The first Czechoslovakian stamps had their premiere less than two months after the founding of the Czechoslovakian Republic. Many of them from the period 1918-1939 are among the rarest of curiosities which the world of philately knows of and acknowledges. 

For example on those the symbols of the old monarchy still are printed, but the overprint POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 (Czechoslovak Post 1919) made into stamps valid in the new state.

These overprinted stamps were valid from December 12th 1919. They were sold only at the post head office in Prague, with 50% addition. They were sold in larger or smaller constellations, some values were sold separately.

From the beginning they should be valid until the end of 1919, their validity was later extended with a month. In fact they were sold until April 1928, despite they hadn't been valid for many years. 

Many consider these overprint emissions as partly speculative. For example: 

There is no official statement what values were overprinted.

Some overprinted values were useless as postal rates. 

The high values, made in small quantities, were sold only with a large quantity of cheap material. 

Some values weren't for sale at all. 

Beyond that, Austrian stamps with granite paper, made in March 1919, were overprinted! These stamps, 4K and 10K on granite paper, were never valid on the Czechoslovakian territory. 

The first secretary Jaroslav Lešetický's sovereign performance of this overprint emission's birth, was a flash point of his crooked career. It's no doubt that he misused his authority to manufacture assorted rarities and that way "enriched" history of Czechoslovakian philately.

První československé známky měly svou premiéru necelé dva měsíce po vzniku republiky a přece mnohé z nich z období 1918-1939 patří k velmi vzácným raritám, o nichž svět filatelie ví a které uznává. 

Například ty, na kterých jsou ještě vytištěny symboly starého mocnářství, ale přetisk POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 z nich učinil ceniny nového státu. 

Tyto přetiskové známky platily od 12. prosince 1919. Byly v prodeji výhradně u filatelistické přepážky hlavní pošty v Praze a prodávaly se s padesátiprocentní přirážkou. Tyto známky se prodávaly ve větších nebo menších sestavách, některé hodnoty též jednotlivě. 

Začátkem měly platit pouze do konce roku 1919, později byla jejich platnost prodloužená o měsíc, ovšem byly v prodeji, i když už dávno neplatily, konkrétně až do dubna 1928. 

Tato přetisková emise se částečně považuje za spekulativní, n.p. ř.: 

Poštovní úřady nikdy oficiálně neoznámily které hodnoty byly vlastně přetistěny.
 
Byly přetištěny hodnoty z hlediska poštovních sazeb nepotřebné. 

Odběr známek vyšších hodnot, vydaných v nižších nákladech, byl vázán na odběr věčího počtu nižších hodnot. 

Některé hodnoty nebyly vůbec v prodeji. 

Navíce byly přetištěny rakouské známky tištěné ve Vídni až v březnu 1919 na žilkovaném papíru (4K a 10K) které tedy nemohly být nikdy na čs. území v oběhu.

Lešetického suverénní účinkování při zrodu přetiskové emise bylo vyvrcholením jeho klikaté kariéry. Není pochyb že zneužil své úřední legitimace k výrobě nejrůznejsích přetiskových rarit a tim i „obohatil“ kapitoly naší filatelistické historie.

Typography (letterpress printing) were used on all "POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919" overprints.
The problem with these overprints is, that they are often exposed for forgeries.

Přetisk „POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919“ je vyrobený knihtiskem. 
Problémem je, že často nacházíme pretisky falešné! 

Lets see how the genuine overprint looks! Click the stamps to see respective overprints.

Zde najdete jak vypadají přetisky pravé. Klikněte na známku a tam najdete scany pravých přetisků.

 


Overprint A

Overprint B group a

Overprint B group b and c

Overprint C

Overprint D

Overprint E

Overprint F

Overprint G

 

Check your stamps carefully! Don't trust in expert marks! 
Use your own experience and be suspicious! 
Kontrolujte si známky velice důkladně! Nevěřte expertním značkám!
Využijte vlasní zkušenosti, buďte velice opartní!

Click here and look at two examples of a total forgery!

Ukázka dvouch totálních padělků!

Fake 1 Fake 2 Padělek 1 Padělek2

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2020
E-mail:
Design by Erik Hoffmann