://www.japhila.cz/scf


Engineer. Pavel Pittermann* 15. 2. 1942

Nuclear engineer Pavel Pittermann from Prague, spokesman of the state Nuclear Safety Institute. Active member of organized Czechoslovak and Czech philately since 30 years ago.
Member of A.I.E.P. since: 1996. He is a member and chairman of Expert Committee, Union of Czech Philatelists. Member of the Board of SČF.***
He is even a member of Arge Tschechoslowakei, Royal Philatelic Society, London and AIJP.
Since 1986 expert in: Czechoslovakia, Czech Republic and Bohemia & Moravia and Czech republic, since 1987 jurisprudential expert in philately.

Mr. Pavel Pittermann is often chairman or member of jury on philatelist exhibitions, 
member of FIP Expert Team and FIP-Accredited Judge. Since 2001, chairman of  Expert Committee FEPA.

His personal reference collections are: "Czechoslovakia - stamps and postal history" and 
"Forgeries collection of Czechoslovakia". Mr. Pittermann has published: Handbook for Czechoslovak Stamp and Postal Stationery Collectors 1979, Monograph of Czech Stamps 1986, several catalogues and numerous articles. He is co-operating with Czech Postal Authority and Czech Postal Museum. He also works for dealers and auction houses.

Ing. Pavel Pittermann z Prahy, tiskový mluvči Státniho ůřadu pro jadernou bezpečnost.
V československé a české organizované filatelii působí nepřetrzitě už 30 let. Členem A.I.E.P. od 1996. Od roku 1986 svazový zkušební znalec po obor Československo, Čechy a Morava a Česká republika, od roku 1987 soudní znalec.

Předseda Komise expertů Svazu českých filatelistů. Řádní člen, zkušební znalec Svazu českých filatelistů a člen předsednictva SČF. *** Členem Arge Tschechoslowakei, Royal Philatelic Society, London a AIJP. Od roku 2001 je předsedou expertní komise FEPA.

Jeho zkušební obor je Československo, Česká republika, Protektorát Čechy a Morava. Na výstavách pošt. známek je často ing. P. Pittermann čestným předsedou nebo členem jury,je členem FIP Expert Team a akreditovaným FIP-soudcem.

Jeho osobní referenční sbírky jsou: "Československo-Poštovní historie" a " Československé poštovní známky a jejich padělky". Ing. Pavel Pittermann je autorem "Monografie Československých známek 1986", katalogů známek a publikoval množství filatelistických článků. Spolupracuje s Českým poštovním ůřadem a s Poštovním muzeem. Též spolupracuje s filatelistickými prodejnami a s aukčními domy.

*** 
January 5th 2004 Ing. Pavel Pittermann stated to the ministerial board of
SČF his resignation from the functions as chairman of the Expert Committee and as chairman of the Expert examinatorial station of SČF. 
May 22nd 2004, the ministerial board of SČF recalled Ing. Pavel Pittermann's membership of the ministerial board  in SČF.

*** 
Dne 5.1.2004
Ing. Pavel Pittermann oznámil výkonnému výboru SČF svou rezignaci na funkci předsedy Komise expertů SČF, člena jejího vedení a ředitele Filatelistické zkušebny SČF.  
22 kv
ětna 2004 odvolalo předsednictvo Ing. Pavla Pittermanna z funkce člena výkonného výboru SČF.

Engineer Pavel Pittermann's expert mark


Znalecká značka Ing. Pavla Pittermanna


Bedřich Helm* ?

Mr. Bed
řich Helm - In September 18th 2004, he was nominated to candidate expert  of the New Expert Committee. 

18. 9. 2004, by pan Bedřich Helm nominován na kandidáta znalců SČF.

In June 11th 2005, the executive committee of SČF nominated him to a stamp expert of SČF with specialization in airmail stamps and airmail entires of ČSR. 

Dne 11. 6. 2005 byl Bedřich Helm jmenován výkonným výborem SČF znalcem SČF v oboru letecké známky a letecké celistvosti ČSR. 

He is chairman of the Society of Aero philately.

Pan Bedřich Helm je předsedou Společnosti aerofilatelie.


Pavel Aksamit* 23. 03. 1941

Pavel Aksamit is court of law expert in philately.
His concentration is on stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic. He is a member of the editorship of Filatelie journal.

In September 18th 2004 he become regular member of the New Expert Committee as expert in stamps, postal stationeries and entires from ČSR II a ČR.

Soudní znalec v oboru filatelie.
Zabývá se známkami, celinami a poštovní historií ČSR II a ČR. Člen redakční rady Filatelie.

18. září 2004 byl jmenován řádným členem nové KZ SČF ve funkci - Znalec pro obor: známky, celiny a celistvosti ČSR II a ČR.

Pavel Aksamit's expert mark


Znalecká značka Pavla Aksamita

Source: The journal Filatelie  F6/2003, http://www.japhila.cz/scf

Zdroj: Časopis Filatelie F6/2003, http://www.japhila.cz/scf


Pavel Hirš* ?. ?. 1942

Since 2005 is Pavel Hirš regular member of the New Expert Committee.
Pavel Hirš - in 1998 to 2001 chairman of the Society of the Austrian stamps. He is expert in Austrian stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic. 

Ing Pavel Hirš, předseda sekce rakouské známky SČSF 1998 - 2001, od roku 2005 člen komise znalců SČF.
Poradce v obo
ře: rakouské známky a celiny platné na území dnešní ČR v letech 1850 - 1918 

Pavel Hirš's expert mark

Znalecká značka Pavla Hirše

Source: abc linuxu

Zdroj: abc linuxu


Josef Weissenstein* ?. ?. 1947

Josef Weissenstein is court of law expert with the specialization at authenticity and quality of post stamps, prices and valuation in philately. He is SČF expert in Czechoslovakia after 1945, colors, paper and gum.
In present-days he is a businessman in collector specialization. 

Josef Weissenstein je soudním znalcem v oboru "spoje - pravost a jakost poštovních známek", "ekonomika - ceny a odhady ve filatelii" a znalcem SČF v oboru "známky Československa po roce 1945".
Současně podniká v několika sběratelských oborech.

Expert mark Weissenstein

Znalecká značka Weissenstein

Source: The journal Filatelie F7/2004

Zdroj: Časopis Filatelie F7/2004


Jiří Stupka* 20. 2. 1949

He is jurisprudential expert and member of Czech Expert Commission SČF, member of SČF jury. His philatelic interest are Czechoslovakian stamps with letterpress printing. Mr. Stupka has successfully achieved many prosperities on national and international exhibitions.

In September 18th 2004 he become regular member of the New Expert Committee as expert in emission Dove and Chain breaker 1920.

Člen komise expertů SČF, zkušební znalec, juryman SČF.
Jeho sběratelským zálmem jsou Čs. knihtiskové známky se specializací na emisi Osvobozená republika. Vystavoval úspěšně na řadě mezinárodních a světových výstav.

18. září 2004 byl jmenován řádným členem nové KZ SČF ve funkci - Znalec pro obor: čs. emise Holubice a OR 1920.

Jiří Stupka's expert mark


Znalecká značka Jiřího Stupky

Source: The journal Filatelie F7/2002, http://www.japhila.cz/scf

Zdroj: Časopis Filatelie F7/2002, http://www.japhila.cz/scf 


Vladimír Malovík* 1954

Mr. Vladimír Malovík - is consultant of the new SČF´s committee, specialized in instrumental methods of analysis of philatelistic objects.
He is authorized expert (lay assessor) in valuable documents, stationery postal, vouchers and documents.

Pan Vladimír Malovík - poradce komise SČF v oboru instrumentální metody analýzy předmětů filatelistického zájmu.
Soudní znalec v oblasti cenných papíru, cenin, dokladů a dokumentů.

Mr. Malovík is specializing in different printing techniques of Czechoslovakian and Czech stamps and of philatelist products. He publish his findings in the Filatelie paper.

Věnuje se specializovaně problematice tiskových technik československých a českých známek a jiného filatelistického zboží. Své poznatky publikuje v časopisu Filatelie.

By profession Mr. Vladimír Malovík is a Depute department director at Victoria Security Printing a.s., Prague.

Povoláním je pan Vladimír Malovík obchodním řiditelem ve společnosti Victoria Security Printing a.s. - Praha.

Victoria Security Printing is a private company, established in 1991.  As the first private printing company, VSP gained permission to print valuable papers from the Czechoslovak State Bank, The Ministry of Finance and of the Ministry of Finance of the Slovak Republic.

VSP je soukromou společností která vznikla v roce 1991. VSP je první soukromou tiskárnou, která získala povolení pro tisk cenných papírů a cenin od tehdejší Státní banky Československé, Ministerstva financí a Ministerstva financí Slovenské repubiky.


Mgr. Engineer František Beneš* 15. 4. 1955

Mgr. Engineer. František Beneš, is a member in Commission of Experts Federation and philatelist expert of Czechoslovakian Philately. F. Beneš is also court of law expert in philately.

JUDr. František Beneš - Řádní člen, zkušební znalec Svazu českých filatelistů.
Soudní znalec v oboru filatelie. 

His specialty is Czechoslovakia, Czech Republic and Bohemia & Moravia stamps.

Jeho zkušební obor je Československo, Česká republika, Protektorát Čechy a Morava.

He is also publisher and editor of more as 30 philatelic works. 
Mr. Beneš, is author of Pofis Specialized Catalogue "Československo 1918-1939" and together with Patricia Tošnerová, autor of the book Mail Service in the Ghetto Terezín 1941-1945. 

JUDr. František Beneš, obchodník a publicista, publikoval více než 30 odborných prací.
Mezi jiným, společně s Patricii Tošnerovou, je autorem knihy: Pošta v ghettu Terezín 1941-1945.
Pán Beneš je též autorem a nakladatelem katalogu Pofis "Československo 1918-1939". 

Presently he is working in Prague, at "House of Philately".
Since 2005 member of AIEP.

Nyní působí v pražském Domě filatelie.
Od roku 2005 je členem A.I.E.P.

On July 12th 2004, František Beneš was nominated as chairman of the New expert committee.

Dne 12.6.2004 byl výkonným výborem Svazu českých filatelistů jmenován předsedou nové komise znalců SČF.

Engineer František Beneš's expert mark


Znalecká značka JUDr. Františka Beneše


Dr. Bohumil Synek* 1956

By profession editor and author of catalogues of Slovak stamps, covers and postal cards distributed in Slovakia after 1989. He is expert on Slovak stamps from years 1939-1945.

Povoláním redaktor, autor a spoluautor katalogů slovenských známek a celin, vydaných na Slovensku po roce 1989. Zabývá se slovenskými známkami z let 1939-1945.

He is court of law expert and member of Expert Commission ZSF. B. Synek is a honorary-member of the Czech Expert Commission.

Je řádným členem Komise znalců a expertů ZSF a mimořádným členem komise v České republice.

His speciality are overprints on Slovenský štát 1939 stamps and overprints on Czechoslovakia postage due and newspaper stamps.

Specialista na přetisk Slovenský štát 1939 na výplatních a novinových známkách bývalého Československa.

Dr. Bohumil Synek's expert mark

Znalecká značka Dr. Bohumila Syneka


Marcel Arbeit* 1959

Doc. PhDr. Marcel Arbeit is Associate Professor at the Department of English and American Studies, Palacký University, Olomouc. He is the current President of the Czech and Slovak Association for American Studies.

Doc. PhDr. Marcel Arbeit, vysokoškolský profesor v oboře dejin anglické a americké literatury, působící na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Honorary-member of the KZ SČF.

Mimořádný člen KZ SČF. 

June 11th 2005, the executive committee of SČF has nominated Marcel Arbeit as stamp expert of SČF, with specialization in stamps of ČSR II and Czech Republic.

Dne 11. 6. 2005 byl Marcel Arbeit jmenován výkonným výborem SČF znalcem SČF v oboru známky ČSR II a ČR. Řádný člen Komise znalců SČF.

Marcel Arbeit's expert mark


Znalecká značka Marcela Arbeita


Marek Vrba


About Mr. Marek Vrba:
He's collecting stamps for more than 20 years, specialized in CSR I.

Pan Marek Vrba píše:
Známky sbírám a zkoumám přes 20 let, se specializací ČSR-I.

Mr. Vrba studied and practiced in more than 10 years to accomplish his expert candidature! 
He cooperate with Mr. Pittermann, Benes, Majer, Burda and many other great collectors, dealers and experts.

Přes 10 let jsem studoval a věnoval se praxi na kandidáta znalce.
Úzce jsem spolupracoval s p. Pittermannem, Benešem, Majerm, Burdou a dalšími významnými sběrateli, obchodníky, znalci.

He write articles in magazine Filatelie, there he published some great discoveries.   

Píšu do časopisu Filatelie kde jsem učinil několik významných objevů.

In 2012 was Mr. Marek Vrba nominated as aspirant of Expert committee.
In 2014 he was nominated as expert aspirant.

V roce 2012 jsem byl jmenován uchazečem v Komisi znalců.
V roce 2014 jsem byl jmenován uchazečem na funkci znalce.

In February 2nd, 2015 was Mr. Marek Vrba nominated to philately expert in stamps and entier-postals of Czechoslovakia 1918-1939.
He also works as philately counselor, works with philately genuineness and its valuation.

21.2.2015 jsem byl jednohlasně zvolen do funkce zkušebního znalce,
pro obor známky a celistvosti ČSR. 1918-1939.
Poradenství – pravost, cena.

He's member of Czech philately association and member of the expert committee. 

Jsem: Člen svazu Českých filatelistů.
Člen komise znalců.

Expert mark and autograph Marek Vrba
 
Znalecká značka a podpis Marek Vrba

 

David KopřivaMr David Kopriva is a court of law expert in philately, SČF's philately expert in Austrian stamps. He's a member of Vienna's VPEX and AIJP. (International association of philatelist editors) 

Mgr. David Kopřiva je soudním znalcem, zkušebním znalcem SČF pro obor Rakousko, členem vídeňského VPEX a AIJP (Mezinárodní asociace filatelistických novinářů).

Already at the age of 10 he began to collect fauna. Then at the age of 14 he started with serious collecting of old Europe and Austria.

Již v 10 letech začal sbírat faunou, kolem 14 pak již seriózněji pokračoval se starou Evropou a Rakouskem. 

In the 1980s he got to know many interesting philatelists and experts from the old Prague generation. One of them was the controversial philatelist and expert Rudolf Gilbert.

V 1980-tých letech se seznámil s mnoha zajímavých filatelistů a expertů ještě ze staré pražské generace. Jednim z nich byl i kontroverzní filatelista a znalec Rudolf Gilbert.

The classic philately he learned from Mr. Ivan Haptmann and Mr. Milan Bokvaj.

Známkovou klasiku se naučil od pana Ivana Hauptmanna a Milana Bokvaje.


The board of the SČF's expert committee 
The expert committee of SČF, The consultants of SČF´s committee, The expert aspirants2008

2010Vedení Komise znalců SČF
Komise znalců SČF, Poradci komise SČF, Uchazeči o členství

 

Philatelic experts - Historic part Filatelističtí znalci - část historická
Philatelic experts - Foreign part Filatelistictí znalci z ciziny

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann