This is a show of my own specialized collection of Hradčany stamps.  Na této stránce si dovoluji Vám ukázat část mé specializované sbírky známek Hradčany. 

Please notice the differences in perforations, colors, Spiral and Bar Types we find on these stamps. Pay attention to the differences in their design. 

Ukazuji zde různé spirálové a příčkové typy, různé druhy zoubkování a odstíny barev.

This collection is far from complete, nevertheless I hope you find it interesting.

Tato sbírka není zdaleka kompletní, nicméně doufám, že Vás zaujme.

 

Pofis 1 - 1 h Brown / Hnědá Hradčany - The third design, drawing c
Pofis 2 - 3 h Reddish purple / Fialová Hradčany - The first design, drawing a
Pofis 3 - 5 h Light green / Světle zelená Hradčany - The first design, drawing a
Pofis 4 - 5 h Blue green / Modrozelená Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 5 - 10 h Red / Červená Hradčany - The first design, drawing a
Pofis 6 - 10 h Green / Zelená Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 7 - 15 h Brick-red / Cihlově červená Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 8 - 20 h Blue-green / Modrozelená Hradčany - The first design, drawing a
Pofis 9 - 20 h Red / Červená Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 10 - 25 h Blue / Modrá Hradčany - The first design, drawing a
Pofis 11 - 25 h Purple / Filalová Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 12 - 30 h Yellow (Bistre) / Žlutá Hradčany - The first design, drawing a
Pofis 13 - 30 h Light purple / Světle fialová Hradčany - The fifth design, coarser drawing
Pofis 14 - 40 h Red-orange / Oranžová Hradčany - The first design, drawing a
Pofis 15 - 50h Lilac / Fialová Hradčany - The third design, drawing c
Pofis 16 - 50h Blue / Modrá Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 17 - 60 h Yellow-orange / Žlutooranžová Hradčany - The fourth design, drawing d
Pofis 18 - 75 h Slate green / Šedozelená Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 19 - 80 h Olive / Olivová Hradčany - The fourth design, drawing d
Pofis 20 - 100 h Brown / Hnědá Hradčany - The second design, drawing b
Pofis 21 - 120 h Gray / Šedá Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 22 - 200 h Ultramarine / Ultramarínová Hradčany - The second design, drawing b
Pofis 23 - 300 h Dull green / Zelenošedá Hradčany - The fourth design, drawing d
Pofis 24 - 400 h Blue-violet / Modrofialová Hradčany - The second design, drawing b
Pofis 25 - 500 h  Brown / Hnědá Hradčany - The fifth design, drawing e
Pofis 26 - 1000 h Reddish purple / Fialová Hradčany - The fourth design, drawing d

 

Will be continued... Pokračování...

 


The first Czechoslovakian stamps had their premiere less than two months after the founding of the Czechoslovakian Republic. Many of them from the period 1918-1939 are among the rarest of curiosities which the world of philately knows of and acknowledges. 

For example on those the symbols of the old monarchy still are printed, but the overprint POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 (Czechoslovak Post 1919) made into stamps valid in the new state.

In particular I have in mind certain values, of which only a minor quantity of a  few tens of specimens were preserved. 

První československé známky měly svou premiéru necelé dva měsíce po vzniku Republiky. Mnohé z nich z období 1918-1939 patří k velmi vzácným raritám, o nichž svět filatelie ví a které uznává. 

Například ty, na kterých jsou ještě vytištěny symboly starého mocnářství, ale přetisk POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 z nich učinil ceniny nového státu. 

Mám na mysli především některé hodnoty, jichž se zachovalo pouze pár exemplářů.

Notice:
  


Upozornění:

All stamps in the gallery of rare Czechoslovakian stamps are owned by the Czech postal museum and  by famous Czech collectors such as Mr. L. Pytlíček and Mr. J. Slanina.

Všechny známky v této galerii patří Českému poštovnímu muzeu a význačným zběratelům např. panu L. Pytlíčkovi a panu J. Slaninovi.

Rare combined perforation on a block of eight.
30h red-violet 11ľ : 13ľ.
Unique
Výjimečné sdružené zoubkování osmibloku.
30h červenofialové 11ľ : 13ľ.
Unikát20h carmine red unperforated corner block of four,
joined type of left upper spirals - 9th plate position.
One of three known joined type blocks of four.
20h karmínovočervená nezoubkovaná,
rohový čtyřblok, spojený typ levých horních spirál - 9.ZP 
(deváté známkové pole).
Jeden ze tří známých čtyrbloků ST.


15h pair with mixed perforation 
13ľ : 11˝ : 10ľ.
Joined types; type I. on the 94th plate position is unique

15h dvojice smíšeného zoubkování 
13ľ : 11˝ : 10ľ.
Spojené typy; I. typ na 94. ZP je unikát.


4 K light green, granite paper 
8 - 10 pieces known in total.

4 K světle zelená, žilkovaný papír, II typu.
Celkem známo 8 - 10 kusů.4 K light green, granite paper, inverted overprint! 
Unique.
4 korunová zelená známka na žilkovaném papíře s převráceným přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919.
Unikát!6h orange with black overprint.
Overprint of type II. in addition inverted!
Rare in occurrence, in total known 
three unused specimens.
6h oranžová s výjimečným černým přetiskem.
Přetisk II. typu, který je navíc převrácen.
Také zde jde o raritní výskyt, známe celkem tři neupotrebené exempláře.3 K carmine in a block of four.
Wide format 25,7 x 29 mm, with joined types of overprint.
Unique.
3 K karmínová ve čtyřbloku.
Široký formát 25,7 x 29 mm, se spojenými typy přetisků.
Unikát.


1,50 K / 2 K. In narrow 25 x30 mm format, violet.
A very rare stamp as only 12 - 15 pieces exist.
1,50 K / 2 K. Úzký formát 25 x 30 mm, fialová barva.
Patří svým výskytem 12 - 15 známek k velmi vzácným exemplářům.1,50 K / 2 K. In narrow 25 x30 mm format, violet.
With inverted overprint, Type I.
A very rare stamp only 1 piece exist. Unique!
1,50 K / 2 K. Úzký formát 25 x 30 mm, fialová barva.
S převráceným přetiskem I. typu.
Zatím známý jeden jediný kus. Unikát!Triangular 5h express stamp with four coupons.
Types I, III, II, III, I.
Three pieces known so far.
Spěsná trojúhelníková známka 5h se čtyřmi kupóny
Typy I, III, II, III, I.
Doposud známe tři exempláře.


20 F Hungarian stamp with inscription MAGYAR POSTA.
With the overprint POSTA CESKOSLOVENSKÁ 1919 
(Czechoslovak Post 1919) in a block of nine.
A notable unique example.
20 F madarská známka s nápisem MAGYAR POSTA.
S přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, v devítibloku.
Pozoruhodný unikát.Pair of 50h unperforated stamps of the Liberated Republic.
One issue with the "egg in the waist" plate flaw.
So far only eight examples are known.
Dvojice 50h nezoubkované známky emise Osvobozená republika.
S deskovou vadou "vajíčko v pase".
Až dosud známo osm kusů.50h green unperforated stamp with the "egg in the waist" plate flaw.
So far only five specimens are known.
50h zelená nezoubkovaná s tzv. vadou "vajíčko v pase".
Až dosud známo pět exemplářů.50h red in a block of four with the so called 
"Headless woman".
Unused, a rare specimen.
50h červená ve čtyřbloku s tzv. vadou "Žena bez hlavy"
Neupotřebovaná, patří k vzácným exemplářům.100h red in an edge block of four.
Joined types II + III in a vertical pair.
Only two blocks of four are known, in MNH condition.
100h červená v krajovém čtyřbloku.
Spojené typy II + III ve svislé dvojici.
V neupotřebeném stavu jsou známé pouze dva uvedené čtyřbloky.


Printing error of the 50/50 red postage due stamp. 
Overprint: 50 DOPLATIT 50
On top, the highest-quality specimen ever presented.
Chybotisk doplatní známky 50/50 červená. 
Přetisk: 50 DOPLATIT 50
Nahoře, nejkvalitnější exemplář který byl kdy předložen.


24 K / 500h red-brown, 
joined spiral types I + II, unperforated block of four. 
Lower right stamp 32nd plate position.
So far three blocks of four are known.
24 K / 500h červenohnedá, 
spojené typy I + II, v nezoubovaném čtyřbloku. 
Pravá dolní známka 32 ZP.
Až dosud známe tri čtyřbloky.


24 K / 500h red-brown, 
joined spiral types I + II, perforated in a block of four.
Lower right stamp 35th plate position.
So far two perforated specimens in blocks of four are known.
24 K / 500h červenohnědá, spojené typy I + II, 
perforovaná ve čtyřbloku.
Pravá dolní známka 35 ZP.
Až dosud známe dva zoubkované exempláře ve čtyřbloku.


20h Hradcany, carmine red, unperforated with the overprint SO 1920.
In block of four with lover margin, 
Plate position 86, 87, 96 and 97 of the first printing plate. 
Joined bar line types I + II. 
The II bar type is represented in only one case on the 
hundred stamp sheet, namely on the 96th plate position.
This block of four is unquestionably unique.
20h hradčanská, karmínove červená,  nezoubkovaná s přetiskem SO 1920.
Čtyřblok se spodním okrajem 
ZP 86, 87, 96, 97 I. tiskové desky. 
Spojené příčkové typy I + II. 
II příčkový typ je ve stokusovém archu 
zastoupen pouze v jediném případě, a to na 96. ZP. 
A tak je tento čtyřblok nesporně unikát.SK 4 P, 20h red, with black inverted overprint.
A very rare stamp as only 4 pieces exist. 
Two of them on Post Museum in Prague.
SK 4 P, 20h červená, černý převrácený přetisk.
Patří svým výskytem 4 známek k velmi vzácným exemplářům.
Dva kusy jsou v Poštovním muzeu v Praze.A pair of two stamps 40/15h, brick red (terracotta) color. 
Unperforated, Pofis DL30. 
RARITY, so far the only known pair.
2-páska zn. 40/15h cihlově červená, nezoubkovaná, 
Pofis DL 30. 
RARITA, dosud známá pouze jediná 2-páska.

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2020
E-mail:
Design by Erik Hoffmann